Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Le Petit Rat Et Le Vieux Tigre

Poème Amour-Amitié
Publié le 20/08/2012 20:01

L'écrit contient 273 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Le Petit Rat Et Le Vieux Tigre

LE PETIT RAT et le VIEUX TIGRE
J’ai cru perdre mon aura,
Il y a quelques années de cela ;
Un camion sur la route de mon destin
A voulu me faire changer de chemin ;
Le tigre que je suis, déjà solitaire et ironique
Se refermait sur lui dans son antre fatidique…

J’ai passé ma vie à mourir pour rien
Mais comme je ne mourais pas assez vite ;
Je ne saurais jamais, qui a voulu que je ne quitte
Pas ce monde comme un homme bien ou un bon à rien
Je pense que tout a été une question d’instinct,
Un ange de vie m’a tiré par la main…

Quelques rudes années après,
J’ai réappris à vivre et à marcher,
Plus à me sauver du monde ou à trop le courir,
Mais à regarder, voir, entendre et écouter,
Comprendre, échanger, partager et offrir,
Le don de ma personne avec le sourire de la bonté…

J’ai repris ma marche solitaire,
Sur des nouveaux chemins de mystères,
Avec en moins une mémoire pas claire,
Le regard sur les autres plus ouvert,
Capable de voir jusque au-delà de l’univers ;
Mes yeux bleus sont restés hypnotiser pas ses yeux verts…

Ses yeux verts remplis de lumière,
Marchent et avancent sur une autre belle terre,
Reliée juste par l’immensité de la voûte stellaire ;
Je reste envoûter par cette majestueuse étoile lunaire
Pas plus gros qu’un adorable gentil petit rat qui se terre
De peur devant l’amour et l’amitié que mon être tout entier lui a offert…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 20 août 2012 à 18h30
 • Pieds Hyphénique: Le Petit Rat Et Le Vieux Tigre

  le=pe=tit=rat=et=le=vieux=ti=gre 9
  jai=cru=per=dre=mon=au=ra 7
  il=y=a=quel=ques=an=nées=de=ce=la 10
  un=ca=mion=sur=la=route=de=mon=des=tin 10
  a=vou=lu=me=faire=chan=ger=de=che=min 10
  le=tigre=que=je=suis=dé=jà=so=li=tai=reet=i=ro=nique 14
  se=re=fer=mait=sur=lui=dans=son=antre=fa=ti=di=que 13

  jai=pas=sé=ma=vie=à=mou=rir=pour=rien 10
  mais=comme=je=ne=mou=rais=pas=as=sez=vite 10
  je=ne=sau=rais=ja=mais=qui=a=vou=lu=que=je=ne=quitte 14
  pas=ce=monde=com=meun=hom=me=bien=ou=un=bon=à=rien 13
  je=pense=que=tout=a=é=té=u=ne=ques=tion=dins=tinct 13
  un=ange=de=vie=ma=ti=ré=par=la=main 10

  quel=ques=ru=des=an=nées=a=près 8
  jai=ré=ap=pris=à=vivre=et=à=mar=cher 10
  plus=à=me=sau=ver=du=mondeou=à=trop=le=cou=rir 12
  mais=à=re=gar=der=voir=enten=dreet=é=cou=ter 11
  compren=dre=é=chan=ger=par=ta=ger=et=of=frir 11
  le=don=de=ma=per=sonnea=vec=le=sou=ri=re=de=la=bon=té 15

  jai=re=pris=ma=mar=che=so=li=tai=re 10
  sur=des=nou=veaux=che=mins=de=mys=tè=res 10
  a=vec=en=moins=une=mé=moi=re=pas=claire 10
  le=re=gard=sur=les=au=tres=plus=ou=vert 10
  ca=pable=de=voir=jus=queau=de=là=de=lu=ni=vers 12
  mes=yeux=bleus=sont=res=tés=hyp=no=ti=ser=pas=ses=y=eux=verts 15

