Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Promenade À Quebec

Poème Amour-Amitié
Publié le 12/08/2012 16:27

L'écrit contient 248 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Promenade À Quebec

PROMENADE (à Québec)
Longer le flot
De tes seins, de ton dos,
Caresser tes hanches,
Pour rejoindre en amant,
Ton ventre élégant…

Naviguer sur tes reins,
Sur tes cuisses légères et fines,
Chercher des lèvres les rives
De ton Saint Laurent,
Elles s’ouvrent à mon chant…

Ton désir s’épanche
Mon plaisir est immense,
Ton visage est limpide
Beau, impétueux, intrépide,
Mon ventre te bat, trépide…

Ton ventre majestueux,
S’accroche à mon ventre incestueux,
Le colle, puis s’ébat comme la chute
D’une cascade violente et brute
Serais-tu la Dame Blanche ? …

Mes doigts caressent ton cou,
Ils naviguent sur tes cheveux,
Ton épaule, s’arrêtent sur le bout
De tes seins, prennent d’assaut
Les défenses de ton Château (Frontenac)

Tu te rends en Diablesse,
Chaude, belle, coquine juvénile,
Ma bouche cherche ton île,
Traverse la place d’Youville,
La Marina du port de Québec…

Comme dans un enchantement,
Ma langue arpente l’île d’Orléans,
Je vois s’éclater ton épanouissement,
Tu es plus belle que Sainte Brigitte,
Brune, longue, pure, sensuelle et carmélite…

Mes yeux, ma peau, mon âme et mon corps,
Mon visage coule vers tes pieds,
Mon cœur aussi, tout te doit tant de respect,
Tellement d’amour, de dévotion, d’amour encore,
Tu es venue de tellement, tellement loin…

Tu t’es arrêté au Quartier du P’tit Champlain
Exotica ?
Là bas je t’aimerai pour la vie sans fin…

Georges Adrien PARADIS le 8 octobre 2008 à 14h00
 • Pieds Hyphénique: Promenade À Quebec

  pro=me=na=de=à=qué=bec 7
  lon=ger=le=flot 4
  de=tes=seins=de=ton=dos 6
  ca=res=ser=tes=han=ches 6
  pour=re=join=dre=en=a=mant 7
  ton=ven=tre=é=lé=gant 6

  na=vi=guer=sur=tes=reins 6
  sur=tes=cuisses=lé=gè=res=et=fines 8
  cher=cher=des=lè=vres=les=ri=ves 8
  de=ton=saint=lau=rent 5
  el=les=sou=vrent=à=mon=chant 7

  ton=dé=sir=sé=pan=che 6
  mon=plai=sir=est=im=men=se 7
  ton=vi=sa=ge=est=lim=pi=de 8
  beau=im=pé=tueux=in=tré=pi=de 8
  mon=ven=tre=te=bat=tré=pi=de 8

  ton=ven=tre=ma=jes=tu=eux 7
  sac=crocheà=mon=ven=tre=in=ces=tueux 8
  le=col=le=puis=sé=bat=comme=la=chute 9
  dune=cas=ca=de=vio=len=teet=brute 8
  se=rais=tu=la=da=me=blan=che 8

  mes=doigts=ca=res=sent=ton=cou 7
  ils=na=vi=guent=sur=tes=che=veux 8
  ton=é=paule=sar=rê=tent=sur=le=bout 9
  de=tes=seins=pren=nent=das=saut 7
  les=défen=ses=de=ton=châ=teau=fron=te=nac 10

  tu=te=rends=en=di=a=bles=se 8
  chaude=bel=le=co=qui=ne=ju=vé=nile 9
  ma=bou=che=cher=che=ton=î=le 8
  tra=ver=se=la=pla=ce=dyou=ville 8
  la=ma=ri=na=du=port=de=qué=bec 9

  com=me=dans=un=en=chan=te=ment 8
  ma=lan=guear=pente=lîle=dor=lé=ans 8
  je=vois=sé=cla=ter=ton=é=pa=nouisse=ment 10
  tu=es=plus=bel=le=que=sainte=bri=git=te 10
  brune=lon=gue=pu=re=sen=suel=leet=car=mé=lite 11

