Poeme-France : Lecture Écrit Realité

Poeme : Un Monde Bien Tranquille

Poème Realité
Publié le 24/08/2012 12:51

L'écrit contient 339 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Un Monde Bien Tranquille

UN MONDE BIEN TRANQUILLE
Impression sereine
En regardant ces abeilles
Voler de fleurs en nid,
De nid en fleurs
Dans un ballet régi par le soleil
Et par le rituel du miel de la vie…
Pourquoi vont-elles mourir ?
D’avoir butiné ces fleurs ?
Leur nid est leur ultime demeure…

Comme dans un film,
Regarder vivre le monde,
Manger, travailler, bouger,
Tourner dans la même ronde,
Payer chaque année sa dîme
Pour tenter d’exister,
Tenter de vivre une petite vie intime
Assez riche d’amour et d’amitié,
Pas à donner sa vie pour défendre sa liberté…

Être un spectateur
Avoir des élans du cœur
Lorsque des pauvres gens sans armes
Se laissent presque détruire
De ne pas vouloir s’enfuir
Devant la force cruelle des armes
La puissance mortelle des chars,
Qui veut les rendre plus pauvres que clochards,
Plus malheureux, affamés, soumis, malades et martyrs…

S’installe un monde bien tranquille,
Où tout le monde se défile
Comme si rien ne se passe
Chez soi, chez les autres, ou ailleurs,
Ailleurs que chez soit ;
Garder tout pour soi,
Vivre sans trop d’émois,
Un peu chacun pour soi ;
Comme si on nous donnait le choix…

Donner juste un peu de soi ailleurs
Pour faire croire à l’autre, qu’on est meilleur ;
Mais on a tous, le même cœur ;
Il peut cesser de battre à n’importe quelle heure,
Lui seul, de notre vie, a le choix,
Que toi ou moi on ai ou non la foi
Que nous nous aimions ou pas
Que nous soyons gendarme ou voleur ;
Celui qui décidera, sera éternellement notre cœur…

A l’heure qu’il choisira, on ne le saura pas…
Même le monde bien tranquille, restera…
C’est un monde si tranquille,
Où tout le monde se défile,
Comme si rien ne se passe,
Tout le monde reste de glace,
Un autre naîtra pour prendre votre place
Le monde ne s’étonnera pas ! ! !
Si vous laissez votre place…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 24 août 2012 à 12h00
 • Pieds Hyphénique: Un Monde Bien Tranquille

  un=mon=de=bien=tran=qui=lle 7
  im=pres=si=on=se=rei=ne 7
  en=re=gar=dant=ces=a=bei=lles 8
  vo=ler=de=fleurs=en=nid 6
  de=nid=en=fleurs 4
  dans=un=bal=let=ré=gi=par=le=so=leil 10
  et=par=le=ri=tuel=du=miel=de=la=vie 10
  pour=quoi=vont=tel=les=mou=rir 7
  da=voir=bu=ti=né=ces=fleurs 7
  leur=nid=est=leur=ul=time=de=meure 8

  com=me=dans=un=film 5
  re=gar=der=vi=vre=le=mon=de 8
  man=ger=tra=vail=ler=bou=ger 7
  tour=ner=dans=la=mê=me=ron=de 8
  payer=cha=que=an=née=sa=dî=me 8
  pour=ten=ter=dexis=ter 5
  ten=ter=de=vivreune=pe=ti=te=vie=in=time 10
  as=sez=riche=da=mour=et=da=mi=tié 9
  pas=à=don=ner=sa=vie=pour=défen=dre=sa=li=ber=té 13

