Poème-France.com

Poeme : L’Aura L’Aura PasL’Aura L’Aura Pas

L’AURA, L’AURA PAS
Que de sensations,
A la vision virtuelle
De tes photos, plus belles,
Plus vraies qu’irréelles,
Suggestives ou charnelles…

Avec tes beaux cheveux,
Si longs, si noirs et soyeux,
Tu es exceptionnelle,
Tu émanes, sensationnelle,
Une onde magnétique,
Sublime et sensuelle…

Chacun de mes regards
Sur tes yeux verts,
Provoque un éclair
Qui me laisse bizarre ;
Ta présence n’est pas un hasard ;
T’aimer n’est plus un mystère…

Ta vie est dans la mienne ;
Quoi que l’on fasse,
Je ne me voile plus la face ;
Tu es devenue mon espace
Dans le ciel de cette terre
Exo, ma vie, si tu veux, est la tienne…

A mes vers, tu n’oses pas
Répondre ; ça ne me vexe pas
Exo, ton aura s’est incrustée, là,
Dans mon être tout entier ;
Trop sincère, je ne sais pas jouer
À l’aura, l’aura pas…

Je te désire toi, juste toi…
Pour être à toi…
Ne me jette pas…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 1er août 2012 à 9h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

loʁa, loʁa pa
kə də sɑ̃sasjɔ̃,
a la vizjɔ̃ viʁtɥεllə
də tε fɔto, plys bεllə,
plys vʁε kiʁeεllə,
syɡʒεstivəz- u ʃaʁnεllə…

avεk tε bo ʃəvø,
si lɔ̃ɡ, si nwaʁz- e swajø,
ty ε εksεpsjɔnεllə,
ty emanə, sɑ̃sasjɔnεllə,
ynə ɔ̃də maɲetikə,
syblimə e sɑ̃sɥεllə…

ʃakœ̃ də mε ʁəɡaʁd
syʁ tεz- iø vεʁ,
pʁɔvɔkə œ̃n- eklεʁ
ki mə lεsə bizaʁə,
ta pʁezɑ̃sə nε pa œ̃-azaʁ,
tεme nε plysz- œ̃ mistεʁə…

ta vi ε dɑ̃ la mjεnə,
kwa kə lɔ̃ fasə,
ʒə nə mə vwalə plys la fasə,
ty ε dəvənɥ mɔ̃n- εspasə
dɑ̃ lə sjεl də sεtə teʁə
εɡzo, ma vi, si ty vø, ε la tjεnə…

a mε vεʁ, ty nozə pa
ʁepɔ̃dʁə, sa nə mə vεksə pa
εɡzo, tɔ̃n- oʁa sεt- ɛ̃kʁyste, la,
dɑ̃ mɔ̃n- εtʁə tut- ɑ̃tje,
tʁo sɛ̃sεʁə, ʒə nə sε pa ʒue
a loʁa, loʁa pa…

ʒə tə deziʁə twa, ʒystə twa…
puʁ εtʁə a twa…
nə mə ʒεtə pa…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə œ̃n- e aut dø milə duzə a nəf aʃ zeʁo zeʁo