Poème-France.com

Poeme : † Mourir Paisiblement †† Mourir Paisiblement †

Je veux mourir paisiblement,
Me foutre de mon enterrement,
Je cherche pas qui pleurera et qui rira,
Je m’en fout qu’on se moque de moi,

Je suis ou je suis,
J’adore vivre ici,
Loin de toute votre merde,
J’avoue et vous emmerde,

Morte dans un fossé,
Ou dans un caniveau,
Crever sans pleurer,
J’ai atteint le bon niveau,

Mourir carbonisé dans ton lit,
A cause d’une foutue télé,
Mourir et en crever d’envie,
A cause de cette télé grillé,

Myriam, moi et ton frère,
Heureusement que votre mère,
A senti cette odeur de fumée,
Odeur nauséabonde et détésté…
Goth

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vø muʁiʁ pεzibləmɑ̃,
mə futʁə də mɔ̃n- ɑ̃tεʁəmɑ̃,
ʒə ʃεʁʃə pa ki pləʁəʁa e ki ʁiʁa,
ʒə mɑ̃ fu kɔ̃ sə mɔkə də mwa,

ʒə sɥiz- u ʒə sɥi,
ʒadɔʁə vivʁə isi,
lwɛ̃ də tutə vɔtʁə mεʁdə,
ʒavu e vuz- amεʁdə,

mɔʁtə dɑ̃z- œ̃ fɔse,
u dɑ̃z- œ̃ kanivo,
kʁəve sɑ̃ pləʁe,
ʒε atɛ̃ lə bɔ̃ nivo,

muʁiʁ kaʁbɔnize dɑ̃ tɔ̃ li,
a kozə dynə futɥ tele,
muʁiʁ e ɑ̃ kʁəve dɑ̃vi,
a kozə də sεtə tele ɡʁije,

miʁjam, mwa e tɔ̃ fʁεʁə,
œʁøzəmɑ̃ kə vɔtʁə mεʁə,
a sɑ̃ti sεtə ɔdœʁ də fyme,
ɔdœʁ nozeabɔ̃də e deteste…