Poème-France.com

Poeme : Fragile ImpuissanceFragile Impuissance

Vas y prends ton aire de celle qui ne sait pas
Vas y prends moi pour le dernier des idiots
Fais moi croire qu’il n’y a personne d autre que moi
Fais moi croire qu’ils ne riaient pas dans mon dos

J’adore te voir faire des efforts pour mentir
J’adore te voir lutter avec tes mensonges
De voir que toutes mes questions te font souffrir
De voir que ton infidélité te ronge

J’aime le sentiment d’être plus fort que toi
J’aime le sentiment de n’avoir rien à perdre
Même si j’aimerais que tu aies encore le choix
Même si je voudrais ne pas devoir te perdre

Je hais ta façon de n’ pas me regarder
Je hais quand tu évites mes pieds dans le lit
Quand ils ont l’odeur de multiples autres pieds
Quand tu rentres tard le soir sans faire de bruit

Je meurs de ne plus être encore à toi
Je meurs, je meurs et tu n es déjà plus là
Jeankirijeankipleure

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

va i pʁɑ̃ tɔ̃n- εʁə də sεllə ki nə sε pa
va i pʁɑ̃ mwa puʁ lə dεʁnje dεz- idjo
fε mwa kʁwaʁə kil ni a pεʁsɔnə de otʁə kə mwa
fε mwa kʁwaʁə kil nə ʁjε pa dɑ̃ mɔ̃ do

ʒadɔʁə tə vwaʁ fεʁə dεz- efɔʁ puʁ mɑ̃tiʁ
ʒadɔʁə tə vwaʁ lyte avεk tε mɑ̃sɔ̃ʒə
də vwaʁ kə tutə mε kεstjɔ̃ tə fɔ̃ sufʁiʁ
də vwaʁ kə tɔ̃n- ɛ̃fidelite tə ʁɔ̃ʒə

ʒεmə lə sɑ̃timɑ̃ dεtʁə plys fɔʁ kə twa
ʒεmə lə sɑ̃timɑ̃ də navwaʁ ʁjɛ̃ a pεʁdʁə
mεmə si ʒεməʁε kə ty εz- ɑ̃kɔʁə lə ʃwa
mεmə si ʒə vudʁε nə pa dəvwaʁ tə pεʁdʁə

ʒə-ε ta fasɔ̃ də npa mə ʁəɡaʁde
ʒə-ε kɑ̃ ty evitə mε pje dɑ̃ lə li
kɑ̃t- ilz- ɔ̃ lɔdœʁ də myltipləz- otʁə- pje
kɑ̃ ty ʁɑ̃tʁə- taʁ lə swaʁ sɑ̃ fεʁə də bʁɥi

ʒə mœʁ də nə plysz- εtʁə ɑ̃kɔʁə a twa
ʒə mœʁ, ʒə mœʁz- e ty εn ε deʒa plys la