Poème-France.com

Poeme : Offrir Son Cœur !Offrir Son Cœur !

Entre tes douces mains,
J’y ai déposé mon cœur
Pour t’apporter le bonheur
Et te combler de câlins.
Même si je me livre peu,
Être avec toi, je le veux.
Il me faudra du temps
Pour que j’aie confiance,
Mais, avec la patience,
Tu m’auras complètement.

Tu as mon cœur, prend en soin.
Ne me fais pas davantage souffrir
Car de ça je n’en ai pas besoin
Contrairement à ton petit sourire.
Je t’adore considérablement,
Et quand, je suis proche de toi,
Rien ne compte, même pas, le temps
Car tu m’apportes beaucoup de joie.
Laisse-moi petit à petit t’approcher
Afin que je puisse un jour te câliner.
Illusion

PostScriptum

Euuuhhhhhhhh maintennat j’ai peur…
Oui j’ai peur que une fois de plus être brisé…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃tʁə tε dusə mɛ̃,
ʒi ε depoze mɔ̃ kœʁ
puʁ tapɔʁte lə bɔnœʁ
e tə kɔ̃ble də kalɛ̃.
mεmə si ʒə mə livʁə pø,
εtʁə avεk twa, ʒə lə vø.
il mə fodʁa dy tɑ̃
puʁ kə ʒε kɔ̃fjɑ̃sə,
mε, avεk la pasjɑ̃sə,
ty moʁa kɔ̃plεtəmɑ̃.

ty a mɔ̃ kœʁ, pʁɑ̃t- ɑ̃ swɛ̃.
nə mə fε pa davɑ̃taʒə sufʁiʁ
kaʁ də sa ʒə nɑ̃n- ε pa bəzwɛ̃
kɔ̃tʁεʁəmɑ̃ a tɔ̃ pəti suʁiʁə.
ʒə tadɔʁə kɔ̃sideʁabləmɑ̃,
e kɑ̃, ʒə sɥi pʁoʃə də twa,
ʁjɛ̃ nə kɔ̃tə, mεmə pa, lə tɑ̃
kaʁ ty mapɔʁtə- boku də ʒwa.
lεsə mwa pəti a pəti tapʁoʃe
afɛ̃ kə ʒə pɥisə œ̃ ʒuʁ tə kaline.