  ses=y=eux=verts=rem=plis=de=lu=miè=re 10
  mar=chent=et=a=vancent=sur=u=neau=tre=bel=le=terre 12
  re=li=ée=jus=te=par=limmen=si=té=de=la=voû=te=stel=laire 15
  je=res=teen=voû=ter=par=cette=ma=jes=tueu=se=é=toi=le=lu=naire 16
  pas=plus=gros=quun=a=do=rable=gen=til=pe=tit=rat=qui=se=terre 15
  de=peur=de=vant=la=mour=et=la=mi=tié=que=mon=être=tout=en=tier=lui=a=of=fert 20
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=vingt=a=oût=deux=mille=dou=zeà=dix=hu=it=h=trente 22
 • Phonétique : Le Petit Rat Et Le Vieux Tigre

  lə pəti ʁa e lə vjø tiɡʁə
  ʒε kʁy pεʁdʁə mɔ̃n- oʁa,
  il i a kεlkz- ane də səla,
  œ̃ kamjɔ̃ syʁ la ʁutə də mɔ̃ dεstɛ̃
  a vuly mə fεʁə ʃɑ̃ʒe də ʃəmɛ̃,
  lə tiɡʁə kə ʒə sɥi, deʒa sɔlitεʁə e iʁɔnikə
  sə ʁəfεʁmε syʁ lɥi dɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃tʁə fatidikə…

  ʒε pase ma vi a muʁiʁ puʁ ʁjɛ̃
  mε kɔmə ʒə nə muʁε pa ase vitə,
  ʒə nə soʁε ʒamε, ki a vuly kə ʒə nə kitə
  pa sə mɔ̃də kɔmə œ̃n- ɔmə bjɛ̃ u œ̃ bɔ̃ a ʁjɛ̃
  ʒə pɑ̃sə kə tut- a ete ynə kεstjɔ̃ dɛ̃stɛ̃,
  œ̃n- ɑ̃ʒə də vi ma tiʁe paʁ la mɛ̃…

  kεlk ʁydəz- anez- apʁε,
  ʒε ʁeapʁiz- a vivʁə e a maʁʃe,
  plysz- a mə sove dy mɔ̃də u a tʁo lə kuʁiʁ,
  mεz- a ʁəɡaʁde, vwaʁ, ɑ̃tɑ̃dʁə e ekute,
  kɔ̃pʁɑ̃dʁə, eʃɑ̃ʒe, paʁtaʒe e ɔfʁiʁ,
  lə dɔ̃ də ma pεʁsɔnə avεk lə suʁiʁə də la bɔ̃te…

  ʒε ʁəpʁi ma maʁʃə sɔlitεʁə,
  syʁ dε nuvo ʃəmɛ̃ də mistεʁə,
  avεk ɑ̃ mwɛ̃z- ynə memwaʁə pa klεʁə,
  lə ʁəɡaʁ syʁ lεz- otʁə- plysz- uvεʁ,
  kapablə də vwaʁ ʒyskə o dəla də lynive,
  mεz- iø bløs sɔ̃ ʁεstez- ipnɔtize pa sεz- iø vεʁ…

  sεz- iø vεʁ ʁɑ̃pli də lymjεʁə,
  maʁʃe e avɑ̃se syʁ ynə otʁə bεllə teʁə,
  ʁəlje ʒystə paʁ limɑ̃site də la vutə stεllεʁə,
  ʒə ʁεstə ɑ̃vute paʁ sεtə maʒεstɥøzə etwalə lynεʁə
  pa plys ɡʁo kœ̃n- adɔʁablə ʒɑ̃til pəti ʁa ki sə teʁə
  də pœʁ dəvɑ̃ lamuʁ e lamitje kə mɔ̃n- εtʁə tut- ɑ̃tje lɥi a ɔfεʁ…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- aut dø milə duzə a diz- ɥi aʃ tʁɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : Le Petit Rat Et Le Vieux Tigre

