Poeme : Le Jeu De Paumes

Le Jeu De Paumes

LE JEU DE PAUMES
Dans ma bulle
Je dors sur mon rêve
D’un majestueux rêve
De beauté extraordinaire ;
Une déesse érotique, nue
Offrant ses sensuels attributs dodus…

Je la vois maternelle onduler
De ses jolies petites fesses rondes ;
Deux belles aguichantes charnues
Qui roulent dociles et menues
Dans une charmante ronde
Entre mes doigts agiles enflammés…

Imaginez ! ! ! Après m’avoir offert
Ce premier cadeau sans manière,
Cette amazone fit volte face
Sauvage, féline et rapace,
Ses testons bien dessiner
Envahirent mes yeux hypnotisés…

Ses deux mamelles gracieuses,
Sans arrogance mais fièrement,
Se dressèrent au firmament
En deux magnifiques balles juteuses
Qui emprisonnèrent, amoureuses
Mes boules chaudes soumises d’amant…

Mes mains accompagnaient
Sa danse féerique et gaie ;
Ses poires mûres sous la caresse
Durcirent et grossir entre mes doigts
La juvénile vénus râlait d’émois
Ses testons suintaient son lait de déesse…

Je la déroutais de mes mains
Pour tourner ses reins
Vers ma grappe de raisin
Bien dressée et bien tendue
Prête à envahir son joli et rond petit cul ;
La gracieuse éphèbe à l’empale s’ouvrit entendu…

Son magnifique joli petit cul trempé
De la sueur de mes assauts à l’éreinter
Dans un va et vient long et doux
Chauffait ma baguette au bout,
Ses mains accrochaient mes genoux ;
Mon orgasme juteux la fit, dans un râle heureux, exploser…

Honorée, la princesse palpa coquine
Mes bourses du bonheur et ma pine
Lui adressa un joli jet doré de sucrine
D’amour, qu’elle absorba entre ses lèvres
Gourmandes ; elles happèrent mon gland
Qui rougit du plaisir timide d’un enfant…

Les cloches se mirent à tintinnabuler
Mon réveil ne fût pas enchanter,
Les beautés de vénus me manquaient
Le majestueux rêve irréel engendré
Par ses sublimes attributs de déesses de rêve,
Me laisse encore a cherché ses fruits d’amour sans trêve…

Éternel retour à ma réalité…
Toi, belle Angeline, je t’attends pour jouer
Avec moi, au jeu de paumes… Ne me laisse pas rêver…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 16 août 2012 à 20h30

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Jeu De Paumes

  le=jeu=de=pau=mes 5
  dans=ma=bu=lle 4
  je=dors=sur=mon=rê=ve 6
  dun=ma=jes=tu=eux=rê=ve 7
  de=beau=té=ex=tra=or=di=nai=re 9
  u=ne=dées=se=é=ro=ti=que=nue 9
  of=frant=ses=sen=suels=at=tri=buts=do=dus 10

  je=la=vois=ma=ter=nel=le=on=du=ler 10
  de=ses=jo=lies=pe=ti=tes=fes=ses=rondes 10
  deux=bel=les=a=gui=chan=tes=char=nues 9
  qui=rou=lent=do=ci=les=et=me=nues 9
  dans=u=ne=char=man=te=ron=de 8
  en=tre=mes=doigts=a=gi=les=en=flam=més 10

  ima=gi=nez=a=près=ma=voir=of=fert 9
  ce=pre=mi=er=ca=deau=sans=ma=niè=re 10
  cet=te=a=ma=zo=ne=fit=vol=te=face 10
  sau=va=ge=fé=li=ne=et=ra=pa=ce 10
  ses=tes=tons=bien=des=si=ner 7
  en=va=hirent=mes=y=eux=hyp=no=ti=sés 10

  ses=deux=ma=mel=les=gra=cieu=ses 8
  sans=ar=ro=gan=ce=mais=fi=è=re=ment 10
  se=dres=sè=rent=au=fir=ma=ment 8
  en=deux=ma=gni=fi=ques=bal=les=ju=teuses 10
  qui=em=pri=son=nè=rent=a=mou=reu=ses 10
  mes=bou=les=chau=des=sou=mi=ses=da=mant 10

  mes=mains=ac=com=pa=gnaient 6
  sa=dan=se=fée=ri=que=et=gaie 8
  ses=poi=res=mû=res=sous=la=ca=resse 9
  dur=ci=rent=et=gros=sir=en=tre=mes=doigts 10
  la=ju=vé=nile=vé=nus=râ=lait=dé=mois 10
  ses=tes=tons=suin=taient=son=lait=de=dées=se 10

