Poeme : Le Valet De Peine

Le Valet De Peine

LE VALET DE PEINE
Me voici devenu
Le valet de peine
D’une jeune Reine
Descendue des nues ;
Depuis bien des semaines
Chaque jour, Exo est bienvenue…

Je sais que je la gêne
Avec tous mes sentiments
Trop forts et trop grands ;
Sans fredaines, ni peine
Je lui écris mes poèmes ;
Comprend elle que je l’aime ?

Les mots d’amour pour elle,
Je les mets en rengaine,
J’aligne de beaux vers,
Du cœur ils sont sincères,
Naissent de ses sublimes yeux verts ;
Je la découvre toujours plus belle…

Chaque matin j’ouvre son blog,
Ses photos sont très en vogue ;
Exo ne laisse personne indifférent,
Moi je lis tout d’elle, c’est envoûtant ;
Je hais cette vie qui nous enchaîne ;
Exo, là bas vit, moi ici je traîne…

Je traîne avec insolence
Sur les pavés de mon indolence ;
Plus rien d’elle ne m’indiffère,
Je vis, je dors sur sa terre,
Je désire unir nos différences,
J’espère convaincre son innocence,
Faire tomber son indifférence…
L’aimer a pour moi toute son importance…
Exotica je t’aime sans arrogance…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 22 août 2012 à 16h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Valet De Peine

  le=va=let=de=pei=ne 6
  me=voi=ci=de=ve=nu 6
  le=va=let=de=pei=ne 6
  du=ne=jeu=ne=rei=ne 6
  des=cen=due=des=nues 5
  de=puis=bien=des=se=maines 6
  cha=que=jour=exo=est=bienve=nue 7

  je=sais=que=je=la=gêne 6
  a=vec=tous=mes=sen=timents 6
  trop=forts=et=trop=grands 5
  sans=fre=dai=nes=ni=peine 6
  je=lui=é=cris=mes=po=èmes 7
  com=prend=elle=que=je=laime 6

  les=mots=da=mour=pour=elle 6
  je=les=mets=en=ren=gaine 6
  ja=li=gne=de=beaux=vers 6
  du=cœur=ils=sont=sin=cères 6
  naissent=de=ses=su=bli=mes=yeux=verts 8
  je=la=dé=couvre=tou=jours=plus=bel=le 9

  cha=que=ma=tin=jouvre=son=blog 7
  ses=pho=tos=sont=très=en=vo=gue 8
  exo=ne=laisse=per=sonnein=dif=férent 7
  moi=je=lis=tout=del=le=cest=en=voû=tant 10
  je=hais=cette=vie=qui=nous=en=chaîne 8
  exo=là=bas=vit=moi=i=ci=je=traîne 9

  je=traînea=vec=in=so=lence 6
  sur=les=pa=vés=de=mon=in=do=lence 9
  plus=rien=del=le=ne=min=dif=fère 8
  je=vis=je=dors=sur=sa=terre 7
  je=dé=sireu=nir=nos=dif=fé=rences 8
  jes=père=con=vain=cre=son=in=no=cence 9
  faire=tom=ber=son=in=dif=fé=rence 8
  lai=mer=a=pour=moi=toute=son=im=por=tance 10
  exo=ti=ca=je=taime=sans=ar=ro=gance 9
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=vingt=deux=a=oût=deux=mille=dou=zeà=sei=ze=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Le Valet De Peine

  lə valε də pεnə
  mə vwasi dəvəny
  lə valε də pεnə
  dynə ʒənə ʁεnə
  desɑ̃dɥ dε nɥ,
  dəpɥi bjɛ̃ dε səmεnə
  ʃakə ʒuʁ, εɡzo ε bjɛ̃vənɥ…

  ʒə sε kə ʒə la ʒεnə
  avεk tus mε sɑ̃timɑ̃
  tʁo fɔʁz- e tʁo ɡʁɑ̃,
  sɑ̃ fʁədεnə, ni pεnə
  ʒə lɥi ekʁi mε pɔεmə,
  kɔ̃pʁɑ̃t- εllə kə ʒə lεmə ?

  lε mo damuʁ puʁ εllə,
  ʒə lε mεtz- ɑ̃ ʁɑ̃ɡεnə,
  ʒaliɲə də bo vεʁ,
  dy kœʁ il sɔ̃ sɛ̃sεʁə,
  nεse də sε sybliməz- iø vεʁ,
  ʒə la dekuvʁə tuʒuʁ plys bεllə…