  lə=pə=ti=ʁa=e=lə=vj=ø=ti=ɡʁə 10
  ʒε=kʁy=pεʁ=dʁə=mɔ̃=no=ʁa 7
  il=i=a=kεl=kza=ne=də=sə=la 9
  œ̃=ka=mjɔ̃=syʁ=la=ʁutə=də=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 10
  a=vu=ly=mə=fεʁə=ʃɑ̃=ʒe=də=ʃə=mɛ̃ 10
  lə=tiɡʁə=kə=ʒə=sɥi=de=ʒa=sɔ=li=tε=ʁəe=i=ʁɔ=nikə 14
  sə=ʁə=fεʁ=mε=syʁ=lɥi=dɑ̃=sɔ̃=nɑ̃tʁə=fa=ti=dikə 12

  ʒε=pa=se=ma=vi=a=mu=ʁiʁ=puʁ=ʁjɛ̃ 10
  mε=kɔmə=ʒə=nə=mu=ʁε=pa=a=se=vitə 10
  ʒə=nə=so=ʁε=ʒa=mε=ki=a=vu=lykə=ʒə=nə=kitə 13
  pasə=mɔ̃=də=kɔ=məœ̃=nɔ=mə=bjɛ̃=u=œ̃=bɔ̃=a=ʁjɛ̃ 13
  ʒə=pɑ̃sə=kə=tu=ta=e=te=y=nə=kεs=tjɔ̃=dɛ̃s=tɛ̃ 13
  œ̃=nɑ̃ʒə=də=vi=ma=ti=ʁe=paʁ=la=mɛ̃ 10

  kεl=kə=ʁy=də=za=ne=za=pʁε 8
  ʒε=ʁe=a=pʁi=za=vivʁə=e=a=maʁ=ʃe 10
  plys=zamə=so=ve=dy=mɔ̃=dəu=a=tʁo=lə=ku=ʁiʁ 12
  mε=zaʁə=ɡaʁ=de=vwaʁ=ɑ̃=tɑ̃=dʁəe=e=ku=te 11
  kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=e=ʃɑ̃=ʒe=paʁ=ta=ʒe=e=ɔ=fʁiʁ 11
  lə=dɔ̃də=ma=pεʁ=sɔ=nəa=vεk=lə=su=ʁi=ʁə=də=la=bɔ̃=te 15

  ʒε=ʁə=pʁi=ma=maʁ=ʃə=sɔ=li=tε=ʁə 10
  syʁ=dε=nu=vo=ʃə=mɛ̃=də=mis=tεʁ=ə 10
  a=vεk=ɑ̃=mwɛ̃=zynə=me=mwa=ʁə=pa=klεʁə 10
  lə=ʁə=ɡaʁ=syʁ=lε=zo=tʁə=plys=zu=vεʁ 10
  ka=pablə=də=vwaʁ=ʒys=kəo=də=la=də=ly=ni=veʁ 12
  mε=ziø=bløs=sɔ̃=ʁεs=te=zip=nɔ=ti=ze=pa=sε=zi=ø=vεʁ 15

  sε=zi=ø=vεʁ=ʁɑ̃=pli=də=ly=mjε=ʁə 10
  maʁ=ʃe=e=a=vɑ̃se=syʁ=y=nəo=tʁə=bεllə=te=ʁə 12
  ʁə=lje=ʒys=tə=paʁ=li=mɑ̃=si=te=də=la=vutə=stεl=lεʁə 14
  ʒə=ʁεstəɑ̃=vu=te=paʁ=sε=tə=ma=ʒεs=tɥø=zə=e=twa=lə=ly=nεʁə 16
  pa=plys=ɡʁo=kœ̃=na=dɔ=ʁablə=ʒɑ̃=til=pə=ti=ʁa=ki=sə=te=ʁə 16
  də=pœʁ=də=vɑ̃=la=muʁ=e=la=mi=tje=kə=mɔ̃=nεtʁə=tu=tɑ̃=tje=lɥi=a=ɔ=fεʁ 20
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=vɛ̃=ta=ut=dø=mi=lə=du=zəa=diz=ɥi=aʃ=tʁɑ̃tə 22

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.