Poème-France.com

Poeme : Les Secrets De Ses Longs SilencesLes Secrets De Ses Longs Silences

Dis-moi, quels sont les secrets de ses longs silences,
Ses jours sans bruit, sont-ils signes de souffrance ?
Dans l’ombre des mots, je me pose tant de questions,
Que se passe-t-il ? Suis-je coupable de cette réaction ?

Dis-moi, les causes de ses moments d’absences,
Ses jours sans toi, sont-ils signes de démence ?
Dans l’ombre de ta présence, je ne sais que faire,
Pourtant, j’aimerais pouvoir te sortir de ton enfer !

Dis-moi, tout, étant loin et je m’inquiète pour toi,
Sans nos paroles échangées, je suis ici, en émois,
Dans l’ombre des peurs bercent mes nuits infinies,
Car je voudrais tant être, celui à qui tu te confies !
Illusion

PostScriptum

Encore un vieux poème…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

di mwa, kεl sɔ̃ lε sεkʁε də sε lɔ̃ɡ silɑ̃sə,
sε ʒuʁ sɑ̃ bʁɥi, sɔ̃ til siɲə də sufʁɑ̃sə ?
dɑ̃ lɔ̃bʁə dε mo, ʒə mə pozə tɑ̃ də kεstjɔ̃,
kə sə pasə til ? sɥi ʒə kupablə də sεtə ʁeaksjɔ̃ ?

di mwa, lε kozə də sε mɔmɑ̃ dabsɑ̃sə,
sε ʒuʁ sɑ̃ twa, sɔ̃ til siɲə də demɑ̃sə ?
dɑ̃ lɔ̃bʁə də ta pʁezɑ̃sə, ʒə nə sε kə fεʁə,
puʁtɑ̃, ʒεməʁε puvwaʁ tə sɔʁtiʁ də tɔ̃n- ɑ̃fe !

di mwa, tu, etɑ̃ lwɛ̃ e ʒə mɛ̃kjεtə puʁ twa,
sɑ̃ no paʁɔləz- eʃɑ̃ʒe, ʒə sɥiz- isi, ɑ̃n- emwa,
dɑ̃ lɔ̃bʁə dε pœʁ bεʁse mε nɥiz- ɛ̃fini,
kaʁ ʒə vudʁε tɑ̃ εtʁə, səlɥi a ki ty tə kɔ̃fi !