Poème-France.com

Poeme : Invitation !Invitation !

Viens chez moi, dans mon domaine
Tu verras t’oublieras tes problèmes.
Est-ce une simple invitation
Ou une indécente proposition ?

Viens chez moi, dès maintenant
J’ai besoin que tu sois présent.
Je te saisirais doucement en émois
Je viendrais me serrer près de toi.

Je poserais mes lèvres sur ton corps,
Je subirais le sort de la petite mort,
À cause de ce mélange des sens,
Tout mon être serait en transe.

Je prendrais soin de te combler,
Avec l’immensité du bonheur
Et cela, pendant plusieurs heures
Car je suis en train de t’aimer.

Je ferais brûler ton cœur brisé
Pour qu’il puisse se cicatriser,
Et à jamais, je resterais à tes côtés
Pour à chaque instant te câliner.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vjɛ̃ ʃe mwa, dɑ̃ mɔ̃ dɔmεnə
ty veʁa tubljəʁa tε pʁɔblεmə.
ε sə ynə sɛ̃plə ɛ̃vitasjɔ̃
u ynə ɛ̃desɑ̃tə pʁɔpozisjɔ̃ ?

vjɛ̃ ʃe mwa, dε mɛ̃tənɑ̃
ʒε bəzwɛ̃ kə ty swa pʁezɑ̃.
ʒə tə sεziʁε dusəmɑ̃ ɑ̃n- emwa
ʒə vjɛ̃dʁε mə seʁe pʁε də twa.

ʒə pozəʁε mε lεvʁə- syʁ tɔ̃ kɔʁ,
ʒə sybiʁε lə sɔʁ də la pətitə mɔʁ,
a kozə də sə melɑ̃ʒə dε sɑ̃s,
tu mɔ̃n- εtʁə səʁε ɑ̃ tʁɑ̃zə.

ʒə pʁɑ̃dʁε swɛ̃ də tə kɔ̃ble,
avεk limɑ̃site dy bɔnœʁ
e səla, pɑ̃dɑ̃ plyzjœʁz- œʁ
kaʁ ʒə sɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ də tεme.

ʒə fəʁε bʁyle tɔ̃ kœʁ bʁize
puʁ kil pɥisə sə sikatʁize,
e a ʒamε, ʒə ʁεstəʁεz- a tε kote
puʁ a ʃakə ɛ̃stɑ̃ tə kaline.