Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Telle Quelle

Poème Amour-Amitié
Publié le 30/07/2012 16:45

L'écrit contient 187 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Telle Quelle

TELLE QUELLE
En vert, en bleu, en jaune, ou en rouge,
Même vêtue de noir, toujours, elle resplendit,
Jamais je ne la vois qui bouge ;
Toujours, elle doit être pleine de vie,
Posée, gracieuse, calme ou enjouée
Je rêve d’elle, presque à en planer…

Comment puis-je imaginer
Cette jeune femme magnifique
Dispenser ses sourires, ses œillades
Ses chansons, ses sentiments, ses bravades
Ses mots affectueux ou colériques,
Ses cris de tristesse, de joie spontanés… ?

Je la pense assez rigoureuse,
Têtue, tenace mais pas entêtée ;
Tout de même juste assez
Pour aller loin des pluies orageuses
De la vie tourmentée et tumultueuse ;
Une femme prodigieuse et distinguée…

Je la sens inquiète et grave,
Mais pas légère, ni peureuse
Non plus, ni soumise ou esclave,
Plutôt entière, naturelle et généreuse,
Magnanime, droite, bonne et très brave,
Avec ce côté adorable de midinette rêveuse…

Je la crois tempétueuse et passionnée,
Douce, tendre et amoureuse,
Solitaire, recueillie, prude sans violence,
Équilibrée, raisonnable pas écervelée
Ni pudique, saine, libre, sans arrogance,
Je l’aime telle quelle ; pour sa magnificence…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 30 juillet 2012 à 16h00
 • Pieds Hyphénique: Telle Quelle

  tel=le=quelle 3
  en=vert=en=bleu=en=jau=ne=ou=en=rouge 10
  même=vê=tue=de=noir=tou=jours=el=le=res=plen=dit 12
  ja=mais=je=ne=la=vois=qui=bou=ge 9
  tou=jours=el=le=doit=être=plei=ne=de=vie 10
  po=sée=gra=cieu=se=cal=me=ou=en=jouée 10
  je=rêve=del=le=pres=que=à=en=pla=ner 10

  com=ment=puis=je=i=ma=gi=ner 8
  cet=te=jeu=ne=fem=me=ma=gni=fique 9
  dis=pen=ser=ses=sou=ri=res=ses=œilla=des 10
  ses=chan=sons=ses=sen=ti=ments=ses=bra=vades 10
  ses=mots=af=fec=tueux=ou=co=lé=ri=ques 10
  ses=cris=de=tristes=se=de=joie=s=pon=ta=nés 11

  je=la=pen=se=as=sez=ri=gou=reu=se 10
  tê=tue=te=na=ce=mais=pas=en=tê=tée 10
  tout=de=mê=me=jus=te=as=sez 8
  pour=al=ler=loin=des=pluies=o=ra=geu=ses 10
  de=la=vie=tour=men=tée=et=tu=mul=tueuse 10
  une=fem=me=pro=di=gieu=seet=dis=tin=guée 10

  je=la=sens=in=qui=è=te=et=gra=ve 10
  mais=pas=lé=gè=re=ni=peu=reu=se 9
  non=plus=ni=sou=mi=se=ou=es=cla=ve 10
  plu=tôt=en=tière=na=tu=rel=leet=gé=né=reuse 11
  ma=gna=ni=me=droite=bon=ne=et=très=brave 10
  a=vec=ce=cô=té=a=do=rable=de=mi=di=net=te=rê=veuse 15

  je=la=crois=tem=pé=tueuse=et=pas=sion=née 10
  dou=ce=ten=dre=et=a=mou=reu=se 9
  so=li=taire=re=cueillie=pru=de=sans=vio=lence 10
  équi=li=brée=rai=son=nable=pas=é=cer=ve=lée 11
  ni=pu=di=que=saine=li=bre=sans=ar=ro=gance 11
  je=laime=tel=le=quel=le=pour=sa=ma=gni=fi=cence 12
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=tren=te=jui=llet=deux=mille=dou=zeà=sei=ze=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Telle Quelle

  tεllə kεllə
  ɑ̃ vεʁ, ɑ̃ blø, ɑ̃ ʒonə, u ɑ̃ ʁuʒə,
  mεmə vεtɥ də nwaʁ, tuʒuʁ, εllə ʁεsplɑ̃di,
  ʒamε ʒə nə la vwa ki buʒə,
  tuʒuʁ, εllə dwa εtʁə plεnə də vi,
  poze, ɡʁasjøzə, kalmə u ɑ̃ʒue
  ʒə ʁεvə dεllə, pʁεskə a ɑ̃ plane…

  kɔmɑ̃ pɥi ʒə imaʒine
  sεtə ʒənə famə maɲifikə
  dispɑ̃se sε suʁiʁə, sεz- œjladə
  sε ʃɑ̃sɔ̃, sε sɑ̃timɑ̃, sε bʁavadə
  sε moz- afεktɥøz- u kɔleʁik,
  sε kʁi də tʁistεsə, də ʒwa spɔ̃tane… ?

