Poème-France.com

Poeme : Punition De Trop AimerPunition De Trop Aimer

L’amour est ma plus grande punition
Car c’est le seul à guider mes émotions
Mais pourtant il me donne envie de rester
Le plus proche possible, à tes côtés.

Ne voulant pas avouer tous mes sentiments
Je te fais douter et mal dans ton cœur
Pourtant, j’ai peur de ce que je ressens
Car je sais qu’avec toi je connais le bonheur.

L’amour est ma plus grande punition
Car c’est le seul à guider mes tentations
Mais pourtant il me donne envie de rester
Le plus proche possible, à tes côtés.

Tu as surgi, comme ça, de je ne sais ou
Mais maintenant la femme rêver à un visage.
Petit à petit tu me fais devenir plus sage
Et pourtant je ne te donne pas tout…

L’amour est ma plus grande punition
Car c’est le seul à guider mes pulsions
Mais pourtant il me donne envie de rester
Le plus proche possible, à tes côtés.

Je lute jour après jour pour te plaire,
Même si encore plus je pourrais faire,
Même si pour toi je fais déjà beaucoup,
Je suis subitement de venu, de toi, fous.

L’amour est ma plus grande punition
Car c’est le seul à guider mes actions
Mais pourtant il me donne envie de rester
Le plus proche possible, à tes côtés.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lamuʁ ε ma plys ɡʁɑ̃də pynisjɔ̃
kaʁ sε lə səl a ɡide mεz- emɔsjɔ̃
mε puʁtɑ̃ il mə dɔnə ɑ̃vi də ʁεste
lə plys pʁoʃə pɔsiblə, a tε kote.

nə vulɑ̃ pa avue tus mε sɑ̃timɑ̃
ʒə tə fε dute e mal dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
puʁtɑ̃, ʒε pœʁ də sə kə ʒə ʁəsɛ̃
kaʁ ʒə sε kavεk twa ʒə kɔnε lə bɔnœʁ.

lamuʁ ε ma plys ɡʁɑ̃də pynisjɔ̃
kaʁ sε lə səl a ɡide mε tɑ̃tasjɔ̃
mε puʁtɑ̃ il mə dɔnə ɑ̃vi də ʁεste
lə plys pʁoʃə pɔsiblə, a tε kote.

ty a syʁʒi, kɔmə sa, də ʒə nə sεz- u
mε mɛ̃tənɑ̃ la famə ʁεve a œ̃ vizaʒə.
pəti a pəti ty mə fε dəvəniʁ plys saʒə
e puʁtɑ̃ ʒə nə tə dɔnə pa tu…

lamuʁ ε ma plys ɡʁɑ̃də pynisjɔ̃
kaʁ sε lə səl a ɡide mε pylsjɔ̃
mε puʁtɑ̃ il mə dɔnə ɑ̃vi də ʁεste
lə plys pʁoʃə pɔsiblə, a tε kote.

ʒə lytə ʒuʁ apʁε ʒuʁ puʁ tə plεʁə,
mεmə si ɑ̃kɔʁə plys ʒə puʁʁε fεʁə,
mεmə si puʁ twa ʒə fε deʒa boku,
ʒə sɥi sybitəmɑ̃ də vəny, də twa, fus.

lamuʁ ε ma plys ɡʁɑ̃də pynisjɔ̃
kaʁ sε lə səl a ɡide mεz- aksjɔ̃
mε puʁtɑ̃ il mə dɔnə ɑ̃vi də ʁεste
lə plys pʁoʃə pɔsiblə, a tε kote.