Poeme : Rien N’est Pire

Rien N’est Pire

RIEN N’EST PIRE
Rien n’est pire
Qu’un cœur en dérive,
Il navigue vers d’autres rives,
Il se gave de faux espoir ; pire !
Il devient un cœur mutin
Rebelle du soir au matin…

Rien n’est pire
De ne pas voir, ni entendre rire,
Le plus cher de nos désirs,
Son absence est à mourir,
Sans son contact, on se déchire,
On ne sait même plus sourire…

Rien n’est pire,
De ne partager aucun souvenir,
Ni échanger nos soupirs,
Juste pour aimer savoir qu’il respire,
Être dans les souhaits qu’il désire,
Le protéger pour que rien ne le fasse souffrir…

Rien n’est pire
De ne pas pouvoir réussir à te dire,
Que sans toi, Exo, ma vie est pire ;
Tout de toi ; tes yeux, tes mots, tes dires et tes rires,
Sans toi toute entière, c’est pire !
Je sais que je n’ai aucun droit de te l’écrire ;
Je t’aime et la vie sans toi… sans rire ! Est à mourir…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 13 août 2012 à 18h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rien N’est Pire

  rien=nest=pi=re 4
  rien=nest=pi=re 4
  quun=cœur=en=dé=ri=ve 6
  il=na=vi=gue=vers=dau=tres=ri=ves 9
  il=se=ga=ve=de=faux=es=poir=pi=re 10
  il=de=vient=un=cœur=mu=tin 7
  re=bel=le=du=soir=au=ma=tin 8

  rien=nest=pi=re 4
  de=ne=pas=voir=ni=en=ten=dre=ri=re 10
  le=plus=cher=de=nos=dé=sirs 7
  son=ab=sen=ce=est=à=mou=rir 8
  sans=son=con=tact=on=se=dé=chi=re 9
  on=ne=sait=mê=me=plus=sou=ri=re 9

  rien=nest=pi=re 4
  de=ne=par=ta=ger=au=cun=sou=ve=nir 10
  ni=é=chan=ger=nos=sou=pirs 7
  jus=te=pour=ai=mer=sa=voir=quil=res=pire 10
  ê=tre=dans=les=sou=haits=quil=dé=si=re 10
  le=pro=té=ger=pour=que=rien=ne=le=fasse=souf=frir 12

  rien=nest=pi=re 4
  de=ne=pas=pou=voir=réus=sir=à=te=dire 10
  que=sans=toi=exo=ma=vie=est=pi=re 9
  tout=de=toi=tes=yeux=tes=mots=tes=dires=et=tes=rires 12
  sans=toi=tou=te=en=tiè=re=cest=pi=re 10
  je=sais=que=je=nai=au=cun=droit=de=te=lé=crire 12
  je=taimeet=la=vie=sans=toi=sans=ri=re=est=à=mou=rir 13
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=trei=zea=oût=deux=mille=dou=ze=à=dix=hu=it=h=zé=ro=zé=ro 26
 • Phonétique : Rien N’est Pire

  ʁjɛ̃ nε piʁə
  ʁjɛ̃ nε piʁə
  kœ̃ kœʁ ɑ̃ deʁivə,
  il naviɡ vεʁ dotʁə- ʁivə,
  il sə ɡavə də foz- εspwaʁ, piʁə !
  il dəvjɛ̃ œ̃ kœʁ mytɛ̃
  ʁəbεllə dy swaʁ o matɛ̃…

  ʁjɛ̃ nε piʁə
  də nə pa vwaʁ, ni ɑ̃tɑ̃dʁə ʁiʁə,
  lə plys ʃεʁ də no deziʁ,
  sɔ̃n- absɑ̃sə εt- a muʁiʁ,
  sɑ̃ sɔ̃ kɔ̃takt, ɔ̃ sə deʃiʁə,
  ɔ̃ nə sε mεmə plys suʁiʁə…

