Poème-France.com

Poeme : Un Amour À Au RisqueUn Amour À Au Risque

Dans cette chambre bleu
Tout est bien silencieu
A part mon cœur
Qui bat a mille alleure
Je ten supplie, emmene moi dans dautre cieu
Fait moi decouvrir dautre lieu
Je t’aime mais toi non
Tout ca est si con.

En ce moment je déprime
J’taime tellement
Mais mon amour est inutile
Je serais prete a tuer pour toi
Mais toi tu ne ve pas de moi
Pour des raison que je ne connait pas
Je peut pas faire ma ve sans toi
Jpe pas la nuit jne pense et ne reve que de toi

Le doute s’installe en moi
Si je ne te plait pas
Qui alors m’aimeras
Laisse moi une chance
Donne toi des vacance
De levasion
Je c que c’est con
Mais jarrive pas a me faire a la raison
De ne pas tavoir pour moi
De ne pas etre dans tes bras

Je serait prete a tous faire
Lidée de coucher avect toi
M’envie soudain parfois
Mais je vais le regretter
Car apres tu va mlacher
Arrete de jouer a ce je la
C pas marrant
Arrete stp aime moi
Ne joue pas avec mes sentiments
Je T'aime Nicolas(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ sεtə ʃɑ̃bʁə blø
tut- ε bjɛ̃ silɑ̃sjø
a paʁ mɔ̃ kœʁ
ki ba a milə aləʁə
ʒə tεn sypli, amənə mwa dɑ̃ dotʁə sjø
fε mwa dəkuvʁiʁ dotʁə ljø
ʒə tεmə mε twa nɔ̃
tu ka ε si kɔ̃.

ɑ̃ sə mɔmɑ̃ ʒə depʁimə
ʒtεmə tεllmɑ̃
mε mɔ̃n- amuʁ εt- inytilə
ʒə səʁε pʁətə a tɥe puʁ twa
mε twa ty nə və pa də mwa
puʁ dε ʁεzɔ̃ kə ʒə nə kɔnε pa
ʒə pø pa fεʁə ma və sɑ̃ twa
ʒpə pa la nɥi ʒnə pɑ̃sə e nə ʁəvə kə də twa

lə dutə sɛ̃stalə ɑ̃ mwa
si ʒə nə tə plε pa
ki alɔʁ mεməʁa
lεsə mwa ynə ʃɑ̃sə
dɔnə twa dε vakɑ̃sə
də ləvazjɔ̃
ʒə se kə sε kɔ̃
mε ʒaʁivə pa a mə fεʁə a la ʁεzɔ̃
də nə pa tavwaʁ puʁ mwa
də nə pa εtʁə dɑ̃ tε bʁa

ʒə səʁε pʁətə a tus fεʁə
lide də kuʃe avεkt twa
mɑ̃vi sudɛ̃ paʁfwa
mε ʒə vε lə ʁəɡʁεte
kaʁ apʁə- ty va mlaʃe
aʁətə də ʒue a sə ʒə la
se pa maʁɑ̃
aʁətə εs te pe εmə mwa
nə ʒu pa avεk mε sɑ̃timɑ̃