Poème-France.com

Poeme : Jià Miàn JùJià Miàn Jù

Jamais dans ma vie, je ne me suis montré à la Lumière.
Impossible pour quiconque de me voir réellement…
Arrivé pour repartir, j’irai claquer la portière !

Moribond dans mon enveloppe friable, je ne peux que me cacher,
Illusoire dans mes Masques si froid. Ils m’ont permis de rester,
Alors que temps me rappelai. Je choisis chaque jour le personnage :
Nantis de sa voix, son passé, ses amis, je m’invente une vie et un âge.

Jugement ? Plus maintenant, sûrement même n’en ai-je jamais eu…
Usurpateur de destins, je ne sais plus qui je suis… je n’ai plus qu’une fausse vie recousue.

*****

Appelez moi « Jià Miàn Jù »…
Huangdi

PostScriptum

Jiá Miàn Jù (假面具) , est le terme chinois pour un « masque », ou plutôt pour une « mascarade »… peut-être est-ce à présent plus clair à vos yeux ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒamε dɑ̃ ma vi, ʒə nə mə sɥi mɔ̃tʁe a la lymjεʁə.
ɛ̃pɔsiblə puʁ kikɔ̃kə də mə vwaʁ ʁeεllmɑ̃…
aʁive puʁ ʁəpaʁtiʁ, ʒiʁε klake la pɔʁtjεʁə !

mɔʁibɔ̃ dɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃vəlɔpə fʁjablə, ʒə nə pø kə mə kaʃe,
ilyzwaʁə dɑ̃ mε mask si fʁwa. il mɔ̃ pεʁmi də ʁεste,
alɔʁ kə tɑ̃ mə ʁapəlε. ʒə ʃwazi ʃakə ʒuʁ lə pεʁsɔnaʒə :
nɑ̃ti də sa vwa, sɔ̃ pase, sεz- ami, ʒə mɛ̃vɑ̃tə ynə vi e œ̃n- aʒə.

ʒyʒəmɑ̃ ? plys mɛ̃tənɑ̃, syʁəmɑ̃ mεmə nɑ̃n- ε ʒə ʒamεz- y…
yzyʁpatœʁ də dεstɛ̃, ʒə nə sε plys ki ʒə sɥi… ʒə nε plys kynə fosə vi ʁəkuzɥ.

asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

apəle mwa « ʒja mjan ʒ »…