Poème-France.com

Poeme : 140887 - Sans Titre140887 - Sans Titre

Je t’aime, Tu es tout ce que j’ai, Tout ce que j’aime, Mon essence même, Tu es ma vie, mon avenir, le soir je me perd dans tes soupirs, Je t’ai toujours cherché, Et j’ai trouvé, Mon âme sœur, Forever, Pour toi je ferais tout, Des sacrifices pour un moment a nous, Te prendre par la main, Caresser tes reins, Pour toi je ferais tout, Pour le meilleur et pour le pire, Je me perd dans tes yeux a n’en plus finir, Pour toi j’irais partout, Partout ou tu iras, Regarde moi je t’aime, Je t’aime comme ça
A ma cherie.
Gitan

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə, ty ε tu sə kə ʒε, tu sə kə ʒεmə, mɔ̃n- esɑ̃sə mεmə, ty ε ma vi, mɔ̃n- avəniʁ, lə swaʁ ʒə mə pεʁ dɑ̃ tε supiʁ, ʒə tε tuʒuʁ ʃεʁʃe, e ʒε tʁuve, mɔ̃n- amə sœʁ, fɔʁəve, puʁ twa ʒə fəʁε tu, dε sakʁifisə puʁ œ̃ mɔmɑ̃ a nu, tə pʁɑ̃dʁə paʁ la mɛ̃, kaʁese tε ʁɛ̃, puʁ twa ʒə fəʁε tu, puʁ lə mεjœʁ e puʁ lə piʁə, ʒə mə pεʁ dɑ̃ tεz- iøz- a nɑ̃ plys finiʁ, puʁ twa ʒiʁε paʁtu, paʁtu u ty iʁa, ʁəɡaʁdə mwa ʒə tεmə, ʒə tεmə kɔmə sa
a ma ʃəʁi.