  ʒə la pɑ̃sə ase ʁiɡuʁøzə,
  tεtɥ, tənasə mε pa ɑ̃tεte,
  tu də mεmə ʒystə ase
  puʁ ale lwɛ̃ dε plɥiz- ɔʁaʒøzə
  də la vi tuʁmɑ̃te e tymyltɥøzə,
  ynə famə pʁɔdiʒjøzə e distɛ̃ɡe…

  ʒə la sɑ̃sz- ɛ̃kjεtə e ɡʁavə,
  mε pa leʒεʁə, ni pəʁøzə
  nɔ̃ plys, ni sumizə u εsklavə,
  plyto ɑ̃tjεʁə, natyʁεllə e ʒeneʁøzə,
  maɲanimə, dʁwatə, bɔnə e tʁε bʁavə,
  avεk sə kote adɔʁablə də midinεtə ʁεvøzə…

  ʒə la kʁwa tɑ̃petɥøzə e pasjɔne,
  dusə, tɑ̃dʁə e amuʁøzə,
  sɔlitεʁə, ʁəkœji, pʁydə sɑ̃ vjɔlɑ̃sə,
  ekilibʁe, ʁεzɔnablə pa esεʁvəle
  ni pydikə, sεnə, libʁə, sɑ̃z- aʁɔɡɑ̃sə,
  ʒə lεmə tεllə kεllə, puʁ sa maɲifisɑ̃sə…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə tʁɑ̃tə ʒɥjε dø milə duzə a sεzə aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Telle Quelle

  tεl=lə=kεl=lə 4
  ɑ̃=vεʁ=ɑ̃=blø=ɑ̃=ʒo=nə=u=ɑ̃=ʁuʒə 10
  mεmə=vε=tɥ=də=nwaʁ=tu=ʒuʁ=εl=lə=ʁεs=plɑ̃=di 12
  ʒa=mε=ʒə=nə=la=vwa=ki=bu=ʒə 9
  tu=ʒuʁ=εl=lə=dwa=εtʁə=plε=nə=də=vi 10
  po=ze=ɡʁa=sjøzə=kal=mə=u=ɑ̃=ʒu=e 10
  ʒə=ʁε=və=dεl=lə=pʁεskə=a=ɑ̃=pla=ne 10

  kɔ=mɑ̃=pɥi=ʒə=i=ma=ʒi=ne 8
  sε=tə=ʒə=nə=fa=mə=ma=ɲi=fi=kə 10
  dis=pɑ̃=se=sε=su=ʁi=ʁə=sε=zœj=ladə 10
  sε=ʃɑ̃=sɔ̃=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃=sε=bʁa=vadə 10
  sε=mo=za=fεk=tɥ=ø=zu=kɔ=le=ʁik 10
  sε=kʁidə=tʁis=tε=sə=də=ʒwa=spɔ̃=ta=ne 10

  ʒə=la=pɑ̃=sə=a=se=ʁi=ɡu=ʁø=zə 10
  tε=tɥ=tə=na=sə=mε=pa=ɑ̃=tε=te 10
  tu=də=mε=mə=ʒys=tə=a=se 8
  puʁ=a=le=lwɛ̃=dε=plɥi=zɔ=ʁa=ʒø=zə 10
  də=la=vi=tuʁ=mɑ̃=te=e=ty=myl=tɥøzə 10
  ynə=fa=mə=pʁɔ=di=ʒjø=zəe=dis=tɛ̃=ɡe 10

  ʒə=la=sɑ̃s=zɛ̃=kj=ε=tə=e=ɡʁa=və 10
  mε=pa=le=ʒε=ʁə=ni=pə=ʁø=zə 9
  nɔ̃=plys=ni=su=mi=zə=u=εs=kla=və 10
  ply=to=ɑ̃=tjεʁə=na=ty=ʁεlləe=ʒe=ne=ʁøzə 10
  ma=ɲa=ni=mə=dʁwatə=bɔ=nə=e=tʁε=bʁavə 10
  a=vεk=sə=ko=te=a=dɔ=ʁablə=də=mi=di=nε=tə=ʁε=vøzə 15

  ʒə=la=kʁwa=tɑ̃=pet=ɥøzə=e=pa=sjɔ=ne 10
  du=sə=tɑ̃=dʁə=e=a=mu=ʁø=zə 9
  sɔ=li=tεʁə=ʁə=kœji=pʁy=də=sɑ̃=vjɔ=lɑ̃sə 10
  e=ki=li=bʁe=ʁε=zɔ=nablə=pa=e=sεʁ=və=le 12
  ni=py=dikə=sε=nə=li=bʁə=sɑ̃=za=ʁɔɡɑ̃sə 10
  ʒə=lεmə=tεllə=kεl=lə=puʁ=sa=ma=ɲi=fi=sɑ̃sə 11
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=tʁɑ̃=tə=ʒɥjε=dø=mi=lə=du=zəa=sε=zə=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 25

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/07/2012 21:02Eden33

Belle représentation d’une perle rare et ceci dit, très bien écrit comme toujours.
merci de ce partage