  ʃakə matɛ̃ ʒuvʁə sɔ̃ blɔɡ,
  sε fɔto sɔ̃ tʁεz- ɑ̃ vɔɡ,
  εɡzo nə lεsə pεʁsɔnə ɛ̃difeʁɑ̃,
  mwa ʒə li tu dεllə, sεt- ɑ̃vutɑ̃,
  ʒə-ε sεtə vi ki nuz- ɑ̃ʃεnə,
  εɡzo, la ba vit, mwa isi ʒə tʁεnə…

  ʒə tʁεnə avεk ɛ̃sɔlɑ̃sə
  syʁ lε pave də mɔ̃n- ɛ̃dɔlɑ̃sə,
  plys ʁjɛ̃ dεllə nə mɛ̃difεʁə,
  ʒə vis, ʒə dɔʁ syʁ sa teʁə,
  ʒə deziʁə yniʁ no difeʁɑ̃sə,
  ʒεspεʁə kɔ̃vɛ̃kʁə sɔ̃n- inɔsɑ̃sə,
  fεʁə tɔ̃be sɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə…
  lεme a puʁ mwa tutə sɔ̃n- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə…
  εɡzɔtika ʒə tεmə sɑ̃z- aʁɔɡɑ̃sə…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- døz- aut dø milə duzə a sεzə aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Le Valet De Peine

  lə=va=lε=də=pε=nə 6
  mə=vwa=si=də=və=ny 6
  lə=va=lε=də=pε=nə 6
  dy=nə=ʒə=nə=ʁε=nə 6
  de=sɑ̃dɥ=dε=nɥ 4
  dəp=ɥi=bj=ɛ̃=dε=sə=mε=nə 8
  ʃa=kə=ʒuʁ=εɡ=zo=ε=bjɛ̃=vənɥ 8

  ʒə=sε=kə=ʒə=la=ʒε=nə 7
  a=vεk=tus=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 7
  tʁo=fɔʁ=ze=tʁo=ɡʁɑ̃ 5
  sɑ̃=fʁə=dε=nə=ni=pε=nə 7
  ʒə=lɥi=e=kʁi=mε=pɔ=ε=mə 8
  kɔ̃=pʁɑ̃=tεl=lə=kə=ʒə=lε=mə 8

  lε=mo=da=muʁ=puʁ=εl=lə 7
  ʒə=lε=mεt=zɑ̃=ʁɑ̃=ɡε=nə 7
  ʒa=li=ɲə=də=bo=vεʁ 6
  dy=kœ=ʁə=il=sɔ̃=sɛ̃=sε=ʁə 8
  nεse=də=sε=sy=bli=mə=ziø=vεʁ 8
  ʒə=la=de=kuvʁə=tu=ʒuʁ=plys=bεllə 8

  ʃa=kə=ma=tɛ̃=ʒu=vʁə=sɔ̃=blɔɡ 8
  sε=fɔ=to=sɔ̃=tʁε=zɑ̃=vɔɡ 7
  εɡ=zonə=lε=sə=pεʁ=sɔ=nəɛ̃=di=fe=ʁɑ̃ 10
  mwaʒə=li=tu=dεllə=sε=tɑ̃=vu=tɑ̃ 8
  ʒə-ε=sεtə=vi=ki=nu=zɑ̃=ʃεnə 8
  εɡ=zo=la=ba=vit=mwa=i=siʒə=tʁεnə 9

  ʒə=tʁε=nə=a=vεk=ɛ̃=sɔ=lɑ̃sə 8
  syʁ=lε=pa=ve=də=mɔ̃=nɛ̃=dɔlɑ̃sə 8
  plys=ʁjɛ̃=dεl=lə=nə=mɛ̃=di=fεʁə 8
  ʒə=vis=ʒə=dɔʁ=syʁ=sa=te=ʁə 8
  ʒə=de=ziʁəy=niʁ=no=di=fe=ʁɑ̃sə 8
  ʒεs=pεʁə=kɔ̃=vɛ̃=kʁə=sɔ̃=ni=nɔsɑ̃sə 8
  fεʁə=tɔ̃=be=sɔ̃=nɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə 8
  lε=me=a=puʁ=mwa=tutə=sɔ̃=nɛ̃=pɔʁ=tɑ̃sə 10
  εɡ=zɔ=ti=kaʒə=tε=mə=sɑ̃=za=ʁɔ=ɡɑ̃sə 10
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=vɛ̃t=dø=za=ut=dø=mi=lə=du=zəa=sε=zə=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 26

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2014 22:38Melly-Mellow

"L’amour est enfant de bohème, il n’a jamais jamais connu de lois..." -- On ne choisit qui l’on aime, et c’est souvent pourquoi c’est douloureux.. En tous les cas, c’est une magnifique déclaration !
Amicalement, merci du partage..