Poème-France.com

Poeme : J’Ai Le Mal De T’AimerJ’Ai Le Mal De T’Aimer

J’ai le mal de toi,
Car tu n’es pas là.
Chaque chose que tu as laissé ici,
Me ramène dans le labyrinthe de l’envie.
Là où tu t’es égaré,
Je te rappelle mon bien-aimé.
Et tu mets mon cœur en émoi sous ce toit.
Je me sens vide dans mon corps qui a froid.
C’est le mal de t’aimer,
Dans mon cœur, je ne peux t’oublier.
Tu occupes mes pensées,
Mes souvenirs je ne peux les effacer.
Ton regard m’a hypnotisée,
Quand on s’est rencontré.
Chaque seconde loin de tes mots,
Me cause les plus grands maux.
Si je dois renoncer à toi,
Je ne pourrais le supporter, crois-moi !
Ton amour m’insuffle la vie,
Sans toi je ne suis plus qu’un zombie.
Reviens mon amour,
J’ai le souffle court.
Apporte-moi ta lumière,
Tu m’aides à y voir plus claire.
Le mal de t’aimer,
Va me briser pour l’éternité.
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε lə mal də twa,
kaʁ ty nε pa la.
ʃakə ʃozə kə ty a lεse isi,
mə ʁamεnə dɑ̃ lə labiʁɛ̃tə də lɑ̃vi.
la u ty tε eɡaʁe,
ʒə tə ʁapεllə mɔ̃ bjɛ̃ εme.
e ty mεt mɔ̃ kœʁ ɑ̃n- emwa su sə twa.
ʒə mə sɑ̃s vidə dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ ki a fʁwa.
sε lə mal də tεme,
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ʒə nə pø tublje.
ty ɔkypə mε pɑ̃se,
mε suvəniʁ ʒə nə pø lεz- efase.
tɔ̃ ʁəɡaʁ ma ipnɔtize,
kɑ̃t- ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe.
ʃakə səɡɔ̃də lwɛ̃ də tε mo,
mə kozə lε plys ɡʁɑ̃ mo.
si ʒə dwa ʁənɔ̃se a twa,
ʒə nə puʁʁε lə sypɔʁte, kʁwa mwa !
tɔ̃n- amuʁ mɛ̃syflə la vi,
sɑ̃ twa ʒə nə sɥi plys kœ̃ zɔ̃bi.
ʁəvjɛ̃ mɔ̃n- amuʁ,
ʒε lə suflə kuʁ.
apɔʁtə mwa ta lymjεʁə,
ty mεdəz- a i vwaʁ plys klεʁə.
lə mal də tεme,
va mə bʁize puʁ letεʁnite.