Poème-France.com

Poeme : RoseRose

Donne moi deux rosiers
Plante mon cœur en terreau
Prend mes larmes sèche la terre
Pousse les pétales au ciel

Donne moi une goutte de ton sang
Cueille ma fleur sans meme pleurer
Donne moi ton plus beau vase
Ouvre les yeux à ton amour

Et quand viendras la saison des fanes
Mes tiges te serviront de cannes
Prend moi dans la main
Et envole mes rêves dans ces beaux demain
Jade

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɔnə mwa dø ʁozje
plɑ̃tə mɔ̃ kœʁ ɑ̃ teʁo
pʁɑ̃ mε laʁmə- sεʃə la teʁə
pusə lε petaləz- o sjεl

dɔnə mwa ynə ɡutə də tɔ̃ sɑ̃
kœjə ma flœʁ sɑ̃ məmə pləʁe
dɔnə mwa tɔ̃ plys bo vazə
uvʁə lεz- iøz- a tɔ̃n- amuʁ

e kɑ̃ vjɛ̃dʁa la sεzɔ̃ dε fanə
mε tiʒə tə sεʁviʁɔ̃ də kanə
pʁɑ̃ mwa dɑ̃ la mɛ̃
e ɑ̃vɔlə mε ʁεvə dɑ̃ sε bo dəmɛ̃