Poème-France.com

Poeme : Preuve D’AmourPreuve D’Amour

Preuve D’Amour
Je voudrais te montrer combien je t’aime. Tu es si important pour moi Te dire autrement que par des mots ce que je ressens Te faire comprendre qu’au fond rien n’est plus important que toi
Mon amour, dans tes yeux j’ai aperçu les vrais éclats du ciel Dans ton dos j’ai vu de grandes ailes Ton âme a ravivée la mienne Tu es ce qui manquais à mon cœur pour battre
Je désirerais écrire toutes les nuits Pour te mettre mon amour en mots Mais l’éternité n’est pas assez longue Et les paroles me manqueraient pour tout dire
Si seulement je pouvais te donné autant de bonheur Que tu as pu m’en offrir depuis le début de notre rencontre Je t’en donnerai a n’en plus finir Mais pour l’instant tout ce que j’ai à t’offrir C’est un peu de chaleur et une place dans mon cœur !

Je t’aime
Gitan

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pʁəvə damuʁ
ʒə vudʁε tə mɔ̃tʁe kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə. ty ε si ɛ̃pɔʁtɑ̃ puʁ mwa tə diʁə otʁəmɑ̃ kə paʁ dε mo sə kə ʒə ʁəsɛ̃ tə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə ko fɔ̃ ʁjɛ̃ nε plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃ kə twa
mɔ̃n- amuʁ, dɑ̃ tεz- iø ʒε apεʁsy lε vʁεz- ekla dy sjεl dɑ̃ tɔ̃ do ʒε vy də ɡʁɑ̃dəz- εlə tɔ̃n- amə a ʁavive la mjεnə ty ε sə ki mɑ̃kεz- a mɔ̃ kœʁ puʁ batʁə
ʒə deziʁəʁεz- ekʁiʁə tutə lε nɥi puʁ tə mεtʁə mɔ̃n- amuʁ ɑ̃ mo mε letεʁnite nε pa ase lɔ̃ɡ e lε paʁɔlə mə mɑ̃kəʁε puʁ tu diʁə
si sələmɑ̃ ʒə puvε tə dɔne otɑ̃ də bɔnœʁ kə ty a py mɑ̃n- ɔfʁiʁ dəpɥi lə deby də nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə ʒə tɑ̃ dɔnəʁε a nɑ̃ plys finiʁ mε puʁ lɛ̃stɑ̃ tu sə kə ʒε a tɔfʁiʁ sεt- œ̃ pø də ʃalœʁ e ynə plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ !

ʒə tεmə