Poème-France.com

Poeme : Le Poeme Qui N’Est Pas Le Mien…Le Poeme Qui N’Est Pas Le Mien…

Je ne faisais pas partie de cette couleur,
Je ne faisais pas partie de leur peinture.
Je n’infligeais pas tous ces malheurs,
Je n’infligeais pas toutes ces tortures.
Mais le pinceau n’était pas entre mes mains,
La peinture à coulée sur notre jardin.
Avec toutes mes promesses égarées,
J’ai bâtis en silence son inquiétude.

J’ai enfin fini par la trouver cette liberté,
Mais je lui ai transmi mes chaines.
Par celle que j’aime, ma prison est habitée,
Et je lui fais payer toute ma haine,
Pour entrer dans un nouveau labyrinte
Qui sera celui de l’évitable désir.
Je la plonge dans la plus grande crainte,
Qui ne fera autre que de la détruire.

J’ai effacé son visage de ma belle toile,
Dont elle m’avait offert les couleurs…
Je lui ai bandé les yeux d’un grand voile,
Et je l’ai laissé partir vers la douleur.
Mon désir, c’est moi seule qui le sème,
Et ainsi, j’en ai toujours été reine.
J’ai toujours soutenu que je l’aime,
Pourtant elle vient d’ecrire ce poème…
Goldenrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə fəzε pa paʁti də sεtə kulœʁ,
ʒə nə fəzε pa paʁti də lœʁ pɛ̃tyʁə.
ʒə nɛ̃fliʒε pa tus sε malœʁ,
ʒə nɛ̃fliʒε pa tutə sε tɔʁtyʁə.
mε lə pɛ̃so netε pa ɑ̃tʁə mε mɛ̃,
la pɛ̃tyʁə a kule syʁ nɔtʁə ʒaʁdɛ̃.
avεk tutə mε pʁɔmesəz- eɡaʁe,
ʒε batiz- ɑ̃ silɑ̃sə sɔ̃n- ɛ̃kjetydə.

ʒε ɑ̃fɛ̃ fini paʁ la tʁuve sεtə libεʁte,
mε ʒə lɥi ε tʁɑ̃smi mε ʃεnə.
paʁ sεllə kə ʒεmə, ma pʁizɔ̃ ε-abite,
e ʒə lɥi fε pεje tutə ma-εnə,
puʁ ɑ̃tʁe dɑ̃z- œ̃ nuvo labiʁɛ̃tə
ki səʁa səlɥi də levitablə deziʁ.
ʒə la plɔ̃ʒə dɑ̃ la plys ɡʁɑ̃də kʁɛ̃tə,
ki nə fəʁa otʁə kə də la detʁɥiʁə.

ʒε efase sɔ̃ vizaʒə də ma bεllə twalə,
dɔ̃ εllə mavε ɔfεʁ lε kulœʁ…
ʒə lɥi ε bɑ̃de lεz- iø dœ̃ ɡʁɑ̃ vwalə,
e ʒə lε lεse paʁtiʁ vεʁ la dulœʁ.
mɔ̃ deziʁ, sε mwa sələ ki lə sεmə,
e ɛ̃si, ʒɑ̃n- ε tuʒuʁz- ete ʁεnə.
ʒε tuʒuʁ sutəny kə ʒə lεmə,
puʁtɑ̃ εllə vjɛ̃ dεkʁiʁə sə pɔεmə…