Poème-France.com

Poeme : Toi Encore Et Toujours ToiToi Encore Et Toujours Toi

Ce soir encore je discute avec toi,
Et ce soir encore les larmes monte en moi ! !
Comment peut tu etre aussi libre avec ton cœur
Alors ke le mien est bloquer a double tour ! !
Tu me manque et l’espouire de te requonquérir me perd de jour en jour ! !
Tu etait tous pour moi et mon plu grand malheurex c’est que tu le sois encore ! !
J’aimerai tellement entendre encore un de tes je t’aime ! !
Recevoir une seule caresse de tes mains si delicate les sentir froler mon corps nu dans ton lits qui t’atend a la sorti de la douche ! !
Etre enivrer encore une fois par ce parfums…
Tu est tout pour moi mais tellement rien quand tu me parle comme ce soir ! ! !
Je me souvien de tout ces bon moment mais combien de fois ma tu fait pleurer combien de fois tu am fé sourir ou meme rire ! ! !
Je t’aimais temps ! ! ! !
Peut etre ke mon poeme na pas de sense peut etre ke pour les gens il ne veu rien dire mais pour moi tout ce kil compte c qu’a tes yeux je redevienne ta bien aimée ! ! !
===>missyou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə swaʁ ɑ̃kɔʁə ʒə diskytə avεk twa,
e sə swaʁ ɑ̃kɔʁə lε laʁmə- mɔ̃tə ɑ̃ mwa ! !
kɔmɑ̃ pø ty εtʁə osi libʁə avεk tɔ̃ kœʁ
alɔʁ kə lə mjɛ̃ ε blɔke a dublə tuʁ ! !
ty mə mɑ̃kə e lεspuiʁə də tə ʁəkɔ̃keʁiʁ mə pεʁ də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ ! !
ty ətε tus puʁ mwa e mɔ̃ ply ɡʁɑ̃ maləʁεks sε kə ty lə swaz- ɑ̃kɔʁə ! !
ʒεməʁε tεllmɑ̃ ɑ̃tɑ̃dʁə ɑ̃kɔʁə œ̃ də tε ʒə tεmə ! !
ʁəsəvwaʁ ynə sələ kaʁεsə də tε mɛ̃ si dəlikatə lε sɑ̃tiʁ fʁɔle mɔ̃ kɔʁ ny dɑ̃ tɔ̃ li ki tatɑ̃t- a la sɔʁti də la duʃə ! !
εtʁə ɑ̃nivʁe ɑ̃kɔʁə ynə fwa paʁ sə paʁfœ̃…
ty ε tu puʁ mwa mε tεllmɑ̃ ʁjɛ̃ kɑ̃ ty mə paʁlə kɔmə sə swaʁ ! ! !
ʒə mə suvjɛ̃ də tu sε bɔ̃ mɔmɑ̃ mε kɔ̃bjɛ̃ də fwa ma ty fε pləʁe kɔ̃bjɛ̃ də fwa ty am fe suʁiʁ u məmə ʁiʁə ! ! !
ʒə tεmε tɑ̃ ! ! !
pø εtʁə kə mɔ̃ poəmə na pa də sɑ̃sə pø εtʁə kə puʁ lε ʒɑ̃z- il nə vø ʁjɛ̃ diʁə mε puʁ mwa tu sə kil kɔ̃tə se ka tεz- iø ʒə ʁədəvjεnə ta bjɛ̃ εme ! ! !