Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Le Chemin De L’Amour

Poème Amour
Publié le 08/06/2011 23:05

L'écrit contient 168 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Indienne

Le Chemin De L’Amour

Je suis humble et je saisie ma plume,
Je ne dirais pas que je décrocherais la Lune.
Tu mérites bien plus que tout l’or, diamant et fortune.
Mais je n’ai rien d’autre à t’offrir que mes profond sentiments.
Qui ont grandi chaque jour, chaque seconde un peu plus profond.
Telle une musique tu es un battement de cœur.
Tes notes montent en force et retombent en douceur.
Ton rythme devient le mien,
Uni par le lien, nous faisons qu’un.
Mon soleil persan dans mon ciel,
Réchauffe mon cœur dans mes rêves.
Mon oasis en plein désert,
Assoiffée de tes lèvres me désaltèrent.
Sur le chemin qui m’a conduit à toi,
A mis mon cœur en émoi.
Hypnotisée par ton regard,
Depuis ce jour je suis dans le brouillard.
Une ombre de toi sur le trottoir,
J’ai cru apercevoir.
Un signe du destin,
Nous met toujours sur la route de l’amour sans fin.
Demain peut-être tu me tiendras la main.
 • Pieds Hyphénique: Le Chemin De L’Amour

  je=suis=hum=bleet=je=sai=sie=ma=plume 9
  je=ne=di=rais=pas=que=je=dé=cro=che=rais=la=lune 13
  tu=mé=ri=tes=bien=plus=que=tout=lor=dia=mant=et=for=tune 14
  mais=je=nai=rien=dau=treà=tof=frir=que=mes=pro=fond=sen=ti=ments 15
  qui=ont=gran=di=cha=que=jour=cha=que=se=con=deun=peu=plus=pro=fond 16
  tel=leu=ne=mu=si=que=tu=es=un=bat=te=ment=de=cœur 14
  tes=no=tes=mon=tent=en=for=ceet=re=tom=bent=en=dou=ceur 14
  ton=ryth=me=de=vient=le=mien 7
  uni=par=le=lien=nous=fai=sons=quun 8
  mon=so=leil=per=san=dans=mon=ciel 8
  ré=chauf=fe=mon=cœur=dans=mes=rêves 8
  mon=oa=sis=en=plein=dé=sert 7
  as=soif=fée=de=tes=lè=vres=me=dé=sal=tèrent 11
  sur=le=che=min=qui=ma=con=duit=à=toi 10
  a=mis=mon=cœur=en=é=moi 7
  hyp=no=ti=sée=par=ton=re=gard 8
  de=puis=ce=jour=je=suis=dans=le=brouil=lard 10
  u=ne=om=bre=de=toi=sur=le=trot=toir 10
  jai=cru=a=per=ce=voir 6
  un=si=gne=du=des=tin 6
  nous=met=tou=jours=sur=la=rou=te=de=la=mour=sans=fin 13
  de=main=peut=tê=tre=tu=me=tien=dras=la=main 11
 • Phonétique : Le Chemin De L’Amour