  je=la=dé=rou=tais=de=mes=mains 8
  pour=tour=ner=ses=reins 5
  vers=ma=grap=pe=de=rai=sin 7
  bien=dres=sée=et=bien=ten=due 7
  prêteà=en=va=hir=son=jo=li=et=rond=pe=tit=cul 12
  la=gra=cieuseé=phè=be=à=lem=pa=le=sou=vrit=en=ten=du 14

  son=ma=gni=fi=que=jo=li=pe=tit=cul=trem=pé 12
  de=la=sueur=de=mes=as=sauts=à=lé=rein=ter 11
  dans=un=va=et=vient=long=et=doux 8
  chauf=fait=ma=ba=guet=te=au=bout 8
  ses=mains=ac=cro=chaient=mes=ge=noux 8
  mon=or=gasme=ju=teux=la=fit=dans=un=râ=le=heu=reux=ex=plo=ser 16

  ho=no=rée=la=princes=se=pal=pa=co=quine 10
  mes=bour=ses=du=bon=heur=et=ma=pi=ne 10
  lui=adres=sa=un=jo=li=jet=do=ré=de=su=crine 12
  da=mour=quel=le=ab=sor=ba=entre=ses=lèvres 10
  gour=man=des=el=les=hap=pè=rent=mon=gland 10
  qui=rou=git=du=plai=sir=ti=mide=dun=en=fant 11

  les=cloches=se=mi=rent=à=tin=tin=na=bu=ler 11
  mon=ré=veil=ne=fût=pas=en=chan=ter 9
  les=beau=tés=de=vé=nus=me=man=quaient 9
  le=ma=jes=tueux=rêve=ir=réel=en=gen=dré 10
  par=ses=su=blimes=at=tri=buts=de=dées=ses=de=rêve 12
  me=laisseen=co=re=a=cher=ché=ses=fruits=da=mour=sans=trêve 13

  é=ter=nel=re=tour=à=ma=ré=a=li=té 11
  toi=bel=leange=li=ne=je=tat=tends=pour=jouer 10
  a=vec=moi=au=jeu=de=paumes=ne=me=lais=se=pas=rê=ver 14
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=sei=zea=oût=deux=mille=dou=ze=à=vingt=h=trente 21
 • Phonétique : Le Jeu De Paumes

  lə ʒø də pomə
  dɑ̃ ma bylə
  ʒə dɔʁ syʁ mɔ̃ ʁεvə
  dœ̃ maʒεstɥø ʁεvə
  də bote εkstʁaɔʁdinεʁə,
  ynə deεsə eʁɔtikə, nɥ
  ɔfʁɑ̃ sε sɑ̃sɥεlz- atʁiby dɔdys…

  ʒə la vwa matεʁnεllə ɔ̃dyle
  də sε ʒɔli pətitə fesə ʁɔ̃də,
  dø bεlləz- aɡiʃɑ̃tə ʃaʁnɥ
  ki ʁule dɔsiləz- e mənɥ
  dɑ̃z- ynə ʃaʁmɑ̃tə ʁɔ̃də
  ɑ̃tʁə mε dwaz- aʒiləz- ɑ̃flame…

  imaʒine ! ! ! apʁε mavwaʁ ɔfεʁ
  sə pʁəmje kado sɑ̃ manjεʁə,
  sεtə amazonə fi vɔltə fasə
  sovaʒə, felinə e ʁapasə,
  sε tεstɔ̃ bjɛ̃ desine
  ɑ̃vaiʁe mεz- iø ipnɔtize…

  sε dø mamεllə ɡʁasjøzə,
  sɑ̃z- aʁɔɡɑ̃sə mε fjεʁəmɑ̃,
  sə dʁesεʁe o fiʁmame
  ɑ̃ dø maɲifik balə ʒytøzə
  ki ɑ̃pʁizɔnεʁe, amuʁøzə
  mε bulə ʃodə sumizə damɑ̃…

  mε mɛ̃z- akɔ̃paɲε
  sa dɑ̃sə feəʁikə e ɡε,
  sε pwaʁə myʁə su la kaʁεsə
  dyʁsiʁe e ɡʁɔsiʁ ɑ̃tʁə mε dwa
  la ʒyvenilə venys ʁalε demwa
  sε tεstɔ̃ sɥɛ̃tε sɔ̃ lε də deεsə…

