Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Tes Cheveux Exo

Poème Amour-Amitié
Publié le 06/08/2012 23:38

L'écrit contient 406 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Tes Cheveux Exo

TES CHEVEUX EXO
En longs ruisseaux tranquilles
Tes cheveux coulent sur ton dos nu,
J’imagine, oser poser mes doigts dessus,
En doux vent de caresse subtile,
Pour ne pas effrayer leur flux docile,
Tu es si belle Exo, de noir vêtue, si gracile…

Tu ressembles à ces belles femmes italiennes
Ces jolies femmes brunes méditerranéennes
Aux belles joues rosées pâles et dodues qui sourient
Toujours comme des pétales de roses épanouies
Tellement si magnifiques et trop fleuries sur les voies romaines
Par leurs couleurs vives ou pastelles, douces et embellies…

Ton sourire chaleureux comme le soleil
Rayonne, sublime, éclatant, il m’émerveille.
Loin de toi, pour rêver de toi, j’ai chassé pour toujours le sommeil,
Afin que mon âme ne puisse jamais manquer la beauté de ton réveil,
L’ange que je suis, aurait si peur d’être l’oiseau qui remue sur la treille,
Et brutalement par ses coups d’ailes, de crainte, te réveille…

Tes cheveux courent droits sur ton front et tes joues,
Ils tombent, de droite ou de gauche, très noirs et joyeux, ils jouent,
Sur ton visage en gentils flots disciplinés et rebelles,
Ils cernent ton front, te rendent si belle et sensuelle,
Donnent aux traits de ton visage une grâce floue
Ingénue, troublante, presque une grâce charnelle et spirituelle…

Tes cheveux épars, longs dénoués couvrent
La peau de ton cou, tes épaules se découvre,
Ton menton se relève lorsque tes yeux s’ouvrent,
A la douceur du beau matin qui nait en ce nouveau jour,
Tes yeux verts remplis de sommeil laissent passer l’amour
Que tu espères donner à ta vie depuis son premier jour…

J’imagine ton réveil, long, langoureux, embuée est ta tête,
Tu te recroquevilles sous ton drap ou sous ta couette
Tu penses à ta nuit, puis à ta journée qui sera peut être chouette,
Tu détends ton corps, tes membres chauds, ta radio s’allume,
Vite, il est temps de passer brancher ta cafetière, comme une plume,
Tu te lèves de ton lit douillet, avant ou après le déjeuner ; la douche puis ton eau d’opium hummmmmm…

Bonjour Exotica…
Me permets tu de respirer sur ton cou l’opium qui te parfume ?
Puis-je déposer sur ton épaule et tes joues un long et doux baiser qui me parfume,
Pour éclairer ton Beau visage qui, de sa sublime beauté, m’illumine ?
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 06 août 2012 à 18h30
 • Pieds Hyphénique: Tes Cheveux Exo

  tes=che=veux=exo 4
  en=longs=ruis=seaux=tran=qui=lles 7
  tes=che=veux=cou=lent=sur=ton=dos=nu 9
  ji=ma=gi=ne=o=ser=po=ser=mes=doigts=des=sus 12
  en=doux=vent=de=ca=res=se=sub=ti=le 10
  pour=ne=pas=ef=fray=er=leur=flux=do=ci=le 11
  tu=es=si=bel=le=exo=de=noir=vê=tue=si=gra=ci=le 14

  tu=res=sem=bles=à=ces=bel=les=fem=mes=i=ta=lien=nes 14
  ces=jo=lies=fem=mes=bru=nes=mé=di=ter=ra=néen=nes 13
  aux=bel=les=joues=ro=sées=pâ=les=et=do=dues=qui=sou=rient 14
  tou=jours=com=me=des=pé=ta=les=de=ro=ses=é=pa=nouies 14
  tel=le=ment=si=ma=gni=fi=ques=et=trop=fleu=ries=sur=les=voies=ro=maines 17
  par=leurs=cou=leurs=vives=ou=pas=tel=les=dou=ces=et=em=bel=lies 15

  ton=sou=ri=re=cha=leu=reux=com=me=le=so=leil 12
  ray=on=ne=su=bli=me=é=cla=tant=il=mé=mer=vei=lle 14
  loin=de=toi=pour=rê=ver=de=toi=jai=chas=sé=pour=tou=jours=le=som=meil 17
  a=fin=que=mon=â=me=ne=puisse=ja=mais=man=quer=la=beau=té=de=ton=ré=veil 19
  lange=que=je=suis=au=rait=si=peur=dê=tre=loi=seau=qui=re=mue=sur=la=treille 18
  et=bru=tale=ment=par=ses=coups=dai=les=de=crain=te=te=ré=veille 15

