Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Ton Pays

Poème Amour-Amitié
Publié le 12/08/2012 16:28

L'écrit contient 227 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Ton Pays

TON PAYS
Savoir que tu vis si loin,
Dans un autre pays lointain,
Comme si nous vivions,
Sur une autre dimension,
Dans une autre constellation,
Deux êtres hors du commun,
Seuls, toi et moi nous le savons,
Entre nos destins, le démon…

M’a-t-il jeté un sort,
A t’aimer tellement aussi fort,
Je te porte en moi jusqu’à la mort,
Pourquoi suis-je tombé mort,
Pour renaître de nouveau encore,
Et chercher à chercher ton merveilleux corps,
Pénétrer dans ta cité, ton port,
Sans vouloir te brusquer en ton for,
Ni te provoquer quelques remords,
A t’aimer comme ça trop fort,
Et te bousculer toujours et encore,
A devenir fou de toi jusqu’à ma mort…

Puis-je me justifier envers toi ?
Je n’y comprends plus rien, moi,
D’être aussi amoureux de toi,
De vouloir désirer vivre avec toi, de toi,
Etre à toi, t’appartenir, me donner à toi,
Rends-toi compte de mon émoi,
De ne penser rien qu’à toi,
De ne plus pouvoir vivre sans toi,
Mourir pour toi, pas sans vivre loin de toi,
Etre vivant pour toi, jusqu’à mourir de toi,
Vivre et te ressentir en moi,
Etre l’autre partie de moi…

Dans ton pays toi et moi…
Si tu veux de moi…

Georges Adrien PARADIS le 11 avril 2008 à 18h00
 • Pieds Hyphénique: Ton Pays

  ton=pa=ys 3
  sa=voir=que=tu=vis=si=loin 7
  dans=un=au=tre=pa=ys=loin=tain 8
  com=me=si=nous=vi=vi=ons 7
  sur=u=ne=au=tre=di=men=sion 8
  dans=une=au=tre=cons=tel=la=tion 8
  deux=ê=tres=hors=du=com=mun 7
  seuls=toi=et=moi=nous=le=sa=vons 8
  en=tre=nos=des=tins=le=dé=mon 8

  ma=til=je=té=un=sort 6
  a=tai=mer=tel=le=ment=aus=si=fort 9
  je=te=porteen=moi=jus=quà=la=mort 8
  pour=quoi=suis=je=tom=bé=mort 7
  pour=re=naître=de=nou=veau=en=core 8
  et=cher=cher=à=cher=cher=ton=mer=veilleux=corps 10
  pé=né=trer=dans=ta=ci=té=ton=port 9
  sans=vou=loir=te=brus=quer=en=ton=for 9
  ni=te=pro=vo=quer=quel=ques=re=mords 9
  a=tai=mer=com=me=ça=trop=fort 8
  et=te=bous=cu=ler=tou=jours=et=en=core 10
  a=de=ve=nir=fou=de=toi=jus=quà=ma=mort 11

  puis=je=me=jus=ti=fier=en=vers=toi 9
  je=ny=com=prends=plus=rien=moi 7
  dêtre=aus=si=a=mou=reux=de=toi 8
  de=vou=loir=dé=si=rer=vivrea=vec=toi=de=toi 11
  etreà=toi=tap=par=te=nir=me=don=ner=à=toi 11
  rends=toi=comp=te=de=mon=é=moi 8
  de=ne=pen=ser=rien=quà=toi 7
  de=ne=plus=pou=voir=vivre=sans=toi 8
  mou=rir=pour=toi=pas=sans=vivre=loin=de=toi 10
  etre=vi=vant=pour=toi=jus=quà=mou=rir=de=toi 11
  vivre=et=te=res=sen=tir=en=moi 8
  et=re=lau=tre=par=tie=de=moi 8

  dans=ton=pa=ys=toi=et=moi 7
  si=tu=veux=de=moi 5

  georges=a=drien=pa=ra=dis=leon=ze=a=vril=deux=mille=hu=it=à=dix=hu=it=h=zé=ro=zé=ro 23
 • Phonétique : Ton Pays

  tɔ̃ pεi
  savwaʁ kə ty vis si lwɛ̃,
  dɑ̃z- œ̃n- otʁə pεi lwɛ̃tɛ̃,
  kɔmə si nu vivjɔ̃,
  syʁ ynə otʁə dimɑ̃sjɔ̃,
  dɑ̃z- ynə otʁə kɔ̃stεllasjɔ̃,
  døz- εtʁə- ɔʁ dy kɔmœ̃,
  səl, twa e mwa nu lə savɔ̃,
  ɑ̃tʁə no dεstɛ̃, lə demɔ̃…

  ma til ʒəte œ̃ sɔʁ,
  a tεme tεllmɑ̃ osi fɔʁ,
  ʒə tə pɔʁtə ɑ̃ mwa ʒyska la mɔʁ,
  puʁkwa sɥi ʒə tɔ̃be mɔʁ,
  puʁ ʁənεtʁə də nuvo ɑ̃kɔʁə,
  e ʃεʁʃe a ʃεʁʃe tɔ̃ mεʁvεjø kɔʁ,
  penetʁe dɑ̃ ta site, tɔ̃ pɔʁ,
  sɑ̃ vulwaʁ tə bʁyske ɑ̃ tɔ̃ fɔʁ,
  ni tə pʁɔvɔke kεlk ʁəmɔʁd,
  a tεme kɔmə sa tʁo fɔʁ,
  e tə buskyle tuʒuʁz- e ɑ̃kɔʁə,
  a dəvəniʁ fu də twa ʒyska ma mɔʁ…

