Poème-France.com

Poeme : Passer Des Heures Avec Toi…Passer Des Heures Avec Toi…

J’adore ces moments où, pendant des heures,
On reste là à parler de tout et un peu de rien.
À ces instants, je nage dans les vagues du bonheur,
Ils confectionnent mes rêves, avec toi, je suis si bien.
J’imagine que je t’apporte un ouragan de tendresse,
Et que je me livre à toi avec émotions et délicatesse.

Une seconde, avec toi, me fait oublier mon passé,
Qui n’a pas toujours été comme j’aurais aimé.

Une illusion m’apparaît devant mes yeux, tu es là,
Juste à côtés de mon cœur brisé, tout près de moi.
Je suis paralysé, le silence s’installe, je te vois.
Te serrer câlinement dans mes bras, je n’ose pas.
J’ai peur de te faire mal et t’apporter malheur,
J’ai trop peur de ne pas te donner le bonheur.

Une seconde, avec toi, me fait croire à un futur,
Dans lequel je vois autre chose qu’un mur.
Illusion

PostScriptum

A ces instants passer avec toi…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒadɔʁə sε mɔmɑ̃z- u, pɑ̃dɑ̃ dεz- œʁ,
ɔ̃ ʁεstə la a paʁle də tut- e œ̃ pø də ʁjɛ̃.
a sεz- ɛ̃stɑ̃, ʒə naʒə dɑ̃ lε vaɡ dy bɔnœʁ,
il kɔ̃fεksjɔne mε ʁεvə, avεk twa, ʒə sɥi si bjɛ̃.
ʒimaʒinə kə ʒə tapɔʁtə œ̃n- uʁaɡɑ̃ də tɑ̃dʁεsə,
e kə ʒə mə livʁə a twa avεk emɔsjɔ̃z- e delikatεsə.

ynə səɡɔ̃də, avεk twa, mə fε ublje mɔ̃ pase,
ki na pa tuʒuʁz- ete kɔmə ʒoʁεz- εme.

ynə ilyzjɔ̃ mapaʁε dəvɑ̃ mεz- iø, ty ε la,
ʒystə a kote də mɔ̃ kœʁ bʁize, tu pʁε də mwa.
ʒə sɥi paʁalize, lə silɑ̃sə sɛ̃stalə, ʒə tə vwa.
tə seʁe kalinəmɑ̃ dɑ̃ mε bʁa, ʒə nozə pa.
ʒε pœʁ də tə fεʁə mal e tapɔʁte malœʁ,
ʒε tʁo pœʁ də nə pa tə dɔne lə bɔnœʁ.

ynə səɡɔ̃də, avεk twa, mə fε kʁwaʁə a œ̃ fytyʁ,
dɑ̃ ləkεl ʒə vwaz- otʁə ʃozə kœ̃ myʁ.