Poème-France.com

Poeme : Ce Poeme Nai Pas De Moi, Jlai Lu Sur Le NetCe Poeme Nai Pas De Moi, Jlai Lu Sur Le Net

Desoler pour les gen à qui sa pourrai choquer mais fo en parler !
Et en forme de poeme sa fait réfléchire

T’AIME
Si j’avais su
Ce que t’avais prévu
Je ne serai pas venue
Te rejoindre en pleine rue

J’avais 12 ans et j’étais bête
J’ai cru que tu étais différent des autres garçons
Que tu m’aimais peut-être
En fait, t’étais encore plus con

Au début, c’était comme dans mes rêves les plus fous
Tu m’as embrassée dans le cou
Tu voulais qu’on marche un peu
Tu m’as pris la main, tu semblais si heureux

Tu m’as emmenée un peu à l’écart du monde,
Dans une petite ruelle toute sombre
Je m’en suis rendue compte trop tard
Mon rêve allait devenir un cauchemard

Tout à cou tu n’étais plus le même
Tu m’as plaquée contre le mur, fini les ’je t’aime’
Tu m’as dit que t’avais envie de moi
Que je ne pouvais rien contre toi

Tu m’as tenue contre le mur et tu as serré,
Une main sur ma bouche pour m’empêcher de crier
Je sentais ton souffle rauque dans ma nuque
Tandis que tu m’arrachais ma jupe

Je ne savais pas quoi faire
Ta main toujours sur ma bouche m’obligeait à me taire
J’éssayais de m’échapper
Mais tu me tenais avec fermeté

Je sentais mes jambes fléchir
J’ai cru que j’allais mourir
Je te suppliais du regard
Mais c’était sans espoir

Ma jupe tombée par terre
Ton jean déjà ouvert
J’étais épouvantée
Mais toi, tu riais
Tu t’es collé contre moi

Il n’y avait plus que ma culotte pour me séparer de toi
A ce moment j’ai prié Dieu de m’évanouir
Pour ne plus entendre tes soupirs
J’ai ressenti une douleur atroce

Tu mavais viole avec force
Tes mains exploraient chaque parcelle de mon être
Je ne pouvais plus crier, aucun son ne sortait
Tu prenais ton pied, j’étais ton jouet

Tu mavais humilier
Je me sentais si sale
Tu m’avais souillée,
Ruiné ma vie à jamais

Et puis t’es parti
En me laissant là
Seule, nue et meurtrie
Au plus profond de moi

Tu m’as juste fais jurer
De ne jamais en parler
Disant que t’étais sûr que j’avais aimé ça
Même si je ne l’avouais pas


Je t’aimais, tu sais
Et ma virginité,
Je te l’aurai donnée
Si t’avais pensé à me le demander
Avant de me violer !
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

mais il est trop beau
ca pourrai arriver atout le monde
big kiss et lachez vos comms


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəzɔle puʁ lε ʒεn a ki sa puʁʁε ʃɔke mε fo ɑ̃ paʁle !
e ɑ̃ fɔʁmə də poəmə sa fε ʁefleʃiʁə

tεmə
si ʒavε sy
sə kə tavε pʁevy
ʒə nə səʁε pa vənɥ
tə ʁəʒwɛ̃dʁə ɑ̃ plεnə ʁy

ʒavε duzə ɑ̃ e ʒetε bεtə
ʒε kʁy kə ty etε difeʁɑ̃ dεz- otʁə- ɡaʁsɔ̃
kə ty mεmε pø tεtʁə
ɑ̃ fε, tetεz- ɑ̃kɔʁə plys kɔ̃

o deby, setε kɔmə dɑ̃ mε ʁεvə lε plys fus
ty ma ɑ̃bʁase dɑ̃ lə ku
ty vulε kɔ̃ maʁʃə œ̃ pø
ty ma pʁi la mɛ̃, ty sɑ̃blε si œʁø

ty ma aməne œ̃ pø a lekaʁ dy mɔ̃də,
dɑ̃z- ynə pətitə ʁyεllə tutə sɔ̃bʁə
ʒə mɑ̃ sɥi ʁɑ̃dɥ kɔ̃tə tʁo taʁ
mɔ̃ ʁεvə alε dəvəniʁ œ̃ koʃəmaʁ

tut- a ku ty netε plys lə mεmə
ty ma plake kɔ̃tʁə lə myʁ, fini ləsʒə tεmə
ty ma di kə tavεz- ɑ̃vi də mwa
kə ʒə nə puvε ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə twa

ty ma tənɥ kɔ̃tʁə lə myʁ e ty a seʁe,
ynə mɛ̃ syʁ ma buʃə puʁ mɑ̃pεʃe də kʁje
ʒə sɑ̃tε tɔ̃ suflə ʁokə dɑ̃ ma nykə
tɑ̃di kə ty maʁaʃε ma ʒypə

ʒə nə savε pa kwa fεʁə
ta mɛ̃ tuʒuʁ syʁ ma buʃə mɔbliʒε a mə tεʁə
ʒesεjε də meʃape
mε ty mə tənεz- avεk fεʁməte

ʒə sɑ̃tε mε ʒɑ̃bə fleʃiʁ
ʒε kʁy kə ʒalε muʁiʁ
ʒə tə sypljε dy ʁəɡaʁ
mε setε sɑ̃z- εspwaʁ

ma ʒypə tɔ̃be paʁ teʁə
tɔ̃ ʒɑ̃ deʒa uvεʁ
ʒetεz- epuvɑ̃te
mε twa, ty ʁjε
ty tε kɔle kɔ̃tʁə mwa

il ni avε plys kə ma kylɔtə puʁ mə sepaʁe də twa
a sə mɔmɑ̃ ʒε pʁje djø də mevanuiʁ
puʁ nə plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə tε supiʁ
ʒε ʁəsɑ̃ti ynə dulœʁ atʁɔsə

ty mavε vjɔlə avεk fɔʁsə
tε mɛ̃z- εksplɔʁε ʃakə paʁsεllə də mɔ̃n- εtʁə
ʒə nə puvε plys kʁje, okœ̃ sɔ̃ nə sɔʁtε
ty pʁənε tɔ̃ pje, ʒetε tɔ̃ ʒuε

ty mavεz- ymilje
ʒə mə sɑ̃tε si salə
ty mavε suje,
ʁɥine ma vi a ʒamε

e pɥi tε paʁti
ɑ̃ mə lεsɑ̃ la
sələ, nɥ e məʁtʁi
o plys pʁɔfɔ̃ də mwa

ty ma ʒystə fε ʒyʁe
də nə ʒamεz- ɑ̃ paʁle
dizɑ̃ kə tetε syʁ kə ʒavεz- εme sa
mεmə si ʒə nə lavuε pa

suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe
ʒə tεmε, ty sε
e ma viʁʒinite,
ʒə tə loʁε dɔne
si tavε pɑ̃se a mə lə dəmɑ̃de
avɑ̃ də mə vjɔle !