  mes=yeux=ma=peau=mon=â=meet=mon=corps 9
  mon=vi=sa=ge=coule=vers=tes=pieds 8
  mon=cœur=aus=si=tout=te=doit=tant=de=res=pect 11
  tel=le=ment=da=mour=de=dé=vo=tion=da=mour=en=core 13
  tu=es=ve=nue=de=tel=le=ment=tel=le=ment=loin 12

  tu=tes=ar=rê=té=au=quar=tier=du=p=tit=cham=plain 13
  exo=ti=ca 3
  là=bas=je=taime=rai=pour=la=vie=sans=fin 10

  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=hu=it=oc=to=bre=deux=mille=hu=it=à=qua=tor=ze=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Promenade À Quebec

  pʁɔmənadə (a kebək)
  lɔ̃ʒe lə flo
  də tε sɛ̃, də tɔ̃ do,
  kaʁese tεz- ɑ̃ʃə,
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə ɑ̃n- amɑ̃,
  tɔ̃ vɑ̃tʁə eleɡɑ̃…

  naviɡe syʁ tε ʁɛ̃,
  syʁ tε kɥisə leʒεʁəz- e finə,
  ʃεʁʃe dε lεvʁə- lε ʁivə
  də tɔ̃ sɛ̃ loʁɑ̃,
  εllə suvʁe a mɔ̃ ʃɑ̃…

  tɔ̃ deziʁ sepɑ̃ʃə
  mɔ̃ plεziʁ εt- imɑ̃sə,
  tɔ̃ vizaʒə ε lɛ̃pidə
  bo, ɛ̃petɥø, ɛ̃tʁepidə,
  mɔ̃ vɑ̃tʁə tə ba, tʁepidə…

  tɔ̃ vɑ̃tʁə maʒεstɥø,
  sakʁoʃə a mɔ̃ vɑ̃tʁə ɛ̃sεstɥø,
  lə kɔlə, pɥi seba kɔmə la ʃytə
  dynə kaskadə vjɔlɑ̃tə e bʁytə
  səʁε ty la damə blɑ̃ʃə ? …

  mε dwa kaʁəse tɔ̃ ku,
  il naviɡe syʁ tε ʃəvø,
  tɔ̃n- epolə, saʁεte syʁ lə bu
  də tε sɛ̃, pʁεne daso
  lε defɑ̃sə də tɔ̃ ʃato (fʁɔ̃tənak)

  ty tə ʁɑ̃z- ɑ̃ djablεsə,
  ʃodə, bεllə, kɔkinə ʒyvenilə,
  ma buʃə ʃεʁʃə tɔ̃n- ilə,
  tʁavεʁsə la plasə diuvilə,
  la maʁina dy pɔʁ də kebεk…

  kɔmə dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃,
  ma lɑ̃ɡ aʁpɑ̃tə lilə dɔʁleɑ̃,
  ʒə vwa seklate tɔ̃n- epanuisəmɑ̃,
  ty ε plys bεllə kə sɛ̃tə bʁiʒitə,
  bʁynə, lɔ̃ɡ, pyʁə, sɑ̃sɥεllə e kaʁmelitə…

  mεz- iø, ma po, mɔ̃n- amə e mɔ̃ kɔʁ,
  mɔ̃ vizaʒə kulə vεʁ tε pje,
  mɔ̃ kœʁ osi, tu tə dwa tɑ̃ də ʁεspε,
  tεllmɑ̃ damuʁ, də devɔsjɔ̃, damuʁ ɑ̃kɔʁə,
  ty ε vənɥ də tεllmɑ̃, tεllmɑ̃ lwɛ̃…

  ty tε aʁεte o kaʁtje dy ptit ʃɑ̃plɛ̃
  εɡzɔtika ?
  la ba ʒə tεməʁε puʁ la vi sɑ̃ fɛ̃…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə ɥit ɔktɔbʁə dø milə ɥit a katɔʁzə aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Promenade À Quebec

