Poème-France.com

Poeme : Un Jour Sans Toi !Un Jour Sans Toi !

Un jour sans t’entendre,
C’est une journée sans bonheur,
Où, je ne fais que d’attendre,
Que passent les longues heures.

Un jour sans te parler,
C’est une journée sans soleil,
Où, je suis dans mes pensées,
Qui reste a chaque instant pareil.

Un jour sans toi,
C’est une journée sans lune,
Où, je suis sans aucune joie,
Avec l’absence qui m’importune.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ sɑ̃ tɑ̃tɑ̃dʁə,
sεt- ynə ʒuʁne sɑ̃ bɔnœʁ,
u, ʒə nə fε kə datɑ̃dʁə,
kə pase lε lɔ̃ɡz- œʁ.

œ̃ ʒuʁ sɑ̃ tə paʁle,
sεt- ynə ʒuʁne sɑ̃ sɔlεj,
u, ʒə sɥi dɑ̃ mε pɑ̃se,
ki ʁεstə a ʃakə ɛ̃stɑ̃ paʁεj.

œ̃ ʒuʁ sɑ̃ twa,
sεt- ynə ʒuʁne sɑ̃ lynə,
u, ʒə sɥi sɑ̃z- okynə ʒwa,
avεk labsɑ̃sə ki mɛ̃pɔʁtynə.