Poème-France.com

Poeme : Tristesse IntérieurTristesse Intérieur

Si j’étais une couleur, je serais du noir,
Car elle arrive bien à exprimer mon désespoir,
De plus elle montre tant ma tristesse
Ainsi que la profondeur que tu me blesses.

Je sais, aujourd’hui que j’ai merdé
De te l’avoir si longtemps masqué,
J’ai beaucoup trop caché mes cartes,
Car je ne voulais pas que tu partes.

Mon cœur pleure sans avoir de larmes,
C’est un pleur intérieur, un véritable drame,
Une tristesse si profonde et si intense
Qui te fait croire à une certaine indifférence.

Ces vers n’expriment que des lamentations
Avec une bonne dose de mes émotions,
Car une fois de plus je veux t’exprimer
À quel point je suis en train de t’aimer.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒetεz- ynə kulœʁ, ʒə səʁε dy nwaʁ,
kaʁ εllə aʁivə bjɛ̃ a εkspʁime mɔ̃ dezεspwaʁ,
də plysz- εllə mɔ̃tʁə tɑ̃ ma tʁistεsə
ɛ̃si kə la pʁɔfɔ̃dœʁ kə ty mə blesə.

ʒə sε, oʒuʁdɥi kə ʒε mεʁde
də tə lavwaʁ si lɔ̃tɑ̃ maske,
ʒε boku tʁo kaʃe mε kaʁtə,
kaʁ ʒə nə vulε pa kə ty paʁtə.

mɔ̃ kœʁ plœʁə sɑ̃z- avwaʁ də laʁmə,
sεt- œ̃ plœʁ ɛ̃teʁjœʁ, œ̃ veʁitablə dʁamə,
ynə tʁistεsə si pʁɔfɔ̃də e si ɛ̃tɑ̃sə
ki tə fε kʁwaʁə a ynə sεʁtεnə ɛ̃difeʁɑ̃sə.

sε vεʁ nεkspʁime kə dε lamɑ̃tasjɔ̃
avεk ynə bɔnə dozə də mεz- emɔsjɔ̃,
kaʁ ynə fwa də plys ʒə vø tεkspʁime
a kεl pwɛ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ də tεme.