  pʁɔ=mə=na=də=a=ke=bək 7
  lɔ̃=ʒe=lə=flo 4
  də=tε=sɛ̃=də=tɔ̃=do 6
  ka=ʁe=se=tε=zɑ̃=ʃə 6
  puʁ=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=ɑ̃=na=mɑ̃ 7
  tɔ̃=vɑ̃=tʁə=e=le=ɡɑ̃ 6

  na=vi=ɡe=syʁ=tε=ʁɛ̃ 6
  syʁ=tε=kɥisə=le=ʒε=ʁə=ze=finə 8
  ʃεʁ=ʃe=dε=lε=vʁə=lε=ʁi=və 8
  də=tɔ̃=sɛ̃=lo=ʁɑ̃ 5
  εl=lə=su=vʁe=a=mɔ̃=ʃɑ̃ 7

  tɔ̃=de=ziʁ=se=pɑ̃=ʃə 6
  mɔ̃=plε=ziʁ=ε=ti=mɑ̃=sə 7
  tɔ̃=vi=za=ʒə=ε=lɛ̃=pi=də 8
  bo=ɛ̃=pet=ɥø=ɛ̃=tʁe=pi=də 8
  mɔ̃=vɑ̃=tʁə=tə=ba=tʁe=pi=də 8

  tɔ̃=vɑ̃=tʁə=ma=ʒεs=tɥ=ø 7
  sa=kʁoʃəa=mɔ̃=vɑ̃=tʁə=ɛ̃=sεs=tɥø 8
  lə=kɔlə=pɥi=se=ba=kɔ=mə=laʃytə 8
  dynə=kas=ka=də=vjɔ=lɑ̃=təe=bʁytə 8
  sə=ʁε=ty=la=da=mə=blɑ̃=ʃə 8

  mε=dwa=ka=ʁə=se=tɔ̃=ku 7
  il=na=vi=ɡe=syʁ=tε=ʃə=vø 8
  tɔ̃=ne=polə=sa=ʁε=te=syʁ=lə=bu 9
  də=tε=sɛ̃=pʁε=ne=da=so 7
  lε=de=fɑ̃sə=də=tɔ̃=ʃa=to=fʁɔ̃=tə=nak 10

  ty=tə=ʁɑ̃=zɑ̃=dj=a=blε=sə 8
  ʃodə=bεl=lə=kɔ=ki=nə=ʒy=ve=nilə 9
  ma=bu=ʃə=ʃεʁ=ʃə=tɔ̃=ni=lə 8
  tʁa=vεʁsə=la=pla=sə=di=u=vilə 8
  la=ma=ʁi=na=dy=pɔʁdə=ke=bεk 8

  kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=nɑ̃=ʃɑ̃=tə=mɑ̃ 8
  ma=lɑ̃ɡ=aʁ=pɑ̃tə=li=lə=dɔʁ=le=ɑ̃ 9
  ʒə=vwase=kla=te=tɔ̃=ne=pa=nui=sə=mɑ̃ 10
  ty=ε=plys=bεl=lə=kə=sɛ̃tə=bʁiʒitə 8
  bʁynə=lɔ̃ɡ=py=ʁə=sɑ̃s=ɥεlləe=kaʁ=me=litə 9

  mε=ziø=ma=po=mɔ̃=naməe=mɔ̃=kɔʁ 8
  mɔ̃=vi=zaʒə=ku=lə=vεʁ=tε=pje 8
  mɔ̃=kœʁ=o=si=tutə=dwa=tɑ̃də=ʁεs=pε 9
  tεl=lmɑ̃=da=muʁ=də=de=vɔ=sjɔ̃=da=muʁɑ̃kɔʁə 10
  ty=ε=vənɥ=də=tεl=lmɑ̃=tεl=lmɑ̃=lwɛ̃ 9

  ty=tε=a=ʁε=te=o=kaʁ=tje=dy=ptit=ʃɑ̃=plɛ̃ 12
  εɡ=zɔ=ti=ka 4
  la=baʒə=tεmə=ʁε=puʁ=la=vi=sɑ̃=fɛ̃ 9

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=ɥ=it=ɔk=tɔ=bʁə=dø=mi=lə=ɥ=it=a=ka=tɔʁ=zəaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 25

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/06/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.