Poème-France.com

Poeme : SoulagerSoulager

Aujourdui g casser avec toi
Ja suis soulager
Magrer que je soit tres attacher a toi
Je ne pouvait pas aimer
Deux personne a la foi
Ta du mal a laccepter
Que tu npuisse plus aimer
Celle avec qui tu tentendais si bien
Tu timaginais quensenble on frai un bout dchemin
Mais on est toujour amie
Malgrer qutu lai mal pris
C toutjour dure
De digerer une rupture
Tu ma dit c quon ctai casser
Alors que tu commencais a maimer
Mais maintenant le mal est fais
Jpe pas reparer les ereure du passer
Jpe pas oublier tout le mal que tu ma fait
Jpe pas oublier que tu mas tromper
Et quavec mes sentiment tu as jouer
Tu dis vouloir tescuser
Mais trop de rumeur ont ete dite
Et c pour ca qumaintenant jtevite
Mais toi tu narrive pas a moublie
Et va bien falooir pourtant que tu moblie
Toublie tes sentiment pour moi
Si tu ve quon retse amie
Ta voulu jouer avec moi
Voir jusquou jpouvait aller
Ne pensant pas qupouvait casser
Et ba tu voit tu tai tromper
Autant que moi jme suis tromper a ton sujet
Les autre avais raisons
Jaurai du mefier
Et maintenant ton pardon
G du mal a laccepter
Mais peut tetre qun jour
Tout redviendtra comme avant
Peut qun jours
Je ferai de toi mon ammant
Laisse passer le temps
Et oublie moi
Car pourlinstant
Ma vie jla voit pas avec toi
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

sans commetaire


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi ʒe kase avεk twa
ʒa sɥi sulaʒe
maɡʁe kə ʒə swa tʁəz- ataʃe a twa
ʒə nə puvε pa εme
dø pεʁsɔnə a la fwa
ta dy mal a laksεpte
kə ty npɥisə plysz- εme
sεllə avεk ki ty tɑ̃tɑ̃dε si bjɛ̃
ty timaʒinε kɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ fʁε œ̃ bu dʃəmɛ̃
mεz- ɔ̃n- ε tuʒuʁ ami
malɡʁe kty lε mal pʁi
se tutʒuʁ dyʁə
də diʒəʁe ynə ʁyptyʁə
ty ma di se kɔ̃ ktε kase
alɔʁ kə ty kɔmɑ̃kεz- a mεme
mε mɛ̃tənɑ̃ lə mal ε fε
ʒpə pa ʁəpaʁe lεz- əʁəʁə dy pase
ʒpə pa ublje tu lə mal kə ty ma fε
ʒpə pa ublje kə ty mas tʁɔ̃pe
e kavεk mε sɑ̃timɑ̃ ty a ʒue
ty di vulwaʁ tεskyze
mε tʁo də ʁymœʁ ɔ̃ ətə ditə
e se puʁ ka kmɛ̃tənɑ̃ ʒtəvitə
mε twa ty naʁivə pa a mubli
e va bjɛ̃ faluiʁ puʁtɑ̃ kə ty mɔbli
tubli tε sɑ̃timɑ̃ puʁ mwa
si ty və kɔ̃ ʁεtsə ami
ta vuly ʒue avεk mwa
vwaʁ ʒysku ʒpuvε ale
nə pɑ̃sɑ̃ pa kpuvε kase
e ba ty vwa ty tε tʁɔ̃pe
otɑ̃ kə mwa ʒmə sɥi tʁɔ̃pe a tɔ̃ syʒε
lεz- otʁə avε ʁεzɔ̃
ʒoʁε dy məfje
e mɛ̃tənɑ̃ tɔ̃ paʁdɔ̃
ʒe dy mal a laksεpte
mε pø tεtʁə kn ʒuʁ
tu ʁεdvjɛ̃dtʁa kɔmə avɑ̃
pø kn ʒuʁ
ʒə fəʁε də twa mɔ̃n- amɑ̃
lεsə pase lə tɑ̃
e ubli mwa
kaʁ puʁlɛ̃stɑ̃
ma vi ʒla vwa pa avεk twa