Poème-France.com

Poeme : Parce Que Tu N’Es Plus Là…Parce Que Tu N’Es Plus Là…

Il pleut dans mon cœur,
Des nuages gris sombres,
Au fond de mon âme,
Se sont mes larmes.
Elles se meurent de mes pleures,
Sur ma vie tu n’es plus qu’une ombre.
Dans les trous noirs de mes songes,
Emportée par les flots mouvants.
Mes mots sur des pages blanches,
Envolés comme en transe.
Figée à terre,
Le cœur glacé tel un iceberg.
En enfer, je me perds.
Cherchant ta main,
Qui me relève de ce chemin.
Il me sort de mon silence,
De la douleur infernale de ton absence,
Fait taire ma souffrance.
Dans la nuit sourde de mes cris,
Mon sourire s’est effacé le soir maudit,
Où tu es parti.
Le plus fort des vents,
À emporter dans les torrents,
De toi reste le néant.
.
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il plø dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
dε nɥaʒə ɡʁi sɔ̃bʁə,
o fɔ̃ də mɔ̃n- amə,
sə sɔ̃ mε laʁmə.
εllə sə məʁe də mε plœʁə,
syʁ ma vi ty nε plys kynə ɔ̃bʁə.
dɑ̃ lε tʁus nwaʁ də mε sɔ̃ʒə,
ɑ̃pɔʁte paʁ lε flo muvɑ̃.
mε mo syʁ dε paʒə blɑ̃ʃə,
ɑ̃vɔle kɔmə ɑ̃ tʁɑ̃zə.
fiʒe a teʁə,
lə kœʁ ɡlase tεl œ̃n- isəbεʁɡ.
ɑ̃n- ɑ̃fe, ʒə mə pεʁd.
ʃεʁʃɑ̃ ta mɛ̃,
ki mə ʁəlεvə də sə ʃəmɛ̃.
il mə sɔʁ də mɔ̃ silɑ̃sə,
də la dulœʁ ɛ̃fεʁnalə də tɔ̃n- absɑ̃sə,
fε tεʁə ma sufʁɑ̃sə.
dɑ̃ la nɥi suʁdə də mε kʁi,
mɔ̃ suʁiʁə sεt- efase lə swaʁ modi,
u ty ε paʁti.
lə plys fɔʁ dε vɑ̃,
a ɑ̃pɔʁte dɑ̃ lε tɔʁɑ̃,
də twa ʁεstə lə neɑ̃.
.