Poème-France.com

Poeme : Etat D’ÂmeEtat D’Âme

AUJOURDUI J’AI BEAUCOUP DINSPIRATION
IL IL A DES JOURS COMME CA
OU RIEN NE VA
C PETRE A CAUSE DUN GARCONS

QUE RACONTER DAUTRE A PART DES HISTOIRE DE Cœur
QUE RACONTER DAUTRE A PART MES MALEUR
MES PEINE MES JOIE MES EXPLOIT
LES JOURS OU JTE DETESTE, ET CE OU JE N’AIME QUE TOI

EN GENERAL QUAND JSUIS AMOUREUSE J’AIME BIEN QUE LON ME RESISTE
LA VIE SERAIT TELLEMENT PLUS MOROSE PLUS TRISTE
SI LON OBTENER TOUS CE QUE LON VOULEZ QUN CLAQUEMENT DE DOIT
ET QUE LON A RIEN FAIT POUR MERITER CA

CE POEME JE LECRIT DE MES DOIT, MAIS SANS REFLECHIR
FATIGUER DE T’AIMER ENVIE DE MOURRIR
TOUTE MA PASSION, CE REMETS EN QUESTION
ET TOUS CA SANS AUCUNE RAISON

IL EST 21. 37 ET DEHORS YA DLORAGE
YA MON Cœur QUI SAIGNE
JVE TOURNER LA PAGE
LA PLUIE DEHORS
CORRESPOND AU LARMES SUR MON CORPS

POURQUOI JETAIT SI HEUREUSE ET TOUT DUN COUP SI TRISTE
PEUT ETRE PARCEQUE JAI ASSEZ JOUER JEN AI MARRE QUE TU ME RESISTE
JAIMERAI TELLEMENT TE PRENDRE DANS MES BARS
MAIS TU NEST PAS LA

AU FOND POURQUOI JE PLEURE
JE C PAS
ESCQUE C PARCEQUE TOUT DUN COUP TU ME MANQUE
PAPA

DANS CE POEME TOUT CE MELANGE
COMME LE JAUNE ET LE ROUGE FORME LE ORANGE
C AUJOURDUI MES ETAT DAME
DES PTITE CHOSE QUI AVEC LE TEMPS
DEVIENNE DES DRAME

JPLEURE MAIS DE QUOI JE C PAS
UN MOMENT DE DEPRESSION
JME SENS PAS BIEN
MOURRIR DEVIEN UN OBSESSION

MOI QUI EST FAIT JUSQUA PRESENT
QUE DES AMOURETTE QUI NE DUREE QUN TEMPS
ESCE JAI BESOIN DE ME POSER
ESQUE JAI BESOIN QUON ME FASSE REVER

CE POEME VE VRAIMENT RIEN DIRE
C LA PIRE CHOSE QUE J AI PU ECRIRE
PLAIN DE PHRASE TOURNE DANS MA TETE
JPROFITE DE CE SITE POUR PASSER DU TEMPS

A REFLECHIR A TOUS CES MOMENT
A ECRIRE CE QUE JE RESSENS
JDISTINGUE PLUS LE BIEN DU MAL
JCROI QUE MA VIE EST EN PHASE TERMINAL
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

SANS COMMENTAIRE


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi ʒε boku dɛ̃spiʁasjɔ̃
il il a dε ʒuʁ kɔmə ka
u ʁjɛ̃ nə va
se pεtʁə a kozə dœ̃ ɡaʁkɔ̃

kə ʁakɔ̃te dotʁə a paʁ dεz- istwaʁə də kœʁ
kə ʁakɔ̃te dotʁə a paʁ mε malœʁ
mε pεnə mε ʒwa mεz- εksplwa
lε ʒuʁz- u ʒtə dətεstə, e sə u ʒə nεmə kə twa

ɑ̃ ʒənəʁal kɑ̃ ʒsɥiz- amuʁøzə ʒεmə bjɛ̃ kə lɔ̃ mə ʁəsistə
la vi səʁε tεllmɑ̃ plys mɔʁozə plys tʁistə
si lɔ̃ ɔptəne tus sə kə lɔ̃ vule kn klakəmɑ̃ də dwa
e kə lɔ̃ a ʁjɛ̃ fε puʁ məʁite ka

sə poəmə ʒə ləkʁi də mε dwa, mε sɑ̃ ʁəflεʃiʁ
fatiɡe də tεme ɑ̃vi də muʁʁiʁ
tutə ma pasjɔ̃, sə ʁəmεz- ɑ̃ kεstjɔ̃
e tus ka sɑ̃z- okynə ʁεzɔ̃

il ε vɛ̃t- e œ̃ pwɛ̃ tʁɑ̃tə sεt e dəɔʁz- ia dlɔʁaʒə
ia mɔ̃ kœʁ ki sεɲə
ʒvə tuʁne la paʒə
la plɥi dəɔʁ
kɔʁεspɔ̃t- o laʁmə- syʁ mɔ̃ kɔʁ

puʁkwa ʒətε si œʁøzə e tu dœ̃ ku si tʁistə
pø εtʁə paʁsəkə ʒε ase ʒue ʒεn ε maʁə kə ty mə ʁəsistə
ʒεməʁε tεllmɑ̃ tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε baʁ
mε ty nεst pa la

o fɔ̃ puʁkwa ʒə plœʁə
ʒə se pa
εsk se paʁsəkə tu dœ̃ ku ty mə mɑ̃kə
papa

dɑ̃ sə poəmə tu sə məlɑ̃ʒə
kɔmə lə ʒonə e lə ʁuʒə fɔʁmə lə ɔʁɑ̃ʒə
se oʒuʁdɥi mεz- əta damə
dε ptitə ʃozə ki avεk lə tɑ̃
dəvjεnə dε dʁamə

ʒplœʁə mε də kwa ʒə se pa
œ̃ mɔmɑ̃ də dəpʁesjɔ̃
ʒmə sɑ̃s pa bjɛ̃
muʁʁiʁ dəvjɛ̃ œ̃n- ɔpsesjɔ̃

mwa ki ε fε ʒyska pʁəze
kə dεz- amuʁεtə ki nə dyʁi kn tɑ̃
εsə ʒε bəzwɛ̃ də mə poze
εskə ʒε bəzwɛ̃ kɔ̃ mə fasə ʁəve

sə poəmə və vʁεmɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə
se la piʁə ʃozə kə ʒi ε py εkʁiʁə
plɛ̃ də fʁazə tuʁnə dɑ̃ ma tətə
ʒpʁɔfitə də sə sitə puʁ pase dy tɑ̃

a ʁəflεʃiʁ a tus sε mɔmɑ̃
a εkʁiʁə sə kə ʒə ʁəsɛ̃
ʒdistɛ̃ɡ plys lə bjɛ̃ dy mal
ʒkʁwa kə ma vi εt- ɑ̃ fazə tεʁminal