Poème-France.com

Poeme : Exctasie Quand Tu Nous TienExctasie Quand Tu Nous Tien

Je t’aimais mais tu es parti
Tu voulais goutter a tout prix
A cette putain de saloperie

C’est pas squi c passer
Tu t’est pas encore tuer
Mais ca na va pas tarder

Si tu continue t connerie
Je v te perdre pour tout la vie
Arret c dangeureux lexctasie

C indernit par la loi
Ma toi tu ten fou, prien pour tanfuir
De cette fit ou tout nest pas droit

Mais a deux on sra forte
Je tabandonnerai en aucune sorte
Mais s’il plait faut pas qule mal lemporte

Tu te sens bien avec ce putain de cacheton
Je sais qta des probleme et que t pas bien
Mais prend prend ma main

On va aller en qur de desintoxication
Mais la laisse pas etre le patron
Dis toi qua nous deux on sra plus forte quelle

Et meme si ta vie elle lemerveille
Tu va finir den un longt sommeil
Dou jamais plus tu ne te reveillera

Jpe pas tleccer comme ca
Vient jte ten les bras
Ne mabandonne pas

Tu c comme c dangereux
Arret tes delire sil te plait
Cheaver pas quct ca qui faisait dleffet

Gle appris ya quelque tant
Mais t mon amie et jte respecte
Jv taider a sortir de cette secte

DEDIER A UNE AMIE
Je T'aime Nicolas(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmε mε ty ε paʁti
ty vulε ɡute a tu pʁi
a sεtə pytɛ̃ də salɔpəʁi

sε pa ski se pase
ty tε pa ɑ̃kɔʁə tɥe
mε ka na va pa taʁde

si ty kɔ̃tinɥ te kɔnəʁi
ʒə ve tə pεʁdʁə puʁ tu la vi
aʁε se dɑ̃ʒəʁø lεksktazi

se ɛ̃dεʁni paʁ la lwa
ma twa ty tεn fu, pʁjɛ̃ puʁ tɑ̃fɥiʁ
də sεtə fi u tu nεst pa dʁwa

mεz- a døz- ɔ̃ sʁa fɔʁtə
ʒə tabɑ̃dɔnəʁε ɑ̃n- okynə sɔʁtə
mε sil plε fo pa klə mal lɑ̃pɔʁtə

ty tə sɑ̃s bjɛ̃ avεk sə pytɛ̃ də kaʃətɔ̃
ʒə sε kta dε pʁɔbləmə e kə te pa bjɛ̃
mε pʁɑ̃ pʁɑ̃ ma mɛ̃

ɔ̃ va ale ɑ̃ kʁ də dəzɛ̃tɔksikasjɔ̃
mε la lεsə pa εtʁə lə patʁɔ̃
di twa ka nu døz- ɔ̃ sʁa plys fɔʁtə kεllə

e məmə si ta vi εllə ləmεʁvεjə
ty va finiʁ dεn œ̃ lɔ̃ sɔmεj
du ʒamε plys ty nə tə ʁəvεjʁa

ʒpə pa tlεkse kɔmə ka
vjɛ̃ ʒtə tεn lε bʁa
nə mabɑ̃dɔnə pa

ty se kɔmə se dɑ̃ʒəʁø
aʁε tε dəliʁə sil tə plε
ʃəave pa kkt ka ki fəzε dlefε

ɡlə apʁiz- ia kεlkə tɑ̃
mε te mɔ̃n- ami e ʒtə ʁεspεktə
ʒi ve tεde a sɔʁtiʁ də sεtə sεktə

dədje a ynə ami