  tes=che=veux=cou=rent=droits=sur=ton=front=et=tes=joues 12
  ils=tombent=de=droi=teou=de=gau=che=très=noirs=et=joy=eux=ils=jouent 15
  sur=ton=vi=sageen=gen=tils=flots=dis=ci=pli=nés=et=re=bel=les 15
  ils=cernent=ton=front=te=ren=dent=si=bel=le=et=sen=suel=le 14
  don=nent=aux=traits=de=ton=vi=sa=ge=u=ne=grâ=ce=floue 14
  in=gé=nue=trou=blante=pres=queu=ne=grâ=ce=char=nel=le=et=s=pi=ri=tuel=le 19

  tes=che=veux=é=pars=longs=dé=nou=és=couvrent 10
  la=peau=de=ton=cou=tes=é=pau=les=se=dé=cou=vre 13
  ton=men=ton=se=re=lè=ve=lors=que=tes=y=eux=sou=vrent 14
  a=la=dou=ceur=du=beau=ma=tin=qui=nait=en=ce=nou=veau=jour 15
  tes=y=eux=verts=rem=plis=de=som=meil=laissent=pas=ser=la=mour 14
  que=tu=es=pères=don=ner=à=ta=vie=de=puis=son=pre=mier=jour 15

  ji=ma=gine=ton=ré=veil=long=lan=gou=reux=em=buée=est=ta=tête 15
  tu=te=re=cro=que=villes=sous=ton=drap=ou=sous=ta=couet=te 14
  tu=penses=à=ta=nuit=puis=à=ta=jour=née=qui=se=ra=peut=ê=tre=chouette 17
  tu=dé=tends=ton=corps=tes=mem=bres=chauds=ta=ra=dio=sal=lume 14
  vite=il=est=temps=de=pas=ser=bran=cher=ta=ca=fe=tiè=re=com=meu=ne=plume 18
  tu=te=lèves=de=ton=lit=douillet=a=vant=ou=a=près=le=dé=jeu=ner=la=dou=che=puis=ton=eau=do=pium=hu=m=m=m=m 29

  bon=jour=exo=ti=ca 5
  me=permets=tu=de=res=pi=rer=sur=ton=cou=lo=pium=qui=te=par=fume 16
  puis=je=dé=po=ser=sur=ton=é=pauleet=tes=joues=un=long=et=doux=bai=ser=qui=me=par=fume 21
  pour=é=clai=rer=ton=beau=vi=sage=qui=de=sa=su=bli=me=beau=té=millu=mine 18
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=six=a=oût=deux=mille=dou=zeà=dix=hu=it=h=trente 24
 • Phonétique : Tes Cheveux Exo

  tε ʃəvøz- εɡzo
  ɑ̃ lɔ̃ɡ ʁɥiso tʁɑ̃kjə
  tε ʃəvø kule syʁ tɔ̃ do ny,
  ʒimaʒinə, oze poze mε dwa dəsy,
  ɑ̃ du vɑ̃ də kaʁεsə sybtilə,
  puʁ nə pa efʁεje lœʁ flyks dɔsilə,
  ty ε si bεllə εɡzo, də nwaʁ vεtɥ, si ɡʁasilə…

  ty ʁəsɑ̃bləz- a sε bεllə faməz- italjεnə
  sε ʒɔli famə bʁynə mediteʁaneεnə
  o bεllə ʒu ʁoze paləz- e dɔdɥ ki suʁje
  tuʒuʁ kɔmə dε petalə də ʁozəz- epanui
  tεllmɑ̃ si maɲifikz- e tʁo fləʁi syʁ lε vwa ʁɔmεnə
  paʁ lœʁ kulœʁ vivəz- u pastεllə, dusəz- e ɑ̃bεlli…

  tɔ̃ suʁiʁə ʃaləʁø kɔmə lə sɔlεj
  ʁεjɔnə, syblimə, eklatɑ̃, il memεʁvεjə.
  lwɛ̃ də twa, puʁ ʁεve də twa, ʒε ʃase puʁ tuʒuʁ lə sɔmεj,
  afɛ̃ kə mɔ̃n- amə nə pɥisə ʒamε mɑ̃ke la bote də tɔ̃ ʁevεj,
  lɑ̃ʒə kə ʒə sɥi, oʁε si pœʁ dεtʁə lwazo ki ʁəmɥ syʁ la tʁεjə,
  e bʁytaləmɑ̃ paʁ sε ku dεlə, də kʁɛ̃tə, tə ʁevεjə…

