Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Dormir Dans Tes Rêves

Poème Amour-Amitié
Publié le 07/08/2012 19:02

L'écrit contient 207 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Dormir Dans Tes Rêves

DORMIR DANS TES RÊVES
Tu peuples mes nuits,
Dans des nuages de rêves ;
Je pleure d’ennui,
De n’être jamais dans tes rêves ;
Tu sembles toujours prés de moi,
Ton absence bouleverse mon émoi…

Je désire occuper
Tout de toi ;
Tes nuits tes journées,
Juste pour toi,
Ne plus rien désirer
D’autre que toi…

Ouvre la porte
Du sommeil de tes rêves,
Pour que je t’apporte
Le bonheur d’habiter tous tes rêves ;
Je serais l’ange de tes câlins,
À ton réveil chaque matin…

Je serais sagement posé
Sur la soie de ton oreiller
Bien mélanger au grain du pore
De tes draps, dans une caresse osée
Longue, d’amour et de tendresse satinée ;
Elle fera frissonner chaque grain de ton corps…

À ton oreille,
Je viendrais déposer une corbeille
De mots remplis d’amour ;
Tu sais, ceux qui durent toujours,
Que l’on n’ose plus taire,
Par peur d’aller vivre en enfer…

Je serais dans ton cœur
La fleur implantée
À jamais pour l’éternité,
Chaque jour au levé
Ta tête viendra se poser
Pour entendre, d’amour, battre mon cœur…
Tu dormiras enchanter
De rêver mes rêves éveiller…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 07 août 2012 à 19h00
 • Pieds Hyphénique: Dormir Dans Tes Rêves

  dor=mir=dans=tes=rê=ves 6
  tu=peu=ples=mes=nuits 5
  dans=des=nu=a=ges=de=rê=ves 8
  je=pleu=re=den=nui 5
  de=nê=tre=ja=mais=dans=tes=rêves 8
  tu=sem=bles=tou=jours=prés=de=moi 8
  ton=ab=sence=bou=le=verse=mon=é=moi 9

  je=dé=si=re=oc=cu=per 7
  tout=de=toi 3
  tes=nuits=tes=jour=nées 5
  jus=te=pour=toi 4
  ne=plus=rien=dé=si=rer 6
  dau=tre=que=toi 4

  ou=vre=la=por=te 5
  du=som=meil=de=tes=rê=ves 7
  pour=que=je=tap=por=te 6
  le=bon=heur=dha=bi=ter=tous=tes=rêves 9
  je=se=rais=lange=de=tes=câ=lins 8
  à=ton=ré=veil=cha=que=ma=tin 8

  je=se=rais=sa=ge=ment=po=sé 8
  sur=la=soie=de=ton=o=reil=ler 8
  bien=mé=lan=ger=au=grain=du=pore 8
  de=tes=draps=dans=une=cares=seo=sée 8
  lon=gue=da=mour=et=de=tendres=se=sa=ti=née 11
  elle=fe=ra=fris=son=ner=cha=que=grain=de=ton=corps 12

  à=ton=o=rei=lle 5
  je=vien=drais=dé=po=ser=une=cor=beille 9
  de=mots=rem=plis=da=mour 6
  tu=sais=ceux=qui=du=rent=tou=jours 8
  que=lon=no=se=plus=tai=re 7
  par=peur=dal=ler=vivre=en=en=fer 8

  je=se=rais=dans=ton=cœur 6
  la=fleur=im=plan=tée 5
  à=ja=mais=pour=lé=ter=ni=té 8
  cha=que=jour=au=le=vé 6
  ta=tê=te=vien=dra=se=po=ser 8
  pour=enten=dre=da=mour=bat=tre=mon=cœur 9
  tu=dor=mi=ras=en=chan=ter 7
  de=rê=ver=mes=rê=ves=é=veiller 8
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=sept=a=oût=deux=mille=dou=zeà=dix=neuf=h=zé=ro=zé=ro 26
 • Phonétique : Dormir Dans Tes Rêves

  dɔʁmiʁ dɑ̃ tε ʁεvə
  ty pəplə mε nɥi,
  dɑ̃ dε nɥaʒə də ʁεvə,
  ʒə plœʁə dɑ̃nɥi,
  də nεtʁə ʒamε dɑ̃ tε ʁεvə,
  ty sɑ̃blə tuʒuʁ pʁe də mwa,
  tɔ̃n- absɑ̃sə buləvεʁsə mɔ̃n- emwa…

  ʒə deziʁə ɔkype
  tu də twa,
  tε nɥi tε ʒuʁne,
  ʒystə puʁ twa,
  nə plys ʁjɛ̃ deziʁe
  dotʁə kə twa…

  uvʁə la pɔʁtə
  dy sɔmεj də tε ʁεvə,
  puʁ kə ʒə tapɔʁtə
  lə bɔnœʁ dabite tus tε ʁεvə,
  ʒə səʁε lɑ̃ʒə də tε kalɛ̃,
  a tɔ̃ ʁevεj ʃakə matɛ̃…

