Poeme : En Sourdine

En Sourdine

EN SOURDINE
C’est le cœur de l’été,
La ville s’endort,
La vie des gens dort,
Moi, dans ma piscine, je dore
Au soleil qui m’endort,
Là haut tel un mirador,
Il brille très chaud et adore,
Nous griller la peau encore,
Pour nous faire croire toujours,
Que nous existons pour l’éternité…

Dans ma tête et mon corps,
Il n’y a plus de sensation puissante, elle dort ;
Ça fait des années que personne n’adore
Me frôler, me caresser, me toucher, m’embrasser encore,
Ma peau aussi est en manque ; chaque pore
De tout l’habit de ma carcasse sent très fort
L’odeur de l’eau de la piscine, le fluor,
Seule mon imagination à fleur de pore,
Provoque ce besoin dans l’air en phosphore,
Cet ivresque désir d’amour en sensation sur le mien, d’un corps…

Sur l’eau flotte mon corps
Comme un bouchon de liège qui sort
La tête échevelée d’une vieille amphore
Sortie des fonds d’une rivière aux castors
Enfouie depuis des siècles comme un trésor
Caché dans l’inextricable faune d’une secrète multiflore
Humide fraîche profonde et en perpétuelle essor ;
Chaque millimètre des grains de ma peau a le remords
De toi, Exo, d’être en sourdine de ton amour charnel encore
Et toujours renouvelé sur moi dans un perpétuel et éternel cri du corps…

C’est le cœur de l’été
Sous le soleil qui tape fort
Dans ma piscine, mon corps s’endort ;
Il s’est mis en sourdine comme dans un port
Mon âme à chaque pensée, Exo, elle pense à toi si fort,
Et mon corps cherche à te frôler, te caresser, te toucher et t’embrasser encore
Avec respect, aimer de ta peau, l’aura de chaque précieux pore,
Sans jamais oublier que tu ne m’as jamais donné un accord,
Fais une seule promesse ou donner d’amour, ton passeport ;
Mais, juste ton amitié virtuelle existe pour notre éternité…
En sourdine mon corps peut t’attendre longtemps encore…
Puisque toi, Exo, ma sirène, tu es d’amour et d’amitié, mon éternité…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 11 août 2012 à 20h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: En Sourdine

  en=sour=di=ne 4
  cest=le=cœur=de=lé=té 6
  la=vil=le=sen=dort 5
  la=vie=des=gens=dort 5
  moi=dans=ma=pis=cine=je=dore 7
  au=so=leil=qui=men=dort 6
  là=haut=tel=un=mi=ra=dor 7
  il=brille=très=chaud=et=a=dore 7
  nous=griller=la=peau=en=core 6
  pour=nous=faire=croi=re=tou=jours 7
  que=nous=exis=tons=pour=lé=ter=ni=té 9

  dans=ma=tête=et=mon=corps 6
  il=ny=a=plus=de=sen=sa=tion=puis=sante=el=le=dort 13
  ça=fait=des=an=nées=que=per=sonne=na=dore 10
  me=frô=ler=me=cares=ser=me=tou=cher=mem=bras=ser=en=core 14
  ma=peau=aus=si=est=en=man=que=cha=que=pore 11
  de=tout=lha=bit=de=ma=car=casse=sent=très=fort 11
  lo=deur=de=leau=de=la=pis=cine=le=fluor 10
  seule=mon=i=ma=gi=na=tion=à=fleur=de=pore 11
  pro=vo=que=ce=be=soin=dans=lair=en=phos=phore 11
  cet=ivres=que=dé=sir=da=mour=en=sen=sa=tion=sur=le=mien=dun=corps 16

