Poeme : Dans Ma Tête

Dans Ma Tête

DANS MA TÊTE
J’ai dans ma tête,
Une jolie petite bête
Qui monte, monte
Et qui m’inquiète ;
Je n’ai aucune honte
En moi, car j’aime qu’elle m’embête…

Elle est devenue ma muse,
Je ne sais pas si elle s’amuse,
De savoir qu’elle m’abuse
D’amour, ou si elle joue et ruse
Avec mon âme et mon cœur ;
C’est un secret ; je l’aime c’est un honneur…

Chaque nuit je dors avec elle,
J’écris mer vers en rêves, pour elle,
C’est intime et très personnel ;
Je l’aime, seulement pour elle,
Elle est unique, même si je sais
Qu’elle a une sœur jumelle ;
Elle aussi le sait…
Exo je l’aime…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 13 août 2012 à 17h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dans Ma Tête

  dans=ma=tê=te 4
  jai=dans=ma=tête 4
  une=jo=lie=pe=ti=te=bête 7
  qui=mon=te=monte 4
  et=qui=min=quiète 4
  je=nai=au=cune=honte 5
  en=moi=car=jaime=quel=le=mem=bête 8

  elleest=de=ve=nue=ma=muse 6
  je=ne=sais=pas=si=elle=sa=muse 8
  de=sa=voir=quel=le=ma=buse 7
  da=mour=ou=si=elle=joueet=ruse 7
  a=vec=mon=â=meet=mon=cœur 7
  cest=un=se=cret=je=laime=cest=un=hon=neur 10

  cha=que=nuit=je=dors=a=vec=elle 8
  jé=cris=mer=vers=en=rêves=pour=elle 8
  cest=in=time=et=très=per=son=nel 8
  je=laime=seu=le=ment=pour=el=le 8
  elleest=u=ni=que=même=si=je=sais 8
  quel=le=a=une=sœur=ju=mel=le 8
  el=le=aus=si=le=sait 6
  exo=je=lai=me 4
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=trei=zea=oût=deux=mille=dou=ze=à=dix=sept=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Dans Ma Tête

  dɑ̃ ma tεtə
  ʒε dɑ̃ ma tεtə,
  ynə ʒɔli pətitə bεtə
  ki mɔ̃tə, mɔ̃tə
  e ki mɛ̃kjεtə,
  ʒə nε okynə ɔ̃tə
  ɑ̃ mwa, kaʁ ʒεmə kεllə mɑ̃bεtə…

  εllə ε dəvənɥ ma myzə,
  ʒə nə sε pa si εllə samyzə,
  də savwaʁ kεllə mabyzə
  damuʁ, u si εllə ʒu e ʁyzə
  avεk mɔ̃n- amə e mɔ̃ kœʁ,
  sεt- œ̃ sεkʁε, ʒə lεmə sεt- œ̃n- ɔnœʁ…

  ʃakə nɥi ʒə dɔʁz- avεk εllə,
  ʒekʁi mεʁ vεʁz- ɑ̃ ʁεvə, puʁ εllə,
  sεt- ɛ̃timə e tʁε pεʁsɔnεl,
  ʒə lεmə, sələmɑ̃ puʁ εllə,
  εllə εt- ynikə, mεmə si ʒə sε
  kεllə a ynə sœʁ ʒymεllə,
  εllə osi lə sε…
  εɡzo ʒə lεmə…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə tʁεzə aut dø milə duzə a di- sεt aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Dans Ma Tête

  dɑ̃=ma=tε=tə 4
  ʒε=dɑ̃=ma=tε=tə 5
  y=nə=ʒɔ=li=pə=ti=tə=bεtə 8
  ki=mɔ̃=tə=mɔ̃=tə 5
  e=ki=mɛ̃=kj=ε=tə 6
  ʒə=nε=o=ky=nə=ɔ̃=tə 7
  ɑ̃=mwa=kaʁ=ʒεmə=kεl=lə=mɑ̃=bεtə 8

  εl=lə=ε=də=vənɥ=ma=my=zə 8
  ʒə=nə=sε=pa=si=εl=lə=samyzə 8
  də=sa=vwaʁ=kεl=lə=ma=by=zə 8
  da=muʁ=u=si=εllə=ʒu=e=ʁyzə 8
  a=vεk=mɔ̃=na=mə=e=mɔ̃=kœʁ 8
  sε=tœ̃=sεkʁεʒə=lε=mə=sε=tœ̃=nɔ=nœʁ 9

  ʃakə=nɥi=ʒə=dɔʁ=za=vεk=εl=lə 8
  ʒe=kʁi=mεʁ=vεʁ=zɑ̃=ʁεvə=puʁ=εllə 8
  sε=tɛ̃=timə=e=tʁε=pεʁ=sɔ=nεl 8
  ʒə=lεmə=sə=lə=mɑ̃=puʁ=εl=lə 8
  εllə=ε=tynikə=mε=mə=si=ʒə=sε 8
  kεl=lə=a=ynə=sœʁ=ʒy=mεl=lə 8
  εl=lə=o=si=lə=sε 6
  εɡ=zo=ʒə=lε=mə 5
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=tʁε=zəa=ut=dø=mi=lə=du=zə=a=di=sεt=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 26

Récompense

0
2
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/02/2014 09:03Antoine38

Les passagers de la pensée nous aident à traverser
les déserts mélancoliques de la solitude.