Poème-France.com

Poeme : Jtaime Pti A PtiJtaime Pti A Pti

Maime si a moi meme
Je nose pas me lavouer
Meme si a mais amies
Jlai tjs cacher
Au font jtm bien + que dlamitier
Je sais quentre nous c possible
Vivre sans toi me serai impossible
Mais g pas envie daller trop vite
Je ve profiter du moindre moment
Passer a t coter, jve pas qtu ten aille
Sinon jpourrait pas survivre
Ensemble on avance tout dousement
Tro lentement pense les autre
Mais nous on a tous notre tant
On apprent a sconnaitre mieu
De jour en jours
Et quand on lsentira
C la quon se lencetra
Et juste a ce moment la
Mais pas avant jve pâs tout gacher
Pas par simple curiositer
De savoir ce qui mattendra apres ce long baiser
Jprefere longtemps le savourer
Quil soit precipiter
Jte vois le pere de mes enfants
Celui qui les gattera en lai aimant
Comme tu la fait avec moi jusqua maintenant
Jpe pas dire que jtm a la folie
Mais jtm un pti peu comme meme
Soit passient ca nvien pas comme ca
Soit passient et tu vera
Un jour je me livrerai a toi
Si tu maime tu le fera
Tu sra passient et attendra
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

et oui jparle encore de toicar t mon coeur et sa a pas changer


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mεmə si a mwa məmə
ʒə nozə pa mə lavue
məmə si a mεz- ami
ʒlε te ʒi εs kaʃe
o fɔ̃ ʒi te εm bjɛ̃ plys kə dlamitje
ʒə sε kɑ̃tʁə nu se pɔsiblə
vivʁə sɑ̃ twa mə səʁε ɛ̃pɔsiblə
mε ʒe pa ɑ̃vi dale tʁo vitə
ʒə və pʁɔfite dy mwɛ̃dʁə mɔmɑ̃
pase a te kɔte, ʒvə pa kty tεn ajə
sinɔ̃ ʒpuʁʁε pa syʁvivʁə
ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃n- avɑ̃sə tu duzəmɑ̃
tʁo lɑ̃təmɑ̃ pɑ̃sə lεz- otʁə
mε nuz- ɔ̃n- a tus nɔtʁə tɑ̃
ɔ̃n- apʁe a skɔnεtʁə mjø
də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ
e kɑ̃t- ɔ̃ lsɑ̃tiʁa
se la kɔ̃ sə lɑ̃sεtʁa
e ʒystə a sə mɔmɑ̃ la
mε pa avɑ̃ ʒvə pas tu ɡaʃe
pa paʁ sɛ̃plə kyʁjozite
də savwaʁ sə ki matɑ̃dʁa apʁə- sə lɔ̃ bεze
ʒpʁəfəʁə lɔ̃tɑ̃ lə savuʁe
kj swa pʁəsipite
ʒtə vwa lə pəʁə də mεz- ɑ̃fɑ̃
səlɥi ki lε ɡatəʁa ɑ̃ lε εmɑ̃
kɔmə ty la fε avεk mwa ʒyska mɛ̃tənɑ̃
ʒpə pa diʁə kə ʒi te εm a la fɔli
mε ʒi te εm œ̃ pti pø kɔmə məmə
swa pasje ka nvjɛ̃ pa kɔmə ka
swa pasje e ty vəʁa
œ̃ ʒuʁ ʒə mə livʁəʁε a twa
si ty mεmə ty lə fəʁa
ty sʁa pasje e atɑ̃dʁa