  ʒə la deʁutε də mε mɛ̃
  puʁ tuʁne sε ʁɛ̃
  vεʁ ma ɡʁapə də ʁεzɛ̃
  bjɛ̃ dʁese e bjɛ̃ tɑ̃dɥ
  pʁεtə a ɑ̃vaiʁ sɔ̃ ʒɔli e ʁɔ̃ pəti kyl,
  la ɡʁasjøzə efεbə a lɑ̃palə suvʁi ɑ̃tɑ̃dy…

  sɔ̃ maɲifikə ʒɔli pəti kyl tʁɑ̃pe
  də la sɥœʁ də mεz- asoz- a leʁɛ̃te
  dɑ̃z- œ̃ va e vjɛ̃ lɔ̃ e du
  ʃofε ma baɡεtə o bu,
  sε mɛ̃z- akʁoʃε mε ʒənu,
  mɔ̃n- ɔʁɡasmə ʒytø la fi, dɑ̃z- œ̃ ʁalə œʁø, εksploze…

  onoʁe, la pʁɛ̃sεsə palpa kɔkinə
  mε buʁsə- dy bɔnœʁ e ma pinə
  lɥi adʁesa œ̃ ʒɔli ʒεt dɔʁe də sykʁinə
  damuʁ, kεllə absɔʁba ɑ̃tʁə sε lεvʁə
  ɡuʁmɑ̃də, εllə-apεʁe mɔ̃ ɡlɑ̃d
  ki ʁuʒi dy plεziʁ timidə dœ̃n- ɑ̃fɑ̃…

  lε kloʃə sə miʁe a tɛ̃tinabyle
  mɔ̃ ʁevεj nə fy pa ɑ̃ʃɑ̃te,
  lε bote də venys mə mɑ̃kε
  lə maʒεstɥø ʁεvə iʁeεl ɑ̃ʒɑ̃dʁe
  paʁ sε sybliməz- atʁiby də deesə də ʁεvə,
  mə lεsə ɑ̃kɔʁə a ʃεʁʃe sε fʁɥi damuʁ sɑ̃ tʁεvə…

  etεʁnεl ʁətuʁ a ma ʁealite…
  twa, bεllə ɑ̃ʒəlinə, ʒə tatɑ̃ puʁ ʒue
  avεk mwa, o ʒø də pomə… nə mə lεsə pa ʁεve…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə sεzə aut dø milə duzə a vɛ̃ aʃ tʁɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Le Jeu De Paumes

  lə=ʒø=də=po=mə 5
  dɑ̃=ma=by=lə 4
  ʒə=dɔʁ=syʁ=mɔ̃=ʁε=və 6
  dœ̃=ma=ʒεs=tɥ=ø=ʁε=və 7
  də=bo=te=εk=stʁa=ɔʁ=di=nεʁ=ə 9
  y=nə=de=ε=sə=e=ʁɔ=ti=kə=nɥ 10
  ɔ=fʁɑ̃=sε=sɑ̃s=ɥεl=za=tʁi=by=dɔ=dys 10

  ʒə=la=vwa=ma=tεʁ=nεl=lə=ɔ̃=dy=le 10
  də=sε=ʒɔ=li=pə=ti=tə=fe=sə=ʁɔ̃də 10
  dø=bεl=lə=za=ɡi=ʃɑ̃=tə=ʃaʁnɥ 8
  ki=ʁu=le=dɔ=si=lə=ze=mənɥ 8
  dɑ̃=zy=nə=ʃaʁ=mɑ̃=tə=ʁɔ̃=də 8
  ɑ̃=tʁə=mε=dwa=za=ʒi=lə=zɑ̃=fla=me 10

  i=ma=ʒi=ne=a=pʁε=ma=vwaʁ=ɔ=fεʁ 10
  sə=pʁə=mj=e=ka=do=sɑ̃=ma=njεʁ=ə 10
  sε=tə=a=ma=zo=nə=fi=vɔl=tə=fasə 10
  so=va=ʒə=fe=li=nə=e=ʁa=pa=sə 10
  sε=tεs=tɔ̃=bj=ɛ̃=de=si=ne 8
  ɑ̃=va=i=ʁe=mε=ziø=ip=nɔ=ti=ze 10

