Poème-France.com

Poeme : Comment Avouer L’Amour ?Comment Avouer L’Amour ?

Ah ! ! ! Comment dire mes sentiments,
Que rien que pour toi je ressens,
Surtout que je n’ose pas les avouer
Puisque j’ai peur de me planter.
Oui ! ! ! Comment te dire « Je t’aime »
Sans provoquer en moi de dilemme.

Tu sais quand j’vois ton regard troublant
Qui vint à passer sur mon chemin
De ses rails, sortit, soudain
Le wagon de mes sentiments
Ayant dans ma main tes p’tits doigts
Pour me sentir plus près de toi.
Illusion

PostScriptum

Ecris le 02/10/1995


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a ! ! ! kɔmɑ̃ diʁə mε sɑ̃timɑ̃,
kə ʁjɛ̃ kə puʁ twa ʒə ʁəsɛ̃,
syʁtu kə ʒə nozə pa lεz- avue
pɥiskə ʒε pœʁ də mə plɑ̃te.
ui ! ! ! kɔmɑ̃ tə diʁə « ʒə tεmə »
sɑ̃ pʁɔvɔke ɑ̃ mwa də dilamə.

ty sε kɑ̃ ʒvwa tɔ̃ ʁəɡaʁ tʁublɑ̃
ki vɛ̃ a pase syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃
də sε ʁaj, sɔʁti, sudɛ̃
lə waɡɔ̃ də mε sɑ̃timɑ̃
εjɑ̃ dɑ̃ ma mɛ̃ tε ptit dwa
puʁ mə sɑ̃tiʁ plys pʁε də twa.