  sur=leau=flot=te=mon=corps 6
  commeun=bou=chon=de=liè=ge=qui=sort 8
  la=têteé=che=ve=lée=du=ne=viei=lle=am=phore 11
  sor=tie=des=fonds=dune=ri=viè=reaux=cas=tors 10
  en=fouie=de=puis=des=siècles=com=meun=tré=sor 10
  ca=ché=dans=li=nex=tri=cable=fau=ne=du=ne=se=crè=te=mul=ti=flore 17
  hu=mide=fraî=che=pro=fon=deet=en=per=pé=tuel=le=es=sor 14
  cha=que=milli=mètre=des=grains=de=ma=peau=a=le=re=mords 13
  de=toi=exo=dêtreen=sour=di=ne=de=ton=a=mour=char=nel=en=core 15
  et=tou=jours=re=nouve=lé=sur=moi=dans=un=per=pé=tuel=et=é=ter=nel=cri=du=corps 20

  cest=le=cœur=de=lé=té 6
  sous=le=so=leil=qui=tape=fort 7
  dans=ma=pis=cine=mon=corps=sen=dort 8
  il=sest=mis=en=sour=dine=com=me=dans=un=port 11
  mon=â=meà=cha=que=pen=sée=exo=el=le=pense=à=toi=si=fort 15
  et=mon=corps=chercheà=te=frô=ler=te=ca=res=ser=te=tou=cher=et=tem=bras=ser=en=core 20
  a=vec=res=pect=ai=mer=de=ta=peau=lau=ra=de=cha=que=pré=cieux=pore 17
  sans=ja=mais=ou=blier=que=tu=ne=mas=ja=mais=don=né=un=ac=cord 16
  fais=une=seu=le=pro=mes=seou=don=ner=da=mour=ton=pas=se=port 15
  mais=jus=te=ton=a=mi=tié=vir=tuel=le=existe=pour=no=treé=ter=ni=té 17
  en=sour=dine=mon=corps=peut=tat=ten=dre=long=temps=en=core 13
  puis=que=toi=exo=ma=si=rène=tu=es=da=mour=et=da=mi=tié=mon=é=ter=ni=té 20
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=leon=ze=a=oût=deux=mille=dou=ze=à=vingt=h=zé=ro=zé=ro 24
 • Phonétique : En Sourdine

  ɑ̃ suʁdinə
  sε lə kœʁ də lete,
  la vilə sɑ̃dɔʁ,
  la vi dε ʒɑ̃ dɔʁ,
  mwa, dɑ̃ ma pisinə, ʒə dɔʁə
  o sɔlεj ki mɑ̃dɔʁ,
  la-o tεl œ̃ miʁadɔʁ,
  il bʁijə tʁε ʃo e adɔʁə,
  nu ɡʁije la po ɑ̃kɔʁə,
  puʁ nu fεʁə kʁwaʁə tuʒuʁ,
  kə nuz- εɡzistɔ̃ puʁ letεʁnite…

  dɑ̃ ma tεtə e mɔ̃ kɔʁ,
  il ni a plys də sɑ̃sasjɔ̃ pɥisɑ̃tə, εllə dɔʁ,
  sa fε dεz- ane kə pεʁsɔnə nadɔʁə
  mə fʁole, mə kaʁese, mə tuʃe, mɑ̃bʁase ɑ̃kɔʁə,
  ma po osi εt- ɑ̃ mɑ̃kə, ʃakə pɔʁə
  də tu labi də ma kaʁkasə sɑ̃ tʁε fɔʁ
  lɔdœʁ də lo də la pisinə, lə flyɔʁ,
  sələ mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃ a flœʁ də pɔʁə,
  pʁɔvɔkə sə bəzwɛ̃ dɑ̃ lεʁ ɑ̃ fɔsfɔʁə,
  sεt ivʁεskə deziʁ damuʁ ɑ̃ sɑ̃sasjɔ̃ syʁ lə mjɛ̃, dœ̃ kɔʁ…