  sε=dø=ma=mεl=lə=ɡʁa=sj=ø=zə 9
  sɑ̃=za=ʁɔ=ɡɑ̃=sə=mε=fj=ε=ʁə=mɑ̃ 10
  sə=dʁe=sε=ʁe=o=fiʁ=ma=me 8
  ɑ̃=dø=ma=ɲi=fik=ba=lə=ʒy=tø=zə 10
  ki=ɑ̃=pʁi=zɔ=nε=ʁe=a=mu=ʁø=zə 10
  mε=bu=lə=ʃo=də=su=mi=zə=da=mɑ̃ 10

  mε=mɛ̃=za=kɔ̃=pa=ɲε 6
  sa=dɑ̃=sə=fe=ə=ʁi=kə=e=ɡε 9
  sε=pwa=ʁə=my=ʁə=su=la=ka=ʁεs=ə 10
  dyʁ=si=ʁe=e=ɡʁɔ=siʁ=ɑ̃=tʁə=mε=dwa 10
  la=ʒy=ve=nilə=ve=nys=ʁa=lε=de=mwa 10
  sε=tεs=tɔ̃=sɥɛ̃=tε=sɔ̃=lε=də=de=εsə 10

  ʒə=la=de=ʁu=tε=də=mε=mɛ̃ 8
  puʁ=tuʁ=ne=sε=ʁɛ̃ 5
  vεʁ=ma=ɡʁa=pə=də=ʁε=zɛ̃ 7
  bj=ɛ̃=dʁe=se=e=bjɛ̃=tɑ̃dɥ 7
  pʁεtəa=ɑ̃=va=iʁ=sɔ̃=ʒɔ=li=e=ʁɔ̃=pə=ti=kyl 12
  la=ɡʁa=sjøzəe=fε=bə=a=lɑ̃=pa=lə=su=vʁi=ɑ̃=tɑ̃=dy 14

  sɔ̃=ma=ɲi=fikə=ʒɔ=li=pə=ti=kyl=tʁɑ̃=pe 11
  də=la=sɥœʁ=də=mε=za=so=za=le=ʁɛ̃=te 11
  dɑ̃=zœ̃=va=e=vj=ɛ̃=lɔ̃=e=du 9
  ʃo=fε=ma=ba=ɡε=tə=o=bu 8
  sε=mɛ̃=za=kʁo=ʃε=mε=ʒə=nu 8
  mɔ̃=nɔʁ=ɡas=mə=ʒy=tø=la=fi=dɑ̃=zœ̃=ʁalə=œ=ʁø=εk=splo=ze 16

  o=no=ʁe=la=pʁɛ̃=sεsə=pal=pa=kɔ=kinə 10
  mε=buʁ=sə=dy=bɔ=nœʁ=e=ma=pi=nə 10
  lɥi=a=dʁe=sa=œ̃=ʒɔ=li=ʒεt=dɔ=ʁe=də=sy=kʁinə 13
  da=muʁ=kεl=lə=ab=sɔʁ=ba=ɑ̃tʁə=sε=lεvʁə 10
  ɡuʁ=mɑ̃=də=εl=lə-a=pε=ʁe=mɔ̃=ɡlɑ̃d 10
  ki=ʁu=ʒi=dy=plε=ziʁ=ti=midə=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃ 11

  lε=kloʃə=sə=mi=ʁe=a=tɛ̃=ti=na=by=le 11
  mɔ̃=ʁe=vεj=nə=fy=pa=ɑ̃=ʃɑ̃=te 9
  lε=bo=te=də=ve=nys=mə=mɑ̃=kε 9
  lə=ma=ʒεs=tɥø=ʁεvə=i=ʁe=εl=ɑ̃=ʒɑ̃=dʁe 11
  paʁ=sε=sy=blimə=za=tʁi=by=də=de=e=sə=də=ʁεvə 13
  mə=lεsəɑ̃=kɔ=ʁə=a=ʃεʁ=ʃe=sε=fʁɥi=da=muʁ=sɑ̃=tʁεvə 13

  e=tεʁ=nεl=ʁə=tuʁ=a=ma=ʁe=a=li=te 11
  twa=bεl=ləɑ̃ʒə=linə=ʒə=ta=tɑ̃=puʁ=ʒu=e 10
  a=vεk=mwa=o=ʒødə=pomə=nə=mə=lε=sə=pa=ʁε=ve 13
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=sε=zəa=ut=dø=mi=lə=du=zə=a=vɛ̃=aʃ=tʁɑ̃tə 22

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.