Poème-France.com

Poeme : Une Pensée Me Hante…Une Pensée Me Hante…

Il est 2 heures du mat et je n’arrive pas à dormir.
Dans ma tête, mille pensées me traversent l’esprit,
Devant mes yeux je vois toujours le même sourire :
Celui de la personne responsable de tout ceci.

Tic tac tac tic… L’horloge de mon cœur est déréglée
Je suis ensorcelé par une force trop puisante,
Je ne peux faire face, je ne m’y étais pas préparé,
A combattre autant de pensées incessantes.

Tic tac tic tac… L’heure avance normalement
Mais le temps n’existe plus pour mes sentiments,
Mon cœur est paralysé face à cette unique pensée
Dont je n’arrive pas à me débarrasser…

A cette personne, j’aimerais pourvoir tout lui dire
Mais j’ai peur… je n’sais pas comment elle va réagir
Et encore moins ce qu’elle peut penser de moi.
J’aimerais avoir la force de me livrer tout en émois.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il ε dø œʁ dy ma e ʒə naʁivə pa a dɔʁmiʁ.
dɑ̃ ma tεtə, milə pɑ̃se mə tʁavεʁse lεspʁi,
dəvɑ̃ mεz- iø ʒə vwa tuʒuʁ lə mεmə suʁiʁə :
səlɥi də la pεʁsɔnə ʁεspɔ̃sablə də tu səsi.

tik tak tak tik… lɔʁlɔʒə də mɔ̃ kœʁ ε deʁeɡle
ʒə sɥiz- ɑ̃sɔʁsəle paʁ ynə fɔʁsə tʁo pɥizɑ̃tə,
ʒə nə pø fεʁə fasə, ʒə nə mi etε pa pʁepaʁe,
a kɔ̃batʁə otɑ̃ də pɑ̃sez- ɛ̃sesɑ̃tə.

tik tak tik tak… lœʁ avɑ̃sə nɔʁmaləmɑ̃
mε lə tɑ̃ nεɡzistə plys puʁ mε sɑ̃timɑ̃,
mɔ̃ kœʁ ε paʁalize fasə a sεtə ynikə pɑ̃se
dɔ̃ ʒə naʁivə pa a mə debaʁase…

a sεtə pεʁsɔnə, ʒεməʁε puʁvwaʁ tu lɥi diʁə
mε ʒε pœʁ… ʒə nsε pa kɔmɑ̃ εllə va ʁeaʒiʁ
e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ sə kεllə pø pɑ̃se də mwa.
ʒεməʁεz- avwaʁ la fɔʁsə də mə livʁe tut- ɑ̃n- emwa.