  ʒə səʁε saʒəmɑ̃ poze
  syʁ la swa də tɔ̃n- ɔʁεje
  bjɛ̃ melɑ̃ʒe o ɡʁɛ̃ dy pɔʁə
  də tε dʁa, dɑ̃z- ynə kaʁεsə oze
  lɔ̃ɡ, damuʁ e də tɑ̃dʁεsə satine,
  εllə fəʁa fʁisɔne ʃakə ɡʁɛ̃ də tɔ̃ kɔʁ…

  a tɔ̃n- ɔʁεjə,
  ʒə vjɛ̃dʁε depoze ynə kɔʁbεjə
  də mo ʁɑ̃pli damuʁ,
  ty sε, sø ki dyʁe tuʒuʁ,
  kə lɔ̃ nozə plys tεʁə,
  paʁ pœʁ dale vivʁə ɑ̃n- ɑ̃fe…

  ʒə səʁε dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  la flœʁ ɛ̃plɑ̃te
  a ʒamε puʁ letεʁnite,
  ʃakə ʒuʁ o ləve
  ta tεtə vjɛ̃dʁa sə poze
  puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə, damuʁ, batʁə mɔ̃ kœʁ…
  ty dɔʁmiʁaz- ɑ̃ʃɑ̃te
  də ʁεve mε ʁεvəz- evεje…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo sεt aut dø milə duzə a diz- nəf aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Dormir Dans Tes Rêves

  dɔʁ=miʁ=dɑ̃=tε=ʁε=və 6
  ty=pə=plə=mε=nɥi 5
  dɑ̃=dε=nɥ=a=ʒə=də=ʁε=və 8
  ʒə=plœ=ʁə=dɑ̃n=ɥi 5
  də=nε=tʁə=ʒa=mε=dɑ̃=tε=ʁεvə 8
  ty=sɑ̃=blə=tu=ʒuʁ=pʁe=də=mwa 8
  tɔ̃=nab=sɑ̃sə=bulə=vεʁ=sə=mɔ̃=ne=mwa 9

  ʒə=de=zi=ʁə=ɔ=ky=pe 7
  tu=də=twa 3
  tε=nɥi=tε=ʒuʁ=ne 5
  ʒys=tə=puʁ=twa 4
  nə=plys=ʁj=ɛ̃=de=zi=ʁe 7
  do=tʁə=kə=twa 4

  u=vʁə=la=pɔʁ=tə 5
  dy=sɔ=mεj=də=tε=ʁε=və 7
  puʁ=kə=ʒə=ta=pɔʁ=tə 6
  lə=bɔ=nœʁ=da=bi=te=tus=tεʁεvə 8
  ʒə=sə=ʁε=lɑ̃ʒə=də=tε=ka=lɛ̃ 8
  a=tɔ̃=ʁe=vεj=ʃa=kə=ma=tɛ̃ 8

  ʒə=sə=ʁε=sa=ʒə=mɑ̃=po=ze 8
  syʁ=la=swa=də=tɔ̃=nɔ=ʁε=je 8
  bjɛ̃=me=lɑ̃=ʒe=o=ɡʁɛ̃=dy=pɔʁə 8
  də=tε=dʁa=dɑ̃zynə=ka=ʁε=səo=ze 8
  lɔ̃ɡ=da=muʁ=e=də=tɑ̃=dʁεsə=sa=ti=ne 10
  εllə=fə=ʁa=fʁi=sɔ=ne=ʃakə=ɡʁɛ̃=də=tɔ̃=kɔʁ 11

  a=tɔ̃=nɔ=ʁε=jə 5
  ʒə=vjɛ̃=dʁε=de=po=ze=ynə=kɔʁ=bεjə 9
  də=mo=ʁɑ̃=pli=da=muʁ 6
  ty=sε=sø=ki=dy=ʁe=tu=ʒuʁ 8
  kə=lɔ̃=no=zə=plys=tε=ʁə 7
  paʁ=pœʁ=da=le=vivʁə=ɑ̃=nɑ̃=fe 8

  ʒə=sə=ʁε=dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə 7
  la=flœ=ʁə=ɛ̃=plɑ̃=te 6
  a=ʒa=mε=puʁ=le=tεʁ=ni=te 8
  ʃa=kə=ʒuʁ=o=lə=ve 6
  ta=tε=tə=vjɛ̃=dʁa=sə=po=ze 8
  puʁ=ɑ̃=tɑ̃dʁə=da=muʁ=ba=tʁə=mɔ̃=kœʁ 9
  ty=dɔʁ=mi=ʁa=zɑ̃=ʃɑ̃=te 7
  də=ʁε=ve=mε=ʁεvə=ze=vε=je 8
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=sεt=a=ut=dø=mi=lə=du=zəa=diz=nəf=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 27

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/07/2014 18:24Lemmiath

Ce poème n’appartient plus au poème non commenté.