  pɥi ʒə mə ʒystifje ɑ̃vεʁ twa ?
  ʒə ni kɔ̃pʁɑ̃ plys ʁjɛ̃, mwa,
  dεtʁə osi amuʁø də twa,
  də vulwaʁ deziʁe vivʁə avεk twa, də twa,
  εtʁə a twa, tapaʁtəniʁ, mə dɔne a twa,
  ʁɑ̃ twa kɔ̃tə də mɔ̃n- emwa,
  də nə pɑ̃se ʁjɛ̃ ka twa,
  də nə plys puvwaʁ vivʁə sɑ̃ twa,
  muʁiʁ puʁ twa, pa sɑ̃ vivʁə lwɛ̃ də twa,
  εtʁə vivɑ̃ puʁ twa, ʒyska muʁiʁ də twa,
  vivʁə e tə ʁəsɑ̃tiʁ ɑ̃ mwa,
  εtʁə lotʁə paʁti də mwa…

  dɑ̃ tɔ̃ pεi twa e mwa…
  si ty vø də mwa…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə ɔ̃zə avʁil dø milə ɥit a diz- ɥi aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Ton Pays

  tɔ̃=pε=i 3
  sa=vwaʁ=kə=ty=vis=si=lwɛ̃ 7
  dɑ̃=zœ̃=no=tʁə=pε=i=lwɛ̃=tɛ̃ 8
  kɔ=mə=si=nu=vi=vj=ɔ̃ 7
  syʁ=y=nə=o=tʁə=di=mɑ̃=sjɔ̃ 8
  dɑ̃=zy=nə=otʁə=kɔ̃s=tεl=la=sjɔ̃ 8
  dø=zε=tʁə=ɔʁ=dy=kɔ=mœ̃ 7
  səl=twa=e=mwa=nu=lə=sa=vɔ̃ 8
  ɑ̃=tʁə=no=dεs=tɛ̃=lə=de=mɔ̃ 8

  ma=til=ʒə=te=œ̃=sɔʁ 6
  a=tε=me=tεl=lmɑ̃=o=si=fɔʁ 8
  ʒə=tə=pɔʁtəɑ̃=mwa=ʒys=ka=la=mɔʁ 8
  puʁ=kwa=sɥi=ʒə=tɔ̃=be=mɔʁ 7
  puʁʁə=nε=tʁə=də=nu=vo=ɑ̃=kɔʁə 8
  e=ʃεʁ=ʃe=a=ʃεʁ=ʃe=tɔ̃=mεʁ=vε=jø=kɔʁ 11
  pe=ne=tʁe=dɑ̃=ta=si=te=tɔ̃=pɔʁ 9
  sɑ̃=vu=lwaʁtə=bʁys=ke=ɑ̃=tɔ̃=fɔʁ 8
  nitə=pʁɔ=vɔ=ke=kεl=kə=ʁə=mɔʁd 8
  a=tε=me=kɔ=mə=sa=tʁo=fɔʁ 8
  e=tə=bus=ky=le=tu=ʒuʁ=ze=ɑ̃kɔʁə 9
  adə=və=niʁ=fudə=twa=ʒys=ka=ma=mɔʁ 9

  pɥiʒə=mə=ʒys=ti=fje=ɑ̃=vεʁ=twa 8
  ʒə=ni=kɔ̃=pʁɑ̃=plys=ʁj=ɛ̃=mwa 8
  dεtʁə=o=si=a=mu=ʁø=də=twa 8
  də=vu=lwaʁ=de=zi=ʁe=vivʁəa=vεk=twa=də=twa 11
  εtʁəa=twa=ta=paʁtə=niʁ=mə=dɔ=ne=a=twa 10
  ʁɑ̃=twa=kɔ̃=tə=də=mɔ̃=ne=mwa 8
  də=nə=pɑ̃=se=ʁj=ɛ̃=ka=twa 8
  də=nə=plys=pu=vwaʁ=vivʁə=sɑ̃=twa 8
  mu=ʁiʁ=puʁ=twa=pa=sɑ̃=vivʁə=lwɛ̃=də=twa 10
  εtʁə=vi=vɑ̃=puʁ=twa=ʒys=ka=mu=ʁiʁ=də=twa 11
  vivʁə=e=tə=ʁə=sɑ̃=tiʁ=ɑ̃=mwa 8
  ε=tʁə=lo=tʁə=paʁ=ti=də=mwa 8

  dɑ̃=tɔ̃=pε=i=twa=e=mwa 7
  si=ty=vø=də=mwa 5

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=ləɔ̃=zə=a=vʁil=dø=mi=lə=ɥ=it=a=diz=ɥi=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 23

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/11/2014 21:28Lemmiath

Si ce poème peux te consoler l’amour d’une femme étrangère à été le plus fort, elle m’a donné deux enfants et plus de vingt-quatre ans de bonheur. Maintenant la mort nous a séparé .