  ʒə sɥiz- œ̃blə e ʒə sεzi ma plymə,
  ʒə nə diʁε pa kə ʒə dekʁoʃəʁε la lynə.
  ty meʁitə bjɛ̃ plys kə tu lɔʁ, djamɑ̃ e fɔʁtynə.
  mε ʒə nε ʁjɛ̃ dotʁə a tɔfʁiʁ kə mε pʁɔfɔ̃ sɑ̃timɑ̃ɑ̃.
  ki ɔ̃ ɡʁɑ̃di ʃakə ʒuʁ, ʃakə səɡɔ̃də œ̃ pø plys pʁɔfɔ̃.
  tεllə ynə myzikə ty ε œ̃ batəmɑ̃ də kœʁ.
  tε nɔtə mɔ̃te ɑ̃ fɔʁsə e ʁətɔ̃be ɑ̃ dusœʁ.
  tɔ̃ ʁitmə dəvjɛ̃ lə mjɛ̃,
  yni paʁ lə ljɛ̃, nu fəzɔ̃ kœ̃.
  mɔ̃ sɔlεj pεʁsɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ sjεl,
  ʁeʃofə mɔ̃ kœʁ dɑ̃ mε ʁεvə.
  mɔ̃n- ɔaziz- ɑ̃ plɛ̃ dezεʁ,
  aswafe də tε lεvʁə- mə dezaltεʁe.
  syʁ lə ʃəmɛ̃ ki ma kɔ̃dɥi a twa,
  a mi mɔ̃ kœʁ ɑ̃n- emwa.
  ipnɔtize paʁ tɔ̃ ʁəɡaʁ,
  dəpɥi sə ʒuʁ ʒə sɥi dɑ̃ lə bʁujaʁ.
  ynə ɔ̃bʁə də twa syʁ lə tʁɔtwaʁ,
  ʒε kʁy apεʁsəvwaʁ.
  œ̃ siɲə dy dεstɛ̃,
  nu mεt tuʒuʁ syʁ la ʁutə də lamuʁ sɑ̃ fɛ̃.
  dəmɛ̃ pø tεtʁə ty mə tjɛ̃dʁa la mɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Le Chemin De L’Amour

  ʒə=sɥi=zœ̃=bləe=ʒə=sε=zi=ma=plymə 9
  ʒə=nə=di=ʁε=pa=kə=ʒə=de=kʁo=ʃə=ʁε=la=lynə 13
  ty=me=ʁi=tə=bjɛ̃=plys=kə=tu=lɔʁ=dja=mɑ̃=e=fɔʁ=tynə 14
  mε=ʒə=nε=ʁjɛ̃=do=tʁəa=tɔ=fʁiʁ=kə=mε=pʁɔ=fɔ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=ɑ̃ 16
  ki=ɔ̃=ɡʁɑ̃=di=ʃa=kə=ʒuʁ=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=dəœ̃=pø=plys=pʁɔ=fɔ̃ 16
  tεl=ləy=nə=my=zi=kə=ty=ε=œ̃=ba=tə=mɑ̃=də=kœʁ 14
  tε=nɔ=tə=mɔ̃=te=ɑ̃=fɔʁ=səe=ʁə=tɔ̃=be=ɑ̃=du=sœʁ 14
  tɔ̃=ʁit=mə=də=vjɛ̃=lə=mjɛ̃ 7
  y=ni=paʁ=lə=ljɛ̃=nu=fə=zɔ̃=kœ̃ 9
  mɔ̃=sɔ=lεj=pεʁ=sɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=sjεl 8
  ʁe=ʃo=fə=mɔ̃=kœʁ=dɑ̃=mε=ʁεvə 8
  mɔ̃=nɔ=a=zi=zɑ̃=plɛ̃=de=zεʁ 8
  a=swa=fe=də=tε=lε=vʁə=mə=de=zal=tε=ʁe 12
  syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=ki=ma=kɔ̃d=ɥi=a=twa 10
  a=mi=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=ne=mwa 7
  ip=nɔ=ti=ze=paʁ=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 8
  dəp=ɥi=sə=ʒuʁ=ʒə=sɥi=dɑ̃=lə=bʁu=jaʁ 10
  y=nə=ɔ̃=bʁə=də=twa=syʁ=lə=tʁɔ=twaʁ 10
  ʒε=kʁy=a=pεʁ=sə=vwaʁ 6
  œ̃=si=ɲə=dy=dεs=tɛ̃ 6
  nu=mεt=tu=ʒuʁ=syʁ=la=ʁu=tə=də=la=muʁ=sɑ̃=fɛ̃ 13
  də=mɛ̃=pø=tε=tʁə=ty=mə=tjɛ̃=dʁa=la=mɛ̃ 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/06/2011 19:18Huangdi

J’adore cette fantaisie de la part de votre plume, madame !

Auteur de Poésie
14/06/2011 22:52Gramo

Beau poème, où l’on se met a espérer que la main manquante soit trouvée.
GRAMO

Auteur de Poésie
14/06/2011 22:57Indienne

Merci Huangdi es Gramo!