Poème-France.com

Poeme : Dieux M’A DonnéDieux M’A Donné

Avec toi je connaîtrais le bonheur,
Car Dieu m’a donné un cœur,
Pour simplement pouvoir t’aimer.
De plus, pour longtemps te regarder
Dieu m’a donné des yeux
Afin de t’admirer quand je veux.
Un jour mon cœur peut me trahir
A t’exprimer mes sentiments
Que je ne peux te définir,
Car rien que pour toi je les ressens.

Toutes les filles qui sont blondes,
Peuvent avoir tout le monde.
Celles qui ont la chevelure rousse,
Ont une vie vraiment douce.
Alors que toi qui est brune,
Pour toi je décrocherais la lune,
Car quand je me rapproche de toi,
J’aimerais te serrer dans mes bras
Pour que mon cœur soit près du tien.
Alors, à ce moment, je me sentirais très bien.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avεk twa ʒə kɔnεtʁε lə bɔnœʁ,
kaʁ djø ma dɔne œ̃ kœʁ,
puʁ sɛ̃pləmɑ̃ puvwaʁ tεme.
də plys, puʁ lɔ̃tɑ̃ tə ʁəɡaʁde
djø ma dɔne dεz- iø
afɛ̃ də tadmiʁe kɑ̃ ʒə vø.
œ̃ ʒuʁ mɔ̃ kœʁ pø mə tʁaiʁ
a tεkspʁime mε sɑ̃timɑ̃
kə ʒə nə pø tə definiʁ,
kaʁ ʁjɛ̃ kə puʁ twa ʒə lε ʁəsɛ̃.

tutə lε fijə ki sɔ̃ blɔ̃də,
pəve avwaʁ tu lə mɔ̃də.
sεllə ki ɔ̃ la ʃəvəlyʁə ʁusə,
ɔ̃ ynə vi vʁεmɑ̃ dusə.
alɔʁ kə twa ki ε bʁynə,
puʁ twa ʒə dekʁoʃəʁε la lynə,
kaʁ kɑ̃ ʒə mə ʁapʁoʃə də twa,
ʒεməʁε tə seʁe dɑ̃ mε bʁa
puʁ kə mɔ̃ kœʁ swa pʁε dy tjɛ̃.
alɔʁ, a sə mɔmɑ̃, ʒə mə sɑ̃tiʁε tʁε bjɛ̃.