Poème-France.com

Poeme : Le Manque De Toi ! ! !Le Manque De Toi ! ! !

Mes nuits sont durs depuis que je ne les partagent plus avec toi…
Mon sommeil est introuvable depuis que tu ma quitter…
Les choses simple de la vie deviennent une epreuve inssumontable depuis que tu n’est plus a mes cotés ! ! !
Comment fait tu pour continuer a vivre alors que nous ne sommes plu soudé…
Oui je sais tu ne m’aime plus mais comment est-ce possible avec tout ce que l’on a vecu comment peut etre aussi insensible apres un ans de bonheure parfais ! ! !
Mes je t’aime ne cesserons de te harceler…
A chacun des mots que tu prononcent mon cœur chaviree tu le sais…
Mon belle amour je t’aime plus que tout au monde tu ma donné la vie il y a un ans et je te serai reconnaisant a jamais…
===>missyou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mε nɥi sɔ̃ dyʁ dəpɥi kə ʒə nə lε paʁtaʒe plysz- avεk twa…
mɔ̃ sɔmεj εt- ɛ̃tʁuvablə dəpɥi kə ty ma kite…
lε ʃozə sɛ̃plə də la vi dəvjεne ynə εpʁəvə ɛ̃symɔ̃tablə dəpɥi kə ty nε plysz- a mε kɔte ! ! !
kɔmɑ̃ fε ty puʁ kɔ̃tinɥe a vivʁə alɔʁ kə nu nə sɔmə ply sude…
ui ʒə sε ty nə mεmə plys mε kɔmɑ̃ ε sə pɔsiblə avεk tu sə kə lɔ̃n- a vəky kɔmɑ̃ pø εtʁə osi ɛ̃sɑ̃siblə apʁəz- œ̃n- ɑ̃ də bɔnəʁ paʁfε ! ! !
mε ʒə tεmə nə sesəʁɔ̃ də tə-aʁsəle…
a ʃakœ̃ dε mo kə ty pʁonɔ̃se mɔ̃ kœʁ ʃaviʁi ty lə sε…
mɔ̃ bεllə amuʁ ʒə tεmə plys kə tut- o mɔ̃də ty ma dɔne la vi il i a œ̃n- ɑ̃ e ʒə tə səʁε ʁəkɔnεzɑ̃ a ʒamε…