  syʁ lo flɔtə mɔ̃ kɔʁ
  kɔmə œ̃ buʃɔ̃ də ljεʒə ki sɔʁ
  la tεtə eʃəvəle dynə vjεjə ɑ̃fɔʁə
  sɔʁti dε fɔ̃ dynə ʁivjεʁə o kastɔʁ
  ɑ̃fui dəpɥi dε sjεklə kɔmə œ̃ tʁezɔʁ
  kaʃe dɑ̃ linεkstʁikablə fonə dynə sεkʁεtə myltiflɔʁə
  ymidə fʁεʃə pʁɔfɔ̃də e ɑ̃ pεʁpetɥεllə esɔʁ,
  ʃakə milimεtʁə dε ɡʁɛ̃ də ma po a lə ʁəmɔʁd
  də twa, εɡzo, dεtʁə ɑ̃ suʁdinə də tɔ̃n- amuʁ ʃaʁnεl ɑ̃kɔʁə
  e tuʒuʁ ʁənuvəle syʁ mwa dɑ̃z- œ̃ pεʁpetɥεl e etεʁnεl kʁi dy kɔʁ…

  sε lə kœʁ də lete
  su lə sɔlεj ki tapə fɔʁ
  dɑ̃ ma pisinə, mɔ̃ kɔʁ sɑ̃dɔʁ,
  il sε miz- ɑ̃ suʁdinə kɔmə dɑ̃z- œ̃ pɔʁ
  mɔ̃n- amə a ʃakə pɑ̃se, εɡzo, εllə pɑ̃sə a twa si fɔʁ,
  e mɔ̃ kɔʁ ʃεʁʃə a tə fʁole, tə kaʁese, tə tuʃe e tɑ̃bʁase ɑ̃kɔʁə
  avεk ʁεspε, εme də ta po, loʁa də ʃakə pʁesjø pɔʁə,
  sɑ̃ ʒamεz- ublje kə ty nə ma ʒamε dɔne œ̃n- akɔʁ,
  fεz- ynə sələ pʁɔmεsə u dɔne damuʁ, tɔ̃ paspɔʁ,
  mε, ʒystə tɔ̃n- amitje viʁtɥεllə εɡzistə puʁ nɔtʁə etεʁnite…
  ɑ̃ suʁdinə mɔ̃ kɔʁ pø tatɑ̃dʁə lɔ̃tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə…
  pɥiskə twa, εɡzo, ma siʁεnə, ty ε damuʁ e damitje, mɔ̃n- etεʁnite…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə ɔ̃zə aut dø milə duzə a vɛ̃ aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : En Sourdine

  ɑ̃=suʁ=di=nə 4
  sε=lə=kœ=ʁə=də=le=te 7
  la=vi=lə=sɑ̃=dɔʁ 5
  la=vi=dε=ʒɑ̃=dɔʁ 5
  mwa=dɑ̃=ma=pi=si=nə=ʒə=dɔʁ=ə 9
  o=sɔ=lεj=ki=mɑ̃=dɔʁ 6
  la-o=tεl=œ̃=mi=ʁa=dɔʁ 7
  il=bʁi=jə=tʁε=ʃo=e=a=dɔʁ=ə 9
  nu=ɡʁi=j=e=la=po=ɑ̃=kɔ=ʁə 9
  puʁ=nu=fε=ʁə=kʁwa=ʁə=tu=ʒuʁ 8
  kə=nu=zεɡ=zis=tɔ̃=puʁ=le=tεʁ=ni=te 10

  dɑ̃=ma=tε=tə=e=mɔ̃=kɔʁ 7
  il=ni=a=plys=də=sɑ̃=sa=sjɔ̃=pɥi=sɑ̃tə=εl=lə=dɔʁ 13
  sa=fε=dε=za=ne=kə=pεʁ=sɔ=nə=na=dɔ=ʁə 12
  mə=fʁo=le=mə=ka=ʁe=se=mə=tu=ʃe=mɑ̃=bʁase=ɑ̃=kɔʁə 14
  ma=po=o=si=ε=tɑ̃=mɑ̃=kə=ʃa=kə=pɔ=ʁə 12
  də=tu=la=bi=də=ma=kaʁ=ka=sə=sɑ̃=tʁε=fɔʁ 12
  lɔ=dœʁ=də=lo=də=la=pi=si=nə=lə=fly=ɔʁ 12
  sə=lə=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃=a=flœʁ=də=pɔʁə 12
  pʁɔ=vɔ=kə=sə=bə=zwɛ̃=dɑ̃=lεʁ=ɑ̃=fɔs=fɔ=ʁə 12
  sεt=i=vʁεskə=de=ziʁ=da=muʁ=ɑ̃=sɑ̃=sa=sjɔ̃=syʁ=lə=mjɛ̃=dœ̃=kɔʁ 16