  ʁjɛ̃ nε piʁə,
  də nə paʁtaʒe okœ̃ suvəniʁ,
  ni eʃɑ̃ʒe no supiʁ,
  ʒystə puʁ εme savwaʁ kil ʁεspiʁə,
  εtʁə dɑ̃ lε suε kil deziʁə,
  lə pʁɔteʒe puʁ kə ʁjɛ̃ nə lə fasə sufʁiʁ…

  ʁjɛ̃ nε piʁə
  də nə pa puvwaʁ ʁeysiʁ a tə diʁə,
  kə sɑ̃ twa, εɡzo, ma vi ε piʁə,
  tu də twa, tεz- iø, tε mo, tε diʁəz- e tε ʁiʁə,
  sɑ̃ twa tutə ɑ̃tjεʁə, sε piʁə !
  ʒə sε kə ʒə nε okœ̃ dʁwa də tə lekʁiʁə,
  ʒə tεmə e la vi sɑ̃ twa… sɑ̃ ʁiʁə ! εt- a muʁiʁ…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə tʁεzə aut dø milə duzə a diz- ɥi aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Rien N’est Pire

  ʁj=ɛ̃=nε=pi=ʁə 5
  ʁj=ɛ̃=nε=pi=ʁə 5
  kœ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=de=ʁi=və 7
  il=na=viɡ=vεʁ=do=tʁə=ʁi=və 8
  il=sə=ɡa=və=də=fo=zεs=pwaʁ=pi=ʁə 10
  il=də=vj=ɛ̃=œ̃=kœ=ʁə=my=tɛ̃ 9
  ʁə=bεl=lə=dy=swaʁ=o=ma=tɛ̃ 8

  ʁj=ɛ̃=nε=pi=ʁə 5
  də=nə=pa=vwaʁ=ni=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ʁi=ʁə 10
  lə=plys=ʃεʁ=də=no=de=ziʁ 7
  sɔ̃=nab=sɑ̃=sə=ε=ta=mu=ʁiʁ 8
  sɑ̃=sɔ̃=kɔ̃=takt=ɔ̃=sə=de=ʃi=ʁə 9
  ɔ̃=nə=sε=mε=mə=plys=su=ʁi=ʁə 9

  ʁj=ɛ̃=nε=pi=ʁə 5
  də=nə=paʁ=ta=ʒe=o=kœ̃=su=və=niʁ 10
  ni=e=ʃɑ̃=ʒe=no=su=piʁ 7
  ʒys=tə=puʁ=ε=me=sa=vwaʁ=kil=ʁεs=piʁə 10
  ε=tʁə=dɑ̃=lε=su=ε=kil=de=zi=ʁə 10
  lə=pʁɔ=te=ʒe=puʁkə=ʁjɛ̃=nə=lə=fa=sə=su=fʁiʁ 12

  ʁj=ɛ̃=nε=pi=ʁə 5
  də=nə=pa=pu=vwaʁ=ʁe=y=siʁ=atə=diʁə 10
  kə=sɑ̃=twa=εɡ=zo=ma=vi=ε=pi=ʁə 10
  tudə=twa=tε=ziø=tε=mo=tε=di=ʁə=ze=tεʁiʁə 11
  sɑ̃=twa=tu=tə=ɑ̃=tjε=ʁə=sε=pi=ʁə 10
  ʒə=sεkə=ʒə=nε=o=kœ̃=dʁwa=də=tə=le=kʁiʁə 11
  ʒə=tεməe=la=vi=sɑ̃=twa=sɑ̃=ʁi=ʁə=ε=ta=mu=ʁiʁ 13
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=tʁε=zəa=ut=dø=mi=lə=du=zə=a=diz=ɥi=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 26

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/08/2012 07:17Eden33

J’aime

Auteur de Poésie
31/08/2012 13:55Glaze

Tres touchant
Bonne chance pour tenir le coup
Amitié
Glaze