Poème-France.com

Poeme : Double FaceDouble Face

Il y a celui qui s’enerve pour un rien
Celui qui nous fait croirequil est pas bien
Celui qui en classe passe pour un vaut rien

Et il y a celui qui en dehors
Est un mec en or
Celui qui ne veut que ton bhonneur

Je ne sais pas ou te situer
Je ne sais pas si avec toi je dois maventurer
Pas peur detre par toi blesser

Tu peut etre parfois si mechant
Si blessant
Mais jadore tes compliment

Tu peu me faire pleurer
Me faire rajer
Mais jai jamais autant rigoler

Tu peu me faire de la peine
Je peu pour toi avoir de la haine
Mais c fou ce que je t’aime

Comment choisir le bon coter
Comment prendre la bonne decision
Comment essayer de ne plus taimer
Comment pouvoir te dire non

Je te dis oui, en esperant pouvoir changer ta raison
Pouvoir te faire changer de coter t’elle est ma conclusion
Car jaime une racaille, mais t un mes avant tout
Ne me fait pas souffrir, aide moi a tenir le coup.
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

esce vous pensez la meme chose que moi
laisser des commentaire sil vous plait
big kiss amélie


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il i a səlɥi ki sɑ̃nεʁvə puʁ œ̃ ʁjɛ̃
səlɥi ki nu fε kʁwaʁəkj ε pa bjɛ̃
səlɥi ki ɑ̃ klasə pasə puʁ œ̃ vo ʁjɛ̃

e il i a səlɥi ki ɑ̃ dəɔʁ
εt- œ̃ mεk ɑ̃n- ɔʁ
səlɥi ki nə vø kə tɔ̃ bɔnœʁ

ʒə nə sε pa u tə sitɥe
ʒə nə sε pa si avεk twa ʒə dwa mavɑ̃tyʁe
pa pœʁ dətʁə paʁ twa blese

ty pø εtʁə paʁfwa si mεʃɑ̃
si blesɑ̃
mε ʒadɔʁə tε kɔ̃plime

ty pø mə fεʁə pləʁe
mə fεʁə ʁaʒe
mε ʒε ʒamεz- otɑ̃ ʁiɡɔle

ty pø mə fεʁə də la pεnə
ʒə pø puʁ twa avwaʁ də la-εnə
mε se fu sə kə ʒə tεmə

kɔmɑ̃ ʃwaziʁ lə bɔ̃ kɔte
kɔmɑ̃ pʁɑ̃dʁə la bɔnə dəsizjɔ̃
kɔmɑ̃ esεje də nə plys tεme
kɔmɑ̃ puvwaʁ tə diʁə nɔ̃

ʒə tə di ui, ɑ̃n- εspəʁɑ̃ puvwaʁ ʃɑ̃ʒe ta ʁεzɔ̃
puvwaʁ tə fεʁə ʃɑ̃ʒe də kɔte tεllə ε ma kɔ̃klyzjɔ̃
kaʁ ʒεmə ynə ʁakajə, mε te œ̃ mεz- avɑ̃ tu
nə mə fε pa sufʁiʁ, εdə mwa a təniʁ lə ku.