Poème-France.com

Poeme : Bouche À BoucheBouche À Bouche

ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ
Sur mon corps frissonnant
La douceur d’un souffle lent
Des lèvres qui se pose et me frôle
Le long de mon dos jusqu’aux épaules
Ma tête se penche légèrement
Pour que sa bouche vienne doucement
La pointe de sa langue traçant mon cou
Pour me rendre folle, le rendre fou
Mes dents l’accroches délicatement
Je savoure son gout encore un instant
Puis sourire rayonnant sur mon visage
J’ose couper court à ce doux présage

Belisha
ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ
Belisha

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

syʁ mɔ̃ kɔʁ fʁisɔnɑ̃
la dusœʁ dœ̃ suflə lɑ̃
dε lεvʁə- ki sə pozə e mə fʁolə
lə lɔ̃ də mɔ̃ do ʒyskoz- epolə
ma tεtə sə pɑ̃ʃə leʒεʁəmɑ̃
puʁ kə sa buʃə vjεnə dusəmɑ̃
la pwɛ̃tə də sa lɑ̃ɡ tʁasɑ̃ mɔ̃ ku
puʁ mə ʁɑ̃dʁə fɔlə, lə ʁɑ̃dʁə fu
mε dɑ̃ lakʁoʃə delikatəmɑ̃
ʒə savuʁə sɔ̃ ɡu ɑ̃kɔʁə œ̃n- ɛ̃stɑ̃
pɥi suʁiʁə ʁεjɔnɑ̃ syʁ mɔ̃ vizaʒə
ʒozə kupe kuʁ a sə du pʁezaʒə

bəliʃa