  syʁ=lo=flɔ=tə=mɔ̃=kɔʁ 6
  kɔ=mə=œ̃=bu=ʃɔ̃=də=lj=ε=ʒə=ki=sɔʁ 11
  la=tεtə=e=ʃə=və=le=dy=nə=vjε=jə=ɑ̃=fɔʁə 12
  sɔʁ=ti=dε=fɔ̃=dy=nə=ʁi=vjε=ʁə=o=kas=tɔʁ 12
  ɑ̃=fu=i=dəp=ɥi=dε=sjεklə=kɔ=mə=œ̃=tʁe=zɔʁ 12
  ka=ʃe=dɑ̃=li=nεk=stʁi=kablə=fo=nə=dy=nə=sε=kʁε=tə=myl=ti=flɔʁə 17
  y=midə=fʁε=ʃə=pʁɔ=fɔ̃=dəe=ɑ̃=pεʁ=pet=ɥεllə=e=sɔʁ 13
  ʃakə=mi=li=mε=tʁə=dε=ɡʁɛ̃=də=ma=po=a=lə=ʁə=mɔʁd 14
  də=twa=εɡ=zo=dεtʁəɑ̃=suʁ=di=nə=də=tɔ̃=na=muʁ=ʃaʁ=nεl=ɑ̃=kɔʁə 16
  e=tu=ʒuʁʁə=nu=və=le=syʁ=mwa=dɑ̃=zœ̃=pεʁ=pet=ɥεl=e=e=tεʁ=nεl=kʁi=dy=kɔʁ 20

  sε=lə=kœ=ʁə=də=le=te 7
  su=lə=sɔ=lεj=ki=ta=pə=fɔʁ 8
  dɑ̃=ma=pi=si=nə=mɔ̃=kɔʁ=sɑ̃=dɔʁ 9
  il=sε=mi=zɑ̃=suʁ=di=nə=kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=pɔʁ 12
  mɔ̃=naməa=ʃa=kə=pɑ̃=se=εɡ=zo=εl=lə=pɑ̃=sə=a=twa=si=fɔʁ 16
  e=mɔ̃=kɔʁ=ʃεʁʃəa=tə=fʁo=le=tə=ka=ʁe=se=tə=tu=ʃe=e=tɑ̃=bʁa=se=ɑ̃=kɔʁə 20
  a=vεk=ʁεs=pε=ε=me=də=ta=po=lo=ʁadə=ʃa=kə=pʁe=sjø=pɔʁə 16
  sɑ̃=ʒa=mε=zu=blje=kə=tynə=ma=ʒa=mε=dɔ=ne=œ̃=na=kɔʁ 15
  fε=zynə=sə=lə=pʁɔ=mε=səu=dɔ=ne=da=muʁ=tɔ̃=pas=pɔʁ 14
  mε=ʒys=tə=tɔ̃=na=mi=tje=viʁ=tɥεlləεɡ=zistə=puʁ=nɔ=tʁə=e=tεʁ=ni=te 17
  ɑ̃=suʁ=dinə=mɔ̃=kɔʁ=pø=ta=tɑ̃=dʁə=lɔ̃=tɑ̃=zɑ̃kɔʁə 12
  pɥiskə=twa=εɡ=zo=ma=si=ʁε=nə=ty=ε=da=muʁ=e=da=mi=tje=mɔ̃=ne=tεʁ=ni=te 21
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=ləɔ̃=zə=a=ut=dø=mi=lə=du=zə=a=vɛ̃=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 25

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.