Poème-France.com

Poeme : N’Entends-Tu Pas ?N’Entends-Tu Pas ?

N’entends-tu pas ?
Mes cris dans la brise,
Mon cœur en cendre scintille.
Au dernier souffle de mon cœur qui s’éteint,
Lève les mains vers le ciel lointain.
N’entends-tu pas ?
Ma prière, un appel aux lueurs du soleil,
Capte mes rêves dans mes songes merveilles.
Ton image dans mon sommeil,
Ne donne plus l’envie du réveil.
N’entends-tu pas ?
Ma solitude au fond du gouffre,
Mes sanglots qui coule à gouttes d’eau, je souffre.
Toi qui était ma source d’aimer,
Ton absence m’a fait sombrer.
N’entends-tu pas ?
Derrière cette porte que tu as refermé sur ma mort,
Dont l’âme m’emporte vers les flammes de l’enfer.
Si tu me sauves, je ne suis plus poussière.
N’entends-tu pas ?
Le bruit sourd de mes pas,
Résonne comme une douce mélodie pour toi.
Dans la nuit prisonnière,
D’une bulle de verre.
Guette ton retour en vain,
Sans toi je n’ai plus de lendemain.
N’entends-tu pas ?
Ces mots là, de ma voix,
Qui te supplie, reviens-moi !
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nɑ̃tɑ̃ ty pa ?
mε kʁi dɑ̃ la bʁizə,
mɔ̃ kœʁ ɑ̃ sɑ̃dʁə sɛ̃tijə.
o dεʁnje suflə də mɔ̃ kœʁ ki setɛ̃,
lεvə lε mɛ̃ vεʁ lə sjεl lwɛ̃tɛ̃.
nɑ̃tɑ̃ ty pa ?
ma pʁjεʁə, œ̃n- apεl o lɥœʁ dy sɔlεj,
kaptə mε ʁεvə dɑ̃ mε sɔ̃ʒə mεʁvεjə.
tɔ̃n- imaʒə dɑ̃ mɔ̃ sɔmεj,
nə dɔnə plys lɑ̃vi dy ʁevεj.
nɑ̃tɑ̃ ty pa ?
ma sɔlitydə o fɔ̃ dy ɡufʁə,
mε sɑ̃ɡlo ki kulə a ɡutə do, ʒə sufʁə.
twa ki etε ma suʁsə dεme,
tɔ̃n- absɑ̃sə ma fε sɔ̃bʁe.
nɑ̃tɑ̃ ty pa ?
dəʁjεʁə sεtə pɔʁtə kə ty a ʁəfεʁme syʁ ma mɔʁ,
dɔ̃ lamə mɑ̃pɔʁtə vεʁ lε flamə də lɑ̃fe.
si ty mə sovə, ʒə nə sɥi plys pusjεʁə.
nɑ̃tɑ̃ ty pa ?
lə bʁɥi suʁ də mε pa,
ʁezɔnə kɔmə ynə dusə melɔdi puʁ twa.
dɑ̃ la nɥi pʁizɔnjεʁə,
dynə bylə də veʁə.
ɡεtə tɔ̃ ʁətuʁ ɑ̃ vɛ̃,
sɑ̃ twa ʒə nε plys də lɑ̃dəmɛ̃.
nɑ̃tɑ̃ ty pa ?
sε mo la, də ma vwa,
ki tə sypli, ʁəvjɛ̃ mwa !