Poeme-France : Lecture Écrit Poésie

Poeme : T’Es Comme ! ! !

Poème Poésie
Publié le 08/08/2012 01:23

L'écrit contient 274 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Giorgioadriano

T’Es Comme ! ! !

T’ES COMME ! ! !
Je vois plus mon piano
J’ai les notes qui volent haut,
Mon clavier se trouble,
Devant mes yeux voilés
Je vois ton visage en double ;
T’es comme un air de jazz,
Mes doigts envoient les gaz…
Et toute la foule jazze… .
Les notes claquent
La batterie slaque
Toutes les mains tapent
Et tout ça résonne
Comme une cloche qui sonne
Dans ma tête ça déconne
Et toi t’es comme cet air de jazz
Je tombe de ma chaise,
Je ne me sens plus à l’aise,
T’es plu jamais là
Juste à côté de moi
À jouer sur ta guitare
Un air même un peu nase
Ça m’sors de ma base
Alors mets moi dans la vase
Vas-y jazze
Raconte moi ta vie
Dis moi les envies
De ta chienne de vie
Car tu sais que j’t’envie
D’être si jolie
Et si amoureuse de la vie…
Je vois plus mon piano,
Les notes volent bas
Les verres dégringolent
Mon piano s’affole
Il est trop accro de toi,
De ta guitare et de tes solos
Qui montent si haut
Dans le ciel là-haut
T’es comme cet air de jazz,
Mes doigts envoient les gaz…
Et toute la foule jazze… .
Les notes claquent
La batterie slaque…
Et mon cœur tape, tape, tape,
À tout rompre
Il cogne dans ma tête…
Sur un air de musette…
Je vais faire la fête…
Jusqu’à ce que tout s’arrête
À la fin de cette cigarette… et… . PAN ! ! ! T’as plus de cigarette… .
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 08 août 2012 à 1h20
 • Pieds Hyphénique: T’Es Comme ! ! !

  tes=com=me 3
  je=vois=plus=mon=pia=no 6
  jai=les=notes=qui=vo=lent=haut 7
  mon=cla=vier=se=trou=ble 6
  de=vant=mes=yeux=voi=lés 6
  je=vois=ton=vi=sageen=double 6
  tes=comme=un=air=de=jazz 6
  mes=doigts=en=voient=les=gaz 6
  et=toute=la=fou=le=jaz=ze 7
  les=no=tes=claquent 4
  la=bat=te=rie=s=laque 6
  tou=tes=les=mains=tapent 5
  et=tout=ça=ré=son=ne 6
  commeu=ne=clo=che=qui=sonne 6
  dans=ma=tête=ça=dé=conne 6
  et=toi=tes=comme=cet=air=de=jazz 8
  je=tom=be=de=ma=chaise 6
  je=ne=me=sens=plus=à=laise 7
  tes=plu=ja=mais=là 5
  jus=teà=cô=té=de=moi 6
  à=jouer=sur=ta=gui=tare 6
  un=air=même=un=peu=nase 6
  ça=m=sors=de=ma=base 6
  a=lors=mets=moi=dans=la=vase 7
  vas=y=ja=zze 4
  ra=con=te=moi=ta=vie 6
  dis=moi=les=en=vies 5
  de=ta=chien=ne=de=vie 6
  car=tu=sais=que=j=ten=vie 7
  dê=tre=si=jo=lie 5
  et=si=a=mou=reuse=de=la=vie 8
  je=vois=plus=mon=pia=no 6
  les=no=tes=vo=lent=bas 6
  les=ver=res=dé=grin=golent 6
  mon=pia=no=saf=fo=le 6
  il=est=trop=ac=cro=de=toi 7
  de=ta=gui=tareet=de=tes=so=los 8
  qui=mon=tent=si=haut 5
  dans=le=ciel=là=haut 5
  tes=comme=cet=air=de=jazz 6
  mes=doigts=en=voient=les=gaz 6
  et=toute=la=fou=le=jaz=ze 7
  les=no=tes=claquent 4
  la=bat=te=rie=s=la=que 7
  et=mon=cœur=tape=ta=pe=tape 7
  à=tout=rom=pre 4
  il=co=gne=dans=ma=tête 6
  sur=un=air=de=mu=sette 6
  je=vais=fai=re=la=fête 6
  jus=quà=ce=que=tout=sar=rête 7
  à=la=fin=de=cette=ci=ga=ret=te=et=pan=tas=plus=de=ci=ga=rette 17
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=hu=it=a=oût=deux=mille=dou=zeà=un=h=vingt 23
 • Phonétique : T’Es Comme ! ! !

