Poème-France.com

Poeme : Mon PleurMon Pleur

Je t’aime de tout mon cœur,
Mais tu ne cesses de me faire souffrir,
A notre rencontre, je pleurais de bonheur,
Et maintenant tu me fais encore souffrir.

Je pleure des misères que tu me fais,
Je t’aime uniquement pour ce que tu es,
Même si cette situation me tue à p’tit feu,
Je ferais tout pour que nous soyons tous deux.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə də tu mɔ̃ kœʁ,
mε ty nə sesə də mə fεʁə sufʁiʁ,
a nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə, ʒə pləʁε də bɔnœʁ,
e mɛ̃tənɑ̃ ty mə fεz- ɑ̃kɔʁə sufʁiʁ.

ʒə plœʁə dε mizεʁə kə ty mə fε,
ʒə tεmə ynikəmɑ̃ puʁ sə kə ty ε,
mεmə si sεtə sitɥasjɔ̃ mə tɥ a ptit fø,
ʒə fəʁε tu puʁ kə nu swajɔ̃ tus dø.