  tε ʃəvø kuʁe dʁwa syʁ tɔ̃ fʁɔ̃ e tε ʒu,
  il tɔ̃be, də dʁwatə u də ɡoʃə, tʁε nwaʁz- e ʒwajø, il ʒue,
  syʁ tɔ̃ vizaʒə ɑ̃ ʒɑ̃til flo disiplinez- e ʁəbεllə,
  il sεʁne tɔ̃ fʁɔ̃, tə ʁɑ̃de si bεllə e sɑ̃sɥεllə,
  dɔne o tʁε də tɔ̃ vizaʒə ynə ɡʁasə flu
  ɛ̃ʒenɥ, tʁublɑ̃tə, pʁεskə ynə ɡʁasə ʃaʁnεllə e spiʁitɥεllə…

  tε ʃəvøz- epaʁ, lɔ̃ɡ denue kuvʁe
  la po də tɔ̃ ku, tεz- epolə sə dekuvʁə,
  tɔ̃ mɑ̃tɔ̃ sə ʁəlεvə lɔʁskə tεz- iø suvʁe,
  a la dusœʁ dy bo matɛ̃ ki nε ɑ̃ sə nuvo ʒuʁ,
  tεz- iø vεʁ ʁɑ̃pli də sɔmεj lεse pase lamuʁ
  kə ty εspεʁə dɔne a ta vi dəpɥi sɔ̃ pʁəmje ʒuʁ…

  ʒimaʒinə tɔ̃ ʁevεj, lɔ̃, lɑ̃ɡuʁø, ɑ̃bye ε ta tεtə,
  ty tə ʁəkʁɔkəvilə su tɔ̃ dʁa u su ta kuεtə
  ty pɑ̃səz- a ta nɥi, pɥiz- a ta ʒuʁne ki səʁa pø εtʁə ʃuεtə,
  ty detɑ̃ tɔ̃ kɔʁ, tε mɑ̃bʁə- ʃo, ta ʁadjo salymə,
  vitə, il ε tɑ̃ də pase bʁɑ̃ʃe ta kafətjεʁə, kɔmə ynə plymə,
  ty tə lεvə də tɔ̃ li dujε, avɑ̃ u apʁε lə deʒəne, la duʃə pɥi tɔ̃n- o dɔpjɔm y εm εm εm εm…

  bɔ̃ʒuʁ εɡzɔtika…
  mə pεʁmε ty də ʁεspiʁe syʁ tɔ̃ ku lɔpjɔm ki tə paʁfymə ?
  pɥi ʒə depoze syʁ tɔ̃n- epolə e tε ʒuz- œ̃ lɔ̃ e du bεze ki mə paʁfymə,
  puʁ eklεʁe tɔ̃ bo vizaʒə ki, də sa syblimə bote, milyminə ?
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo siz- aut dø milə duzə a diz- ɥi aʃ tʁɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : Tes Cheveux Exo

  tε=ʃə=vø=zεɡ=zo 5
  ɑ̃=lɔ̃ɡ=ʁɥi=so=tʁɑ̃=kj=ə 7
  tε=ʃə=vø=ku=le=syʁ=tɔ̃=do=ny 9
  ʒi=ma=ʒi=nə=o=ze=po=ze=mε=dwa=də=sy 12
  ɑ̃=du=vɑ̃=də=ka=ʁε=sə=syb=ti=lə 10
  puʁ=nə=pa=e=fʁε=j=e=lœ=ʁə=flyks=dɔ=si=lə 13
  ty=ε=si=bεl=lə=εɡ=zo=də=nwaʁ=vε=tɥ=si=ɡʁa=silə 14

  ty=ʁə=sɑ̃=blə=za=sε=bεl=lə=fa=mə=zi=ta=ljε=nə 14
  sε=ʒɔ=li=fa=mə=bʁy=nə=me=di=te=ʁa=ne=ε=nə 14
  o=bεl=lə=ʒu=ʁo=ze=pa=lə=ze=dɔdɥ=ki=su=ʁj=e 14
  tu=ʒuʁ=kɔ=mə=dε=pe=talə=də=ʁo=zə=ze=pa=nu=i 14
  tεl=lmɑ̃=si=ma=ɲi=fik=ze=tʁoflə=ʁi=syʁ=lε=vwa=ʁɔ=mεnə 14
  paʁ=lœʁ=ku=lœʁ=vivə=zu=pas=tεllə=du=sə=ze=ɑ̃=bεl=li 14