  tε kɔmə ! ! !
  ʒə vwa plys mɔ̃ pjano
  ʒε lε nɔtə ki vɔle-o,
  mɔ̃ klavje sə tʁublə,
  dəvɑ̃ mεz- iø vwale
  ʒə vwa tɔ̃ vizaʒə ɑ̃ dublə,
  tε kɔmə œ̃n- εʁ də ʒaz,
  mε dwaz- ɑ̃vwae lε ɡaz…
  e tutə la fulə ʒazə…
  lε nɔtə klake
  la batəʁi slakə
  tutə lε mɛ̃ tape
  e tu sa ʁezɔnə
  kɔmə ynə kloʃə ki sɔnə
  dɑ̃ ma tεtə sa dekɔnə
  e twa tε kɔmə sεt εʁ də ʒaz
  ʒə tɔ̃bə də ma ʃεzə,
  ʒə nə mə sɑ̃s plysz- a lεzə,
  tε ply ʒamε la
  ʒystə a kote də mwa
  a ʒue syʁ ta ɡitaʁə
  œ̃n- εʁ mεmə œ̃ pø nazə
  sa msɔʁ də ma bazə
  alɔʁ mεt mwa dɑ̃ la vazə
  va i ʒazə
  ʁakɔ̃tə mwa ta vi
  di mwa lεz- ɑ̃vi
  də ta ʃjεnə də vi
  kaʁ ty sε kə ʒtɑ̃vi
  dεtʁə si ʒɔli
  e si amuʁøzə də la vi…
  ʒə vwa plys mɔ̃ pjano,
  lε nɔtə vɔle ba
  lε veʁə- deɡʁɛ̃ɡɔle
  mɔ̃ pjano safɔlə
  il ε tʁo akʁo də twa,
  də ta ɡitaʁə e də tε sɔlo
  ki mɔ̃te si-o
  dɑ̃ lə sjεl la-o
  tε kɔmə sεt εʁ də ʒaz,
  mε dwaz- ɑ̃vwae lε ɡaz…
  e tutə la fulə ʒazə…
  lε nɔtə klake
  la batəʁi slakə…
  e mɔ̃ kœʁ tapə, tapə, tapə,
  a tu ʁɔ̃pʁə
  il kɔɲə dɑ̃ ma tεtə…
  syʁ œ̃n- εʁ də myzεtə…
  ʒə vε fεʁə la fεtə…
  ʒyska sə kə tu saʁεtə
  a la fɛ̃ də sεtə siɡaʁεtə… e… pɑ̃ ! ! ! ta plys də siɡaʁεtə…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo ɥit aut dø milə duzə a œ̃ aʃ vɛ̃
 • Pieds Phonétique : T’Es Comme ! ! !

  tε=kɔ=mə 3
  ʒə=vwa=plys=mɔ̃=pja=no 6
  ʒε=lε=nɔtə=ki=vɔ=le-o 7
  mɔ̃=kla=vje=sə=tʁu=blə 6
  də=vɑ̃=mε=ziø=vwa=le 6
  ʒə=vwa=tɔ̃=vi=zaʒə=ɑ̃dublə 6
  tε=kɔmə=œ̃=nεʁ=də=ʒaz 6
  mε=dwa=zɑ̃=vwa=lε=ɡaz 6
  e=tutə=la=fu=lə=ʒazə 6
  lε=nɔ=tə=kla=ke 5
  la=ba=tə=ʁi=sla=kə 6
  tu=tə=lε=mɛ̃=ta=pe 6
  e=tu=sa=ʁe=zɔ=nə 6
  kɔmə=y=nə=klo=ʃə=kisɔnə 6
  dɑ̃=ma=tεtə=sa=de=kɔnə 6
  e=twa=tεkɔmə=sεt=εʁ=də=ʒaz 7
  ʒə=tɔ̃=bə=də=ma=ʃεzə 6
  ʒə=nə=mə=sɑ̃s=plys=zalεzə 6
  tε=ply=ʒa=mε=la 5
  ʒys=təa=ko=te=də=mwa 6
  a=ʒu=e=syʁ=ta=ɡi=taʁə 7
  œ̃=nεʁ=mεmə=œ̃=pø=nazə 6
  sa=msɔʁ=də=ma=ba=zə 6
  a=lɔʁ=mεt=mwa=dɑ̃=la=vazə 7
  va=i=ʒa=zə 4
  ʁa=kɔ̃=tə=mwa=ta=vi 6
  di=mwa=lε=zɑ̃=vi 5
  də=ta=ʃjε=nə=də=vi 6
  kaʁ=ty=sε=kə=ʒtɑ̃=vi 6
  dε=tʁə=si=ʒɔ=li 5
  e=si=a=mu=ʁøzə=də=la=vi 8
  ʒə=vwa=plys=mɔ̃=pja=no 6
  lε=nɔ=tə=vɔ=le=ba 6
  lε=veʁə=de=ɡʁɛ̃=ɡɔ=le 6
  mɔ̃=pja=no=sa=fɔ=lə 6
  il=ε=tʁo=a=kʁodə=twa 6
  də=ta=ɡi=taʁəe=də=tε=sɔ=lo 8
  ki=mɔ̃=te=si-o 5
  dɑ̃=lə=sjεl=la-o 5
  tε=kɔmə=sεt=εʁ=də=ʒaz 6
  mε=dwa=zɑ̃=vwa=lε=ɡaz 6
  e=tutə=la=fu=lə=ʒazə 6
  lε=nɔ=tə=kla=ke 5
  la=ba=tə=ʁi=sla=kə 6
  e=mɔ̃=kœʁ=tapə=ta=pə=tapə 7
  a=tu=ʁɔ̃=pʁə 4
  il=kɔ=ɲə=dɑ̃=ma=tεtə 6
  syʁ=œ̃=nεʁ=də=my=zεtə 6
  ʒə=vε=fε=ʁə=la=fεtə 6
  ʒys=kasə=kə=tu=sa=ʁεtə 6
  a=la=fɛ̃də=sε=tə=si=ɡa=ʁε=tə=e=pɑ̃=ta=plys=də=si=ɡa=ʁεtə 17
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=ɥ=it=a=ut=dø=mi=lə=du=zəa=œ̃=aʃ=vɛ̃ 24

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/08/2012 19:28Eden33

gm beaucoup
Amicalement