Poème-France.com

Poeme : A Mon AmourA Mon Amour

A UN AMOUR
Je peu voir comment sont nots propres amis à présent
Si on les fais trop comnfaince ont peu perdre celle qu’on aime
Ces amis sont fais que pour un jour mais celle qu’on aime ces pour la vie
Nots propres amis sont fais pour gréé une geurre entre celle qu’on aime et
Qu’on préfaire
Not amis si on les écoutes on perd a tout jamais celle qu’on aime
Gitan

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a œ̃n- amuʁ
ʒə pø vwaʁ kɔmɑ̃ sɔ̃ no pʁɔpʁəz- amiz- a pʁezɑ̃
si ɔ̃ lε fε tʁo kɔmnfɛ̃sə ɔ̃ pø pεʁdʁə sεllə kɔ̃n- εmə
sεz- ami sɔ̃ fε kə puʁ œ̃ ʒuʁ mε sεllə kɔ̃n- εmə sε puʁ la vi
no pʁɔpʁəz- ami sɔ̃ fε puʁ ɡʁee ynə ʒəʁə ɑ̃tʁə sεllə kɔ̃n- εmə e
kɔ̃ pʁefεʁə
no ami si ɔ̃ lεz- ekutəz- ɔ̃ pεʁ a tu ʒamε sεllə kɔ̃n- εmə