  tɔ̃=su=ʁi=ʁə=ʃa=lə=ʁø=kɔ=mə=lə=sɔ=lεj 12
  ʁε=jɔ=nə=sy=bli=mə=e=kla=tɑ̃=il=me=mεʁ=vε=jə 14
  lwɛ̃də=twa=puʁ=ʁε=ve=də=twa=ʒε=ʃa=se=puʁ=tu=ʒuʁ=lə=sɔ=mεj 16
  a=fɛ̃kə=mɔ̃=na=mə=nə=pɥi=sə=ʒa=mε=mɑ̃=ke=la=bo=te=də=tɔ̃=ʁe=vεj 19
  lɑ̃ʒə=kə=ʒə=sɥi=o=ʁε=si=pœʁ=dε=tʁə=lwa=zo=ki=ʁəmɥ=syʁ=la=tʁεjə 17
  e=bʁy=talə=mɑ̃=paʁ=sε=ku=dε=lə=də=kʁɛ̃=tə=tə=ʁe=vεjə 15

  tε=ʃə=vø=ku=ʁe=dʁwa=syʁ=tɔ̃=fʁɔ̃=e=tε=ʒu 12
  il=tɔ̃=be=də=dʁwatəu=də=ɡo=ʃə=tʁε=nwaʁ=ze=ʒwa=jø=il=ʒu=e 16
  syʁ=tɔ̃=vi=zaʒəɑ̃=ʒɑ̃=til=flo=di=si=pli=ne=ze=ʁə=bεllə 14
  il=sεʁ=ne=tɔ̃=fʁɔ̃=tə=ʁɑ̃=de=si=bεl=lə=e=sɑ̃s=ɥεllə 14
  dɔ=ne=o=tʁε=də=tɔ̃=vi=za=ʒə=y=nə=ɡʁa=sə=flu 14
  ɛ̃=ʒenɥ=tʁu=blɑ̃tə=pʁεs=kəy=nə=ɡʁa=sə=ʃaʁ=nεllə=e=spi=ʁit=ɥεllə 15

  tε=ʃə=vø=ze=paʁ=lɔ̃ɡ=de=nu=e=ku=vʁe 11
  la=po=də=tɔ̃=ku=tε=ze=po=lə=sə=de=ku=vʁə 13
  tɔ̃=mɑ̃=tɔ̃=sə=ʁə=lε=və=lɔʁ=skə=tε=zi=ø=su=vʁe 14
  a=la=du=sœʁ=dy=bo=ma=tɛ̃=ki=nε=ɑ̃sə=nu=vo=ʒuʁ 14
  tε=zi=ø=vεʁ=ʁɑ̃=plidə=sɔ=mεj=lε=se=pa=se=la=muʁ 14
  kə=ty=εs=pεʁə=dɔ=ne=a=ta=vi=dəp=ɥi=sɔ̃=pʁə=mje=ʒuʁ 15

  ʒi=ma=ʒinə=tɔ̃=ʁe=vεj=lɔ̃=lɑ̃=ɡu=ʁø=ɑ̃=by=e=ε=ta=tεtə 16
  tytə=ʁə=kʁɔ=kə=vi=lə=su=tɔ̃=dʁa=u=su=ta=ku=εtə 14
  ty=pɑ̃sə=za=ta=nɥi=pɥi=za=ta=ʒuʁ=ne=ki=sə=ʁa=pø=ε=tʁə=ʃu=εtə 18
  ty=de=tɑ̃=tɔ̃=kɔʁ=tε=mɑ̃=bʁə=ʃo=ta=ʁa=djo=sa=lymə 14
  vitə=il=ε=tɑ̃=də=pa=se=bʁɑ̃=ʃe=ta=ka=fə=tjε=ʁə=kɔ=məy=nə=plymə 18
  tytə=lε=və=də=tɔ̃=li=du=jε=a=vɑ̃=u=a=pʁε=lə=de=ʒə=ne=la=du=ʃə=pɥi=tɔ̃=no=dɔ=pjɔm=y=εm=εm=εm=εm 30

  bɔ̃=ʒuʁ=εɡ=zɔ=ti=ka 6
  mə=pεʁ=mε=tydə=ʁεs=pi=ʁe=syʁ=tɔ̃=ku=lɔ=pjɔm=ki=tə=paʁ=fymə 16
  pɥiʒə=de=po=ze=syʁ=tɔ̃=ne=po=ləe=tε=ʒu=zœ̃=lɔ̃=e=du=bε=ze=ki=mə=paʁ=fymə 21
  puʁ=e=klε=ʁe=tɔ̃=bo=vi=zaʒə=ki=də=sa=sy=bli=mə=bo=te=mi=ly=minə 19
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=si=za=ut=dø=mi=lə=du=zəa=diz=ɥi=aʃ=tʁɑ̃tə 24

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.