Poeme : Bouche À Bouche

Bouche À Bouche

ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ
Sur mon corps frissonnant
La douceur d’un souffle lent
Des lèvres qui se pose et me frôle
Le long de mon dos jusqu’aux épaules
Ma tête se penche légèrement
Pour que sa bouche vienne doucement
La pointe de sa langue traçant mon cou
Pour me rendre folle, le rendre fou
Mes dents l’accroches délicatement
Je savoure son gout encore un instant
Puis sourire rayonnant sur mon visage
J’ose couper court à ce doux présage

Belisha
ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ ღ ♥ ღ

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Bouche À Bouche

  ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ 24
  sur=mon=corps=fris=son=nant 6
  la=dou=ceur=dun=souf=fle=lent 7
  des=lè=vres=qui=se=po=se=et=me=frôle 10
  le=long=de=mon=dos=jus=quaux=é=pau=les 10
  ma=tê=te=se=pen=che=lé=gè=re=ment 10
  pour=que=sa=bou=che=vien=ne=dou=ce=ment 10
  la=pointe=de=sa=lan=gue=tra=çant=mon=cou 10
  pour=me=ren=dre=fol=le=le=ren=dre=fou 10
  mes=dents=lac=cro=ches=dé=li=ca=te=ment 10
  je=sa=voure=son=gout=en=co=reun=ins=tant 10
  puis=sou=ri=re=rayon=nant=sur=mon=vi=sage 10
  jo=se=cou=per=court=à=ce=doux=pré=sage 10

  be=li=sha 3
  ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ=ღ=♥=ღ 24
 • Phonétique : Bouche À Bouche

  syʁ mɔ̃ kɔʁ fʁisɔnɑ̃
  la dusœʁ dœ̃ suflə lɑ̃
  dε lεvʁə- ki sə pozə e mə fʁolə
  lə lɔ̃ də mɔ̃ do ʒyskoz- epolə
  ma tεtə sə pɑ̃ʃə leʒεʁəmɑ̃
  puʁ kə sa buʃə vjεnə dusəmɑ̃
  la pwɛ̃tə də sa lɑ̃ɡ tʁasɑ̃ mɔ̃ ku
  puʁ mə ʁɑ̃dʁə fɔlə, lə ʁɑ̃dʁə fu
  mε dɑ̃ lakʁoʃə delikatəmɑ̃
  ʒə savuʁə sɔ̃ ɡu ɑ̃kɔʁə œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  pɥi suʁiʁə ʁεjɔnɑ̃ syʁ mɔ̃ vizaʒə
  ʒozə kupe kuʁ a sə du pʁezaʒə

  bəliʃa
 • Syllabes Phonétique : Bouche À Bouche

  1
  syʁ=mɔ̃=kɔʁ=fʁi=sɔ=nɑ̃ 6
  la=du=sœ=ʁə=dœ̃=su=flə=lɑ̃ 8
  dε=lε=vʁə=ki=sə=po=zə=e=mə=fʁolə 10
  lə=lɔ̃=də=mɔ̃=do=ʒys=ko=ze=po=lə 10
  ma=tε=tə=sə=pɑ̃=ʃə=le=ʒε=ʁə=mɑ̃ 10
  puʁ=kə=sa=bu=ʃə=vjε=nə=du=sə=mɑ̃ 10
  la=pwɛ̃=tə=də=sa=lɑ̃ɡ=tʁa=sɑ̃=mɔ̃=ku 10
  puʁ=mə=ʁɑ̃=dʁə=fɔ=lə=lə=ʁɑ̃=dʁə=fu 10
  mε=dɑ̃=la=kʁo=ʃə=de=li=ka=tə=mɑ̃ 10
  ʒə=sa=vuʁə=sɔ̃=ɡu=ɑ̃=kɔ=ʁəœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 10
  pɥi=su=ʁiʁə=ʁε=jɔ=nɑ̃=syʁ=mɔ̃=vi=zaʒə 10
  ʒo=zə=ku=pe=kuʁ=a=sə=du=pʁe=zaʒə 10

  bə=li=ʃa 3
  1

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/04/2012 09:40Oliver

beau poème sur la sensualité amitiés

Auteur de Poésie
19/04/2012 13:41Valli

Un peu frustrant à la fin mais tellement sensuel !

Auteur de Poésie
20/04/2012 22:09Lorette

pffff, j’ai cru ressentir ce frisson, oui frustrant! trop court, trop bien

Auteur de Poésie
01/06/2012 12:52Loup Gris

Je découvre là un beau poème bien tourné mais assez frustrant: Pourquoi oser en rester la?

Auteur de Poésie
01/06/2012 19:32Francois

je suis d’accord avec les coms joli poème mais pourquoi en couper court nous on aimerai savoir la suite

Auteur de Poésie
01/06/2012 23:48Daniel

Une source de sensualité que certains aimeraient remonter à contre courant.
Avec ces mots,la frontière de l’impossible s’effondre...

Bel écrit......Amicalement......Daniel......

Auteur de Poésie
02/06/2012 00:52Ancien Membre

En voila une idée de couper court à un doux présage, les instants de folie ne sont pas si nombreux qu’on puisse en stopper un, il ne reviendra jamais.
Mais comme tu as bien su nous mettre en émois.
Merci.

Auteur de Poésie
03/06/2012 15:41Belisha

Couper court au plaisir pour désirer encore plus. Etre tenté, sucomber ou presque pour vouloir encore une fois y revenir et découvrir d’autres sensations tout en ayant une certaine complicité et conaissance de lavant goût. Vouloir faire patienter tout en observant la température monter.
Merci à tous pour vos commentaires. 😉

Auteur de Poésie
03/06/2012 15:51Lemmiath

Ton poème mérite vraiment un 10/10 avec coup de coeur, car il est parfait de A à Z.

Auteur de Poésie
04/10/2012 20:55Tiphaine15

tres beau poemes

Auteur de Poésie
05/11/2012 23:08Belisha

Merci à tous. 🙂