  ê=tre=un=s=pec=ta=teur 7
  avoir=des=é=lans=du=cœur 6
  lors=que=des=pau=vres=gens=sans=armes 8
  se=lais=sent=pres=que=dé=trui=re 8
  de=ne=pas=vou=loir=sen=fu=ir 8
  de=vant=la=force=cruel=le=des=armes 8
  la=puis=sance=mor=tel=le=des=chars 8
  qui=veut=les=rendre=plus=pauvres=que=clo=chards 9
  plus=malheu=reux=af=fa=més=sou=mis=ma=lades=et=mar=tyrs 13

  sins=tal=le=un=monde=bien=tran=quille 8
  où=tout=le=mon=de=se=dé=file 8
  com=me=si=rien=ne=se=pas=se 8
  chez=soi=chez=les=autres=ou=ail=leurs 8
  ail=leurs=que=chez=soit 5
  gar=der=tout=pour=soi 5
  vi=vre=sans=trop=dé=mois 6
  un=peu=cha=cun=pour=soi 6
  comme=si=on=nous=don=nait=le=choix 8

  don=ner=jus=teun=peu=de=soi=ailleurs 8
  pour=faire=croi=reà=lautre=quon=est=meilleur 8
  mais=on=a=tous=le=mê=me=cœur 8
  il=peut=ces=ser=de=bat=treà=nim=porte=quel=le=heure 12
  lui=seul=de=notre=vie=a=le=choix 8
  que=toi=ou=moi=on=ai=ou=non=la=foi 10
  que=nous=nous=ai=mi=ons=ou=pas 8
  que=nous=soyons=gen=dar=meou=vo=leur 8
  ce=lui=qui=dé=cide=ra=se=ra=é=ter=nel=le=ment=no=tre=cœur 16

  a=lheure=quil=choi=si=ra=on=ne=le=sau=ra=pas 12
  même=le=mon=de=bien=tran=quille=res=te=ra 10
  cest=un=mon=de=si=tran=qui=lle 8
  où=tout=le=mon=de=se=dé=file 8
  com=me=si=rien=ne=se=pas=se 8
  tout=le=mon=de=res=te=de=glace 8
  un=autre=naî=tra=pour=pren=dre=vo=tre=place 10
  le=monde=ne=sé=ton=ne=ra=pas 8
  si=vous=lais=sez=vo=tre=pla=ce 8
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=vingt=qua=trea=oût=deux=mille=dou=ze=à=dou=ze=h=zé=ro=zé=ro 26
 • Phonétique : Un Monde Bien Tranquille

  œ̃ mɔ̃də bjɛ̃ tʁɑ̃kjə
  ɛ̃pʁesjɔ̃ səʁεnə
  ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ sεz- abεjə
  vɔle də flœʁz- ɑ̃ nid,
  də nid ɑ̃ flœʁ
  dɑ̃z- œ̃ balε ʁeʒi paʁ lə sɔlεj
  e paʁ lə ʁitɥεl dy mjεl də la vi…
  puʁkwa vɔ̃ tεllə muʁiʁ ?
  davwaʁ bytine sε flœʁ ?
  lœʁ nid ε lœʁ yltimə dəməʁə…

  kɔmə dɑ̃z- œ̃ film,
  ʁəɡaʁde vivʁə lə mɔ̃də,
  mɑ̃ʒe, tʁavaje, buʒe,
  tuʁne dɑ̃ la mεmə ʁɔ̃də,
  pεje ʃakə ane sa dimə
  puʁ tɑ̃te dεɡziste,
  tɑ̃te də vivʁə ynə pətitə vi ɛ̃timə
  ase ʁiʃə damuʁ e damitje,
  pa a dɔne sa vi puʁ defɑ̃dʁə sa libεʁte…

  εtʁə œ̃ spεktatœʁ
  avwaʁ dεz- elɑ̃ dy kœʁ
  lɔʁskə dε povʁə- ʒɑ̃ sɑ̃z- aʁmə
  sə lεse pʁεskə detʁɥiʁə
  də nə pa vulwaʁ sɑ̃fɥiʁ
  dəvɑ̃ la fɔʁsə kʁyεllə dεz- aʁmə
  la pɥisɑ̃sə mɔʁtεllə dε ʃaʁ,
  ki vø lε ʁɑ̃dʁə plys povʁə- kə kloʃaʁd,
  plys maləʁø, afame, sumi, maladəz- e maʁtiʁ…

  sɛ̃stalə œ̃ mɔ̃də bjɛ̃ tʁɑ̃kjə,
  u tu lə mɔ̃də sə defilə
  kɔmə si ʁjɛ̃ nə sə pasə
  ʃe swa, ʃe lεz- otʁə, u ajœʁ,
  ajœʁ kə ʃe swa,
  ɡaʁde tu puʁ swa,
  vivʁə sɑ̃ tʁo demwa,
  œ̃ pø ʃakœ̃ puʁ swa,
  kɔmə si ɔ̃ nu dɔnε lə ʃwa…

  dɔne ʒystə œ̃ pø də swa ajœʁ
  puʁ fεʁə kʁwaʁə a lotʁə, kɔ̃n- ε mεjœʁ,
  mεz- ɔ̃n- a tus, lə mεmə kœʁ,
  il pø sese də batʁə a nɛ̃pɔʁtə kεllə œʁ,
  lɥi səl, də nɔtʁə vi, a lə ʃwa,
  kə twa u mwa ɔ̃n- ε u nɔ̃ la fwa
  kə nu nuz- εmjɔ̃z- u pa
  kə nu swajɔ̃ ʒɑ̃daʁmə u vɔlœʁ,
  səlɥi ki desidəʁa, səʁa etεʁnεllmɑ̃ nɔtʁə kœʁ…

  a lœʁ kil ʃwaziʁa, ɔ̃ nə lə soʁa pa…
  mεmə lə mɔ̃də bjɛ̃ tʁɑ̃kjə, ʁεstəʁa…
  sεt- œ̃ mɔ̃də si tʁɑ̃kjə,
  u tu lə mɔ̃də sə defilə,
  kɔmə si ʁjɛ̃ nə sə pasə,
  tu lə mɔ̃də ʁεstə də ɡlasə,
  œ̃n- otʁə nεtʁa puʁ pʁɑ̃dʁə vɔtʁə plasə
  lə mɔ̃də nə setɔnəʁa pa ! ! !
  si vu lεse vɔtʁə plasə…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- katʁə aut dø milə duzə a duzə aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Un Monde Bien Tranquille

  œ̃=mɔ̃=də=bj=ɛ̃=tʁɑ̃=kj=ə 8
  ɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=sə=ʁε=nə 7
  ɑ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=sε=za=bε=jə 8
  vɔ=le=də=flœ=ʁə=zɑ̃=nid 7
  də=nid=ɑ̃=flœ=ʁə 5
  dɑ̃=zœ̃=ba=lε=ʁe=ʒi=paʁlə=sɔ=lεj 9
  e=paʁlə=ʁit=ɥεl=dy=mjεl=də=la=vi 9
  puʁ=kwa=vɔ̃=tεl=lə=mu=ʁiʁ 7
  da=vwaʁ=by=ti=ne=sε=flœ=ʁə 8
  lœʁ=nid=ε=lœʁ=yl=timə=də=məʁə 8

  kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=film 5
  ʁə=ɡaʁ=de=vi=vʁə=lə=mɔ̃=də 8
  mɑ̃=ʒe=tʁa=va=j=e=bu=ʒe 8
  tuʁ=ne=dɑ̃=la=mε=mə=ʁɔ̃=də 8
  pε=je=ʃa=kə=a=ne=sa=dimə 8
  puʁ=tɑ̃=te=dεɡ=zis=te 6
  tɑ̃=te=də=vivʁəynə=pə=ti=tə=vi=ɛ̃timə 9
  ase=ʁi=ʃə=da=muʁ=e=da=mi=tje 9
  pa=a=dɔ=ne=sa=vi=puʁ=de=fɑ̃dʁə=sa=li=bεʁ=te 13

  ε=tʁə=œ̃=spεk=ta=tœ=ʁə 7
  a=vwaʁ=dε=ze=lɑ̃=dy=kœ=ʁə 8
  lɔʁ=skə=dε=po=vʁə=ʒɑ̃=sɑ̃=zaʁmə 8
  sə=lε=se=pʁεs=kə=det=ʁɥi=ʁə 8
  də=nə=pa=vu=lwaʁ=sɑ̃f=ɥiʁ 7
  də=vɑ̃=la=fɔʁsə=kʁy=εl=lə=dεzaʁmə 8
  la=pɥi=sɑ̃sə=mɔʁ=tεl=lə=dε=ʃaʁ 8
  ki=vø=lεʁɑ̃dʁə=plys=po=vʁə=kə=klo=ʃaʁd 9
  plys=malə=ʁø=a=fa=me=su=mi=ma=la=də=ze=maʁ=tiʁ 14

  sɛ̃s=ta=lə=œ̃=mɔ̃=də=bjɛ̃=tʁɑ̃kjə 8
  u=tu=lə=mɔ̃=də=sə=de=filə 8
  kɔ=mə=si=ʁjɛ̃=nə=sə=pa=sə 8
  ʃe=swa=ʃe=lε=zotʁə=u=a=jœʁ 8
  a=jœ=ʁə=kə=ʃe=swa 6
  ɡaʁ=de=tu=puʁ=swa 5
  vi=vʁə=sɑ̃=tʁo=de=mwa 6
  œ̃=pø=ʃa=kœ̃=puʁ=swa 6
  kɔmə=si=ɔ̃=nu=dɔ=nε=lə=ʃwa 8

  dɔ=ne=ʒys=təœ̃=pødə=swa=a=jœʁ 8
  puʁ=fεʁə=kʁwa=ʁəa=lo=tʁə=kɔ̃=nε=mε=jœʁ 10
  mε=zɔ̃=na=tus=lə=mε=mə=kœʁ 8
  il=pøse=se=də=ba=tʁəa=nɛ̃=pɔʁ=tə=kεllə=œʁ 11
  lɥi=səl=də=nɔtʁə=vi=a=lə=ʃwa 8
  kə=twa=u=mwa=ɔ̃=nε=u=nɔ̃=la=fwa 10
  kə=nu=nu=zε=mj=ɔ̃=zu=pa 8
  kə=nu=swa=jɔ̃=ʒɑ̃=daʁməu=vɔ=lœʁ 8
  səl=ɥi=ki=de=sidə=ʁa=sə=ʁa=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃=nɔ=tʁə=kœʁ 15

  a=lœʁ=kil=ʃwa=zi=ʁa=ɔ̃nə=lə=so=ʁa=pa 11
  mεmə=lə=mɔ̃də=bjɛ̃=tʁɑ̃=kjə=ʁεs=tə=ʁa 9
  sε=tœ̃=mɔ̃=də=si=tʁɑ̃=kj=ə 8
  u=tu=lə=mɔ̃=də=sə=de=filə 8
  kɔ=mə=si=ʁjɛ̃=nə=sə=pa=sə 8
  tu=lə=mɔ̃=də=ʁεs=tə=də=ɡlasə 8
  œ̃=notʁə=nε=tʁa=puʁ=pʁɑ̃=dʁə=vɔ=tʁə=plasə 10
  lə=mɔ̃də=nə=se=tɔ=nə=ʁa=pa 8
  si=vu=lε=se=vɔ=tʁə=pla=sə 8
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=vɛ̃t=ka=tʁəa=ut=dø=mi=lə=du=zə=a=du=zə=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 27

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/08/2012 07:07Eden33

j’aime beaucoup

Auteur de Poésie
31/08/2012 10:18Jandot Poésie

BRAVO. il est plus facile de fermer les yeux que de les ouvrir, et surtout de dire.
amitié