Poème-France.com

Poeme : Le Chemin De L’AmourLe Chemin De L’Amour

Je suis humble et je saisie ma plume,
Je ne dirais pas que je décrocherais la Lune.
Tu mérites bien plus que tout l’or, diamant et fortune.
Mais je n’ai rien d’autre à t’offrir que mes profond sentiments.
Qui ont grandi chaque jour, chaque seconde un peu plus profond.
Telle une musique tu es un battement de cœur.
Tes notes montent en force et retombent en douceur.
Ton rythme devient le mien,
Uni par le lien, nous faisons qu’un.
Mon soleil persan dans mon ciel,
Réchauffe mon cœur dans mes rêves.
Mon oasis en plein désert,
Assoiffée de tes lèvres me désaltèrent.
Sur le chemin qui m’a conduit à toi,
A mis mon cœur en émoi.
Hypnotisée par ton regard,
Depuis ce jour je suis dans le brouillard.
Une ombre de toi sur le trottoir,
J’ai cru apercevoir.
Un signe du destin,
Nous met toujours sur la route de l’amour sans fin.
Demain peut-être tu me tiendras la main.
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥiz- œ̃blə e ʒə sεzi ma plymə,
ʒə nə diʁε pa kə ʒə dekʁoʃəʁε la lynə.
ty meʁitə bjɛ̃ plys kə tu lɔʁ, djamɑ̃ e fɔʁtynə.
mε ʒə nε ʁjɛ̃ dotʁə a tɔfʁiʁ kə mε pʁɔfɔ̃ sɑ̃timɑ̃.
ki ɔ̃ ɡʁɑ̃di ʃakə ʒuʁ, ʃakə səɡɔ̃də œ̃ pø plys pʁɔfɔ̃.
tεllə ynə myzikə ty ε œ̃ batəmɑ̃ də kœʁ.
tε nɔtə mɔ̃te ɑ̃ fɔʁsə e ʁətɔ̃be ɑ̃ dusœʁ.
tɔ̃ ʁitmə dəvjɛ̃ lə mjɛ̃,
yni paʁ lə ljɛ̃, nu fəzɔ̃ kœ̃.
mɔ̃ sɔlεj pεʁsɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ sjεl,
ʁeʃofə mɔ̃ kœʁ dɑ̃ mε ʁεvə.
mɔ̃n- ɔaziz- ɑ̃ plɛ̃ dezεʁ,
aswafe də tε lεvʁə- mə dezaltεʁe.
syʁ lə ʃəmɛ̃ ki ma kɔ̃dɥi a twa,
a mi mɔ̃ kœʁ ɑ̃n- emwa.
ipnɔtize paʁ tɔ̃ ʁəɡaʁ,
dəpɥi sə ʒuʁ ʒə sɥi dɑ̃ lə bʁujaʁ.
ynə ɔ̃bʁə də twa syʁ lə tʁɔtwaʁ,
ʒε kʁy apεʁsəvwaʁ.
œ̃ siɲə dy dεstɛ̃,
nu mεt tuʒuʁ syʁ la ʁutə də lamuʁ sɑ̃ fɛ̃.
dəmɛ̃ pø tεtʁə ty mə tjɛ̃dʁa la mɛ̃.