Poème-France.com

Poeme : Un Demi PereUn Demi Pere

Comment voulez vous vivre bien
Si on n ai pas la pour vous aidez
Comment traverser le bon chemin
Si on nai la que pour vous angueler
Toi tu ma cree, tu ma border
Mais on ne peut pas dire que tu mai eduquer
C est comme si tu mavais abandonner
Et quelqun dautre ta remplacer
J ai finis par l’appeller papa
Car toi le vrai tu netais pas la
Javais besoin de reconfort
Avec toi jai vecu des moment fort
Que je regrette en aucune sorte
On ne peut pas renier sont pere
Mais peut etre avoir un gout amere
De son absence, vivre sans pere
C’est difficile, alors qui habite dans la meme ville
Il n ai pas capable de me rendre visite
Je suis par ce manque devenue si triste
Que jamais je ne lui pardonerai
D’avoir preferer sa femme
A nous ses enfants
Je usis sur que dans son ame
Il en est conscient
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

papa jpense que tu te reconnaitra


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ vule vu vivʁə bjɛ̃
si ɔ̃ εn ε pa la puʁ vuz- εde
kɔmɑ̃ tʁavεʁse lə bɔ̃ ʃəmɛ̃
si ɔ̃ nε la kə puʁ vuz- ɑ̃ɡəle
twa ty ma kʁi, ty ma bɔʁde
mεz- ɔ̃ nə pø pa diʁə kə ty mε ədyke
se ε kɔmə si ty mavεz- abɑ̃dɔne
e kεlkn dotʁə ta ʁɑ̃plase
ʒi ε fini paʁ lapεlle papa
kaʁ twa lə vʁε ty nətε pa la
ʒavε bəzwɛ̃ də ʁəkɔ̃fɔʁ
avεk twa ʒε vəky dε mɔmɑ̃ fɔʁ
kə ʒə ʁəɡʁεtə ɑ̃n- okynə sɔʁtə
ɔ̃ nə pø pa ʁənje sɔ̃ pəʁə
mε pø εtʁə avwaʁ œ̃ ɡu aməʁə
də sɔ̃n- absɑ̃sə, vivʁə sɑ̃ pəʁə
sε difisilə, alɔʁ ki-abitə dɑ̃ la məmə vilə
il εn ε pa kapablə də mə ʁɑ̃dʁə vizitə
ʒə sɥi paʁ sə mɑ̃kə dəvənɥ si tʁistə
kə ʒamε ʒə nə lɥi paʁdɔnəʁε
davwaʁ pʁəfəʁe sa famə
a nu sεz- ɑ̃fɑ̃
ʒə yzi syʁ kə dɑ̃ sɔ̃n- amə
il ɑ̃n